×

امین درصورت تعدی یاتفریط ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده است

امین درصورت تعدی یاتفریط ضامن تلف یا نقصان مالی است که به او سپرده شده است

امین-درصورت-تعدی-یاتفریط-ضامن-تلف-یا-نقصان-مالی-است-که-به-او-سپرده-شده-است

وکیل


کلاسه پرونده : 17 20/5202
شماره دادنامه : 171/17
تاریخ رسیدگی : 1/4/70
تجدیدنظرخواه : الف
تجدیدنظرخواندگان : آقایان ب وپ خانمهات وث وآقای ج
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 23197/5/69 صادره ازشعبه 23 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :بدوا" آقایان ((ب )) و ((پ )) وآقای ((ج )) دادخواستی به طرفیت ((الف ))به خواسته تقاضای اعتراض و رسیدگی و صدورحکم مبنی براسترداد امانات به دادگاههای حقوقی ...تقدیم می دارندکه رسیدگی به شعبه 23 دادگاه حقوقی یک ...محول می شودو پرونده به کلاسه 68/281ثبت می گردد.درابتدابه خواهانهااخطار رفع نقض می شودکه باتعیین بهای خواسته دادگاه دستورتعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی رابه دادرسی صادرمی نماید.درجلسه 29/9/68 نماینده بانک ایرادمی کندکه اولا" فتوکپی اسنادومدارک دعوی ارسال نشده ثانیا" نسبت به ارزش خواسته نیزایرادمی نمایدثالثا" بانک رامسئول دعوی خواهانهاندانسته وصدورحکم به رددعوی راتقاضامی نماید.که دادگاه ضمن ردایرادمعنونه جلب نظرکارشناس رادرمورد بهای امانات ضروری تشخیص می دهدوآقای ((س ))رابه سمت کارشناس انتخاب می نماید.آقای کارشناس نظریه خودرادرتاریخ 6/12/68 به دادگاه اعلام ودادگاه مقرر می داردکه مراتب به اصحاب دعوی اخطارشود.ازناحیه اصحاب دعوی به نظریه کارشناس اعتراض می شودخاصه اینکه خوانده به ماده 9آیین نامه معاملات بانک کارگشایی استنادونظردادگاه رابه آن معطوف می دارد. دادگاه درجلسه 22/3/69به اعتراض طرفین دعوی رسیدگی وپس ازاستماع اظهارات آنهاباجلب نظرآقای مشاوربالحاظ تقصیربانک کارگشایی در نگهداری امانات سپرده به وی به شرح پرونده کیفری وبه استنادمواد 612 و 614 قانون مدنی وعدم تاثیرماده 9 آیین نامه معاملات بانک کارگشایی بالحاظ مغایرت صریح آن ماده بامقررات قانون مدنی نظریه دادگاه به الزام بانک به پرداخت بهای امانات به شرح نظریه کارشناس که نتیجه مصون ازتعرض مانده به نفع امانتگذاران صادرواعلام می گردد وچون درفرجه قانونی اعتراض نسبت به نظریه صادره ازناحیه طرفین به عمل نمی آید دادگاه به موجب دادنامه شماره 197 23/5/69 براساس نظریه مورخ 22/3/69دادگاه بانک کارگشایی رامحکوم می نمایدکه به شرح وطبق نظرکارشناس بابت معدل بهای ارزیابی شده امانات خواهانها درفرجه ایشان پرداخت نمایدو همچنین بانک محکوم است مبلغ 51350 بابت هزینه دادرسی و دستمزد در وجه خواهانهاپرداخت نماید که این مبلغ به نسبت محکوم به درحق هریک ازخواهانهاپرداخت خواهدشد.
رای مذکوربه اصحاب دعوی ابلاغ می شودکه بانک ملی ایران به مدیریت آقای ((ش ))به طرفیت آقایان ((ب ))و((پ ))و((ج ))ازدادنامه شماره .. تجدیدنظرخواهی می کندوپس ازانجام تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و رسیدگی به این شعبه محول می شود.با وصول پرونده به شعبه گزارش فوق تنظیم گردید و لوایح متبادله ودادخواست تجدیدنظرخواهی به هنگام شور مورد بررسی قرار خواهدگرفت .
به تاریخ 1/4/1370 هیئت شعبه هفدهم دیوان عالی کشورتشکیل شدوپس ازقرائت گزارش ومطالعه پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد:
((بسمه تعالی .اعتراض تجدیدنظرخواه باتوجه به محتویات پرونده ورسیدگیهایی که به عمل آمده واردنیست ورای دادگاه بنابه دلائل و جهات منعکس درآن و با عنایت به اوضاع واحوال قضیه مغایرتی با موازین قانونی نداردوازحیث رعایت اصول دادرسی نیزاشکال عمده ای به نظرنمی رسد وبنابه مراتب بارد اعتراض دادنامه مورد درخواست تجدیدنظرابرام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 171

تاریخ تصویب : 1370/04/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.