×

اگرکسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است و تصرفات تنها از زمان اقامه دعوی بدون مجوزتلقی می گردد

اگرکسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غصب است و تصرفات تنها از زمان اقامه دعوی بدون مجوزتلقی می گردد

اگرکسی-که-مالی-به-عاریه-یا-به-ودیعه-و-امثال-آنها-در-دست-اوست-منکر-گردد-از-تاریخ-انکار-در-حکم-غصب-است-و-تصرفات-تنها-از-زمان-اقامه-دعوی-بدون-مجوزتلقی-می-گردد
کلاسه پرونده : 17/7584
شماره دادنامه : 778/25
تاریخ رسیدگی : 21/11/1372
فرجامخواه : شرکت صنایع ماشینهای ...
فرجامخوانده : آقای ((الف ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/315 صادره ازشعبه دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 9/11/68آقای ((الف ))به طرفیت شرکت سهامی صنایع ...دادخواستی به خواسته استرداددودستگاه خودرویکی مینی بوس مدل 309 به شماره مدل 52 سبزکرم ودیگروانت مدل 56پیکان به شماره مقوم به مبلغ 5000000 ریال ومبلغ 7000000 ریال اجور تقدیم وبه استنادگواهی وکارشناس وسندهای مالکیت وسندهای خریداری تقاضای رسیدگی نموده است .
خوانده دعوی ،لایحه ارسال واعلام داشته است شرکت به وسیله مدیران دولتی اداره می شود ودفترهای شرکت انعکاسی ازفروش اموال شرکت و واریزوجه آنهابه حساب شرکت نداردوپدرخواهان مدیرعامل شرکت بوده است وچون تصویرمستندات ناخوانااست واثری ازامضاءدیده نمی شودباید اصول اسنادملاحظه گرددودعوی مردوداست .
پس ازازاینکه اقدام به استعلام ازراهنمایی ورانندگی ومطالبه دلیل احرازسمت امضاءکنندگان لایحه دفاعیه واستعلام وضعیت شرکت ازوزارت صنایع وبانک ...شد،دادگاه قرارتحقیق محلی صادرنموده واین قراردر تاریخ 19/1/68 به موقع اجرادرآمده ودادگاه درتاریخ 21/1/70 به وقت فوق العاده چنین انشاءنظریه کرده است :(...حسب مندرجات اسناد رسمی ...دفترخانه ...وپاسخ اداره راهنمایی ورانندگی ...مالکیت خواهان نسبت به دودستگاه وسیله نقلیه موضوع دعوی محقق ومحرزاست ...تصرفات شرکت خوانده نسبت به وسایل نقلیه موصوف ...ثابت است ... مدافعات خوانده ...موثربه نظرنمی رسد...موردازشمول مقررات آیین نامه مذکوردرماده 7قانون تعیین مدیریامدیران موقت دولتی برواحدها مصوب سال 1361 خارج است وبه این لحاظ نیزمانعی درپذیرش دعوی خواهان به نظرنمی رسد...نظر...به ردوتحویل دودستگاه وسائل نقلیه موصوف به خواهان اعلام می دارد...تصرفات مذکوربه دلالت ماده 310 قانون مدنی اززمان اقامه دعوی بدون مجوزتلقی می گردد...گواهان اقامه شده ازجانب خواهان ...نیز...ازعدم قابلیت استفاده ازوسایل نقلیه مذکورشهادت داده اند...دعوی خواهان دردرقسمت به نظر...غیر ثابت است ...)وپرونده رابااعتراضنامه واصله ازناحیه خوانده به دیوان عالی کشورارسال داشته که دادنامه شماره 70/510 به این شرح ازاین شعبه صادرگردیده است :
((بالحاظ محتویات پرونده ازناحیه خوانده ایراد واعتراض موجهی نسبت به آن قسمت ازنظریه که علیه مشارالیه صادرگردیده به عمل نیامده است واشکالی هم برآن مشهود نمی باشدولکن درمورداعتراض خواهان نسبت به اجوربرنظردادگاه اشکال وارداست ...))
متعاقبا"دادگاه درتاریخ 3/5/72 به وقت فوق العاده (باتفکیک پرونده نسبت به اجور)پایان دادرسی رااعلام ونسبت به اصل خواسته براساس نظریه مزبورانشاءرای نموده که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است .اعتراض این است که تصاویرمستندات ناخوانابوده وایراد شده است وانتقال به غیردردفاترمنعکس نیست و وجهی به عنوان ثمن معامله به حساب شرکت واریزنشده است .اعتراضنامه عنیا"هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی .بالحاظ محتویات پرونده ایرادات تجدیدنظرخواه تکرارمطالبی است که مردوداعلام گردیده است واعتراض مستدلی که نقض دادنامه موردتقاضای تجدیدنظرراایجاب کندبه عمل نیاورده است لهذا دادنامه موصوف ابرام می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 778

تاریخ تصویب : 1372/11/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.