×

نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه ننموده و سرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذاضامن نیست

نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه ننموده و سرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذاضامن نیست

نظربه-اینکه-خواهان-دلیلی-برحفاظت-غیرمتعارف-خوانده-و-همچنین-تعدی-ویاتفریط-نسبت-به-مال-سپرده-شده-ارائه-ننموده-و-سرقت-اتومبیل-مستندبه-عمل-خوانده-نمی-باشد-لذاضامن-نیست
کلاسه پرونده : 12/7436
شماره دادنامه : 496/25
تاریخ رسیدگی : 25/8/1372
فرجامخواه : الف ))وکیل دادگستری به وکالت ((ب ))
فرجامخوانده : ((ج ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72126صادره ازشعبه 12دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 9/7/70 سازمان منطقه بهداشت و درمان استان ...دعوایی به خواسته مطالبه سه میلیون ریال به طرفیت ((ج ))اقامه ونتیجه چنین توضیح داده است :خوانده راننده اتومبیل مینی بوس ...متلق به این سازمان بوده به تاریخ 15/2/70 اتومبیل سرقت شده وبه میزان بهای خواسته دراتومبیل لوازم بوده که به سرقت رفته چون اتومبیل نزدخوانده امانت بوده مسئول جبران خسارات واردمی باشدوبه شرح فوق درخواسته رسیدگی نموده خوانده دفاعا"و خلاصتا"اظهارنموده گرچه اتومبیل مسروقه برای ایاب وذهاب کارکنان دراختیاراینجانب بوده است لکن سرقت آن به سبب تعدی وتفریطاینجانب نمی باشدومطالبه خسارت بایدازسارق به عمل آیدپرونده متشکله در اداره آگاهی راخواسته خلاصه آن درصورتجلسه منعکس گردیده وخوانده مکررگفته است من رعایت حفظ ایمنی اتومبیل راازجهت قفل و زنجیر نموده ام ومسئول سارق است نه من .دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم نمود.نتیجه به شرح زیر: نظربه اینکه حسب پرونده متشکله درآگاهی درپرونده ...اتومبیل ... موردسرقت قرارگرفته که بلافاصله بامدت زمانی که پس ازاطلاع خوانده مراتب رابه اداره آگاهی ومراجع انتظامی اطلاع داده که منتهی به پیدایش مینی بوس می گرددووقوع سرقت موردتایید اداره آگاهی قرار می گیرد.نظربه اینکه خواهان دلیلی برحفاظت غیرمتعارف خوانده و همچنین تعدی ویاتفریط نسبت به مال سپرده شده ارائه وابرازننمود وسرقت اتومبیل مستندبه عمل خوانده نمی باشد لذابه حکم ماده 614 قانون مدنی خوانده ضامن نبوده وحکم به بطلان دعوی صادرواعلام می گردد (72/126).تجدیدنظرخواهی شده ورسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است .باتوجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدوررای می شود:
((بسمه تعالی .بالحاظ محتویات پرونده ایراد واعتراض موجه و مستدلی که مویدمسئولیت تجدیدنظرخوانده باشدوبالنتیجه نقض دادنامه موردتقاضای تجدیدنظرباشدبه عمل نیامده است .برتشریفات رسیدگی هم اشکالی مشهودنیست .علی هذادادنامه موصوف ابرام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 496

تاریخ تصویب : 1372/08/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.