×

دادگاههای دادگستری صرفا می توانندکانون وکلای دادگستری را ملزم به اتخاذ تصمیم نفیا بااثباتا به رد یاقبول تقاضای پروانه وکالت نمایند

دادگاههای دادگستری صرفا می توانندکانون وکلای دادگستری را ملزم به اتخاذ تصمیم نفیا بااثباتا به رد یاقبول تقاضای پروانه وکالت نمایند

دادگاههای-دادگستری-صرفا-می-توانندکانون-وکلای-دادگستری-را-ملزم-به-اتخاذ-تصمیم-نفیا-بااثباتا-به-رد-یاقبول-تقاضای-پروانه-وکالت-نمایند
کلاسه پرونده : 15/16629
شماره دادنامه : 72/70/1
تاریخ رسیدگی : 14/2/72
فرجامخواه : کانون وکلای دادگستری
فرجامخوانده : آقای الف
فرجامخواسته : دادنامه شماره 593 22/1/70 صادره ازشعبه 29 : دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف ))دادخواستی علیه کانون وکلای دادگستری مرکزبه خواسته الزام خوانده به صدورپروانه وکالت تقدیم دادگاههای حقوقی یک ...نموده که به شعبه 29 ارجاع می گردد.به شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده است که باداشتن سی سال سابقه قضاوت برمبنای آگهی مندرج درجراید تقاضای خودرابه کانون تسلیم لکن تاکنون اقدامی درخصوص موردمعمول نداشته اندوبه این جهت خواسته خودراتکرارنموده است .کانون خوانده به شرح لایحه دفاعیه اولا"به صلاحیت دادگاه ایرادودرثانی اعلام نموده است کانون درحال حاضرفاقد ارگانهای اداره کننده آن می باشدوسرپرست فعلی فاقداختیارات لازم است .دادگاه درجلسه مورخ 20/6/70 پس ازکسب نظرآقای مشاورخلاصتا"به شرح زیرنظرخویش رااعلام نموده است :
((...به نظردادگاه ایرادودفاع خوانده موجه نیست چون اولا"دادگاه های عمومی مرجع عام رسیدگی به دعاوی وتظلمات می باشندودلیل خاصی که مورداین دعوی راازاین شمول خارج کندمشهودنیست .صلاحیت دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به رد تقاضای صدورپروانه که ناظربه موردخاصی است صادق به موضوع نیست چه درمانحن فیه کانون نفیا"و اثباتا"اقدامی معمول نداشته است .بنابراین ایرادبه صلاحیت ردمی شود ثانیا"درماهیت امرخواهان دعوی واجدتمامی شرایط قانونی برای اخذ پروانه وکالت است ومطلبی که خدشه به شرایط مزبوروارد کند عنوان نشده است .کانون فعلی وکلای مرکزعملا"اداره امورکانون راعهده داراست وتفکیک این امرموجه نیست .صدورپروانه وکالت نیز جزواموری است که کانون موظف به انجام آن برطبق شرایط قانونی است .مضافا"به اینکه درموارددیگری به انجام این امرمبادرت نموده است علی هذادادگاه دعوی خواهان راباتوجه به مستندات ارائه شده که عبارت ازسابقه خدمت قضایی ،عدم سلب صلاحیت قضایی ،حکم بازنشستگی ازخدمت قضایی وعدم سوء پیشینه می باشد منطبق باموازین قانونی وجزءحقوق شرعی وقانونی خواهان تشخیص می شود وچون محاکم دادگستری به موجب اصل قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به دعاوی می باشند ودراین مورد کانون خوانده بدون علت مشروع ازانجام وظیفه ای که قانون به عهده اش گذاشته است امتناع دارد.الزام به انجام این وظایف منطبق باموازین شرعی وقانویی است علی هذادادگاه نظربه صدور حکم برالزام کانون خوانده به صدور پروانه وکالت به نام خواهان که دارای شرایط قانونی است دارد...))کانون درخارج ازمهلت قانونی به نظریه اعتراض نمود که پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه اول ارجاع گردید.هیئت شعبه به لحاظ آنکه اعتراض خارج ازمهلت بوده است پرونده را قابل طرح دردیوان عالی کشور ندانسته وجهت انشاء حکم پرونده را اعاده نموده است .این باردادگاه به شرح دادنامه 22593/10/70 به جهات و مبانی مندرج درنظریه وبه همان کیفیت اقدام به صدوررای به الزام کانون خوانده به صدورپرونده وکالت به نام خواهان نموده است .کانون وکلاءدادگستری مرکز نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده مجددا"به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه اول ارجاع می گردد.
دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی وپاسخ تجدیدنظرخوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش است چه طبق ماده 34آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری احراز واجد شرایط بودن متقاضی وقبول تقاضاوصدور پروانه ویا ردآن طبق ترتیبات مندرج در قانون موصوف وآیین نامه مربوطه بوده الزام کانون به صدورپروانه وکالت موجه نمی باشد وطبق قسمت اخیرماده مرقوم صدورحکم بر الزام کانون به صدور پروانه وکالت عالی انتظامی قضات است .دادگاههای حقوقی (1)صرفا"می توانند کانون راملزم به اتخاذ تصمیم نفیا" و یا اثباتا"به ردباقبول نمایندولذغادرصورتی که تقاضای خواهان تنهاو به صورت منجزالزام کانون به صدورپروانه وکالت باشداقتضاءآن صدور قرارداد دعوی خواهان بوده لذا دادنامه صادره به لحاظ مخالفت آن بامقررات لایحه قانونی موصوف وترتیبات مندرج درآیین نامه مربوطه بااستنادبه بند(ب )ماده (6)قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنهانقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 72

تاریخ تصویب : 1372/02/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.