×

عقدبیع بطورصحیح وباقبض واقباض مبیع وثمن که هردومعلوم بوده در قالب تنظیم وکالت نامه رسمی که در واقع مبایعه نامه نیزمیباشد انجام شده است

عقدبیع بطورصحیح وباقبض واقباض مبیع وثمن که هردومعلوم بوده در قالب تنظیم وکالت نامه رسمی که در واقع مبایعه نامه نیزمیباشد انجام شده است

عقدبیع-بطورصحیح-وباقبض-واقباض-مبیع-وثمن-که-هردومعلوم-بوده-در-قالب-تنظیم-وکالت-نامه-رسمی-که-در-واقع-مبایعه-نامه-نیزمیباشد-انجام-شده-است
کلاسه پرونده : 18/5145
شماره دادنامه : 136/17
تاریخ رسیدگی : 13/3/70
تجدیدنظرخواهانها : آقایان الف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د
تجدیدنظرخواندگان : س ، ش
فرجامخواسته : دادنامه شماره 688483/68 صادره ازشعبه ... : دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :ابتدا تجدیدنظر خواهانهابه وکالت آقای ... وکیل دادگستری به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دادخواستی به خواسته فسخ وکالتنامه شماره ...وخلع یدنسبت به سه سهم از12 سهم بانوان فوق الذکرمقوم مبلغ سه میلیون ریال به استناد فتوکپی وصیتنامه شماره ...وفتوکپی وکالتنامه شماره ...به دادگاه حقوقی یک ... تسلیم وتقاضای رسیدگی وصدورحکم به شرح دادخواست رانموده است .پس ازجری تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی درتاریخ 6/9/64 آقایان ((الف )) و ((ب ))، ((ت ))،((پ ))،((ج ))،((چ )) به طرفیت آقای ((ش )) دادخواستی به خواسته خلع یدشش سهم از 24سهم از 144 سهم کل مزرعه ...پلاک شماره 4293 مقوم مبلغ سه میلیون وششصدهزارریال به دادگاه حقوقی شهرستان ...تسلیم وتقاضای رسیدگی وصدورحکم به شرح دادخواست رانموده اند.پس ازجری تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی واستماع مدافعات طرفین دعوی به شرح منعکس درصورتمجلس مورخ 1/3/65مطالبه وملاحظه پرونده کلاسه 67106 حقوقی دوکه وکیل خواهانهابه آن استناد کرده است وردایرادوکیل خوانده به ذینفع نبودن خواهانهای ردیف دو وصدورتوام شدن پرونده هاومطالبه پرونده ثبتی پلاک یک فرعی از4293 اصلی ازاداره ثبت اسنادواملاک ...و مدافعات وکلای طرفین دعوی از صورتمجلس مورخ 13/10/65 ومطالبه اجرایی مربوط به سه شماره ... ازاداره ثبت اسناد...ومطالبه پرونده مطالبه به وام آقای ((چ )) موضوع سند رهنی شماره ...دفتر 9...ازبانک کشاورزی ...انعکاس محتویات پرونده ثبتی بانک کشاورزی درصورتمجلس مورخ 11/6/66واخذ اصل ودونسخه فتوکپی تقسیم نامه مورخ 1/10/59ازآقای ((س ))واستماع مدافعات وکلای طرفین وانعکاس مندرجات نامه مورخ 7/7/59 خانم ((ح )) درپرونده ثبتی موجوداست که درصورتمجلس مذکوراستعلام ازدفتر 9... درخصوص اعتراضات ورثه مرحوم ((ج )) نسبت به وکالتنامه شماره 2730392/4/49 آن دفترو وصول پاسخ ازدفترشماره 9...سرانجام در 7/2/67دروقت فوق العاده دادگاه حقوقی یک ...پس ازرسیدگی وکسب نظرمشاورحقوقی ختم رسیدگی رااعلام وبه موجب نظریه کبتی مورخ 7/2/67 چنین اظهارنظرکرده است :
