×

دعوی ابطال سند مالکیت بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمیباشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف نمود

دعوی ابطال سند مالکیت بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمیباشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف نمود

دعوی-ابطال-سند-مالکیت-بعنوان-تامین-خواسته-قابل-توقیف-نمیباشد-و-تنها-می-توان-از-طریق-دستور-موقت-ملک-را-توقیف-نمود
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
7

* با توجه به ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی در باب تامین خواسته که اگر خواسته عین معین و قابل توقیف باشد، لزوما" همان خواسته باید تامین و توقیف شود لاغیر آیا در دعوی ابطال سند مالکیت پلاک مورد دعوی قابل تامین است یا نه بعبارت دیگرخواسته ، مطالبه ملک است که لزوما" همان باید تامین بشود یاخواسته ، ابطال سند است و ملک ، موضوع دعوی نیست و قابل تامین نمی باشد0

نظریه که باتