×

صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ناظر به جنبه های کیفری وجزائی است و وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های تخلف اداری است ندارد

صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ناظر به جنبه های کیفری وجزائی است و وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های تخلف اداری است ندارد

صدوراحکام-تبرئه-ازناحیه-مراجع-قضائی-درخصوص-جرائم-مذکوردرقانون-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-،ناظر-به-جنبه-های-کیفری-وجزائی-است-و-وارتباطی-بعنوان-تخلفات-اداری-که-رسیدگی-به-آن-درصلاحیت-هیئت-های-تخلف-اداری-است-ندارد-
تاریخ 3/6/71 شماره دادنامه 98 کلاسه پرونده 71/70

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه براساس ماده 1 و4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمند به جزتخلفات مذکور در بندهای 23 و 24 ماده 9 قانون درصلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و قسمت اخیرماده 25 قانون مارالذکرنیزصراحت بیان داشته است رسیدگی درمراجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود و با عنایت به اینکه صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرماده 25 قانون فوق ناظربه جنبه های کیفری و جزائی است وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشدندارد.بنابراین دادنامه شماره 888-30/10/70 صادره ازشعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/70 17/1/1372
تاریخ 3/6/71 شماره دادنامه 98 کلاسه پرونده 71/70

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم مینانسودی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/736موضوع شکایت خانم مینانسودی بطرفیت هیئت بدوی تخلفات بانک تجارت به خواسته اعتراض به انفصال موقت به مدت یکسال بشرح دادنامه 887-30/10/70 شکایت شاکیه راغیرواردتشخیص ورای به ردآن صادرنموده است .
ب - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/760موضوع شکایت آقای سید منصورسلیم بهرامی بطرفیت بانک تجارت بخواسته فسخ رای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک تجارت مبنی برانفصال موقت ازخدمت به مدت یکسال بشرح دادنامه شماره 743-7/11/70حکم به ورودشکایت شاکی صادر نموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 98

تاریخ تصویب : 1371/06/03

تاریخ ابلاغ : 1372/02/16

دستگاه اجرایی :

موضوع : ازدواج موقت - تمرد به مامور دولت - تعدی و تفریط -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.