باتوجه به نظرمستدل آقای مشاوردادگاه واینکه خوانده ردیف یک بر اساس اختیاراتی که دروصیت نامه رسمی شماره 3127404/6/63 مرحوم ((چ ))به عنوان وصی به وی تفویض نموده ودرحدودآن اقدام به فروش 5/8 سهم از 144 سهم کل بهای مزرعه ...به آقای ((ش )) نموده و عقد بیع به طورصحیح وباقبض واقباض مبیع وثمن که هردو معلوم بوده لیکن درقالب تنظیم وکالتنامه رسمی شماره 30392 که درواقع مبایعه نامه نیزمی باشدبه منظورپرداخت دیون موصی به بانک کشاورزی ازبها فروش قسمتی ازاموال وماترک وی به خودوکیل یادیگری وتنظیم سند رسمی انتقال پس ازانجام تشریفات قانونی واطمینان خریداربوده است وباعنایت به مفادفتوکپی صورتمجلس تقسیم نامه مورخ 1/10/59 که ده سال ازتنظیم وکالتنامه وشروع تصرفات خوانده ردیف دوکه به امضاء کلیه ورثه مرحوم ((چ ))به استثناءاحدازآنهاکه به موجب آن مورد دعوی جزواقلام به فروش رسیده برای پرداخت دیون موصی ازناحیه وی (خوانده ردیف یک )محسوب گردیده وتصرفات مستمر وبلامعارض خوانده ردیف دومویدواقعیت به فروش آن است بنابه مراتب فوق موجبی برای فسخ ابطال وکالتنامه بارالذکرنیست وبه علاوه چون منشاتصرفات خوانده ردیف دومبایعه فوق می باشد لذامستندا"به مواد191190 193 825 854826 859 قانون مدنی به رد دعوی مطروحه درهر دوپرونده اظهار نظرمی گردد.پس ازابلاغ نظریه دادگاه به طرفین دعوی آقای ...به وکالت ازطرف خواهانهانسبت به نظریه دادگاه معترض وباتسلیم لایحه شماره 21467/3/67 درسه صفحه وچهارمورددرخاتمه تقاضای رسیدگی واحقاق حق راکرده است .دادگاه حقوقی یک ...پس ازملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل خواهانهابه نظریه دادگاه پرونده راجهت رسیدگی به اعتراض معترض به دیوان عالی کشورارسال داشته است که پرونده به این شعبه ارجاع واین شعبه به موجب دادنامه شماره 189/1317/2/68 نظریه دادگاه را تاییدوپرونده دراجرای ماده قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به دادگاه مربوطه اعاده داده است .
پس ازوصول پرونده به دادگاه مربوطه درتاریخ 29/4/68دروقت فوق العاده دادگاه حقوقی یک ...پس ازبررسی اوراق پرونده وکسب نظرحقوقی ختم رسیدگی اعلام وبه موجب دادنامه شماره 83و6884/68 پس ازذکرمقدمه ای ازجریان دعوی چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات نظریه مورخ 7/2/67 که به وکیل خواهانهاابلاغ شده وباوصول اعتراض وی درفرجه قانونی پرونده به دیوان عالی کشورارسال گردیده ومرجع مزبورآن را خالی ازاشکال دانسته وتاییدنموده است .دعوی خواهانهای هردوپرونده مردودتشخیص وحکم به رد آن صادرمی گردد.پس ازابلاغ دادنامه تجدید نظرخواهانهاآنان نسبت به دادنامه صادره معترض وباتسلیم دادخواست تجدیدنظرتقاضای رسیدگی ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راکرده اندو درلایحه تجدیدنظرسه صفحه ای ضمن اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواسته وتکرارمطالب قبلی درخاتمه تقاضای رسیدگی ونقض دادنامه تجدیدنظر خواسته راکرده اند.تجدیدنظرخواندگان و وکیل احد ازآنان درلایحه پاسخیه تجدیدنظرضمن جوابگویی به ایرادات تجدیدنظرخواهانهاتقاضای ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته راکرده اند.اوراق پرونده ولوایح تجدیدنظردرموقع شوروبررسی قرائت شد.
هیئت شعبه درتاریخ 13/3/70تشکیل گردید وپس ازقرائت گزارش تنظیمی واوراق پرونده ولوایح تجدیدنظرمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی .اعتراضات تجدیدنظرخواهانهابا توجه به محتویات پرونده ورسیدگیهایی که به عمل آمده واردنیست ونظردادگاه بنابه جهات ودلایل منعکس درآن مغایرتی باموازین شرعی وقانونی نداردواز لحاظ رعایت اصول دادرسی نقص عمده ای به نظرنمی رسد.بنابه مراتت با رد اعتراضات تجدیدنظرخواهانهادادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 136

تاریخ تصویب : 1370/03/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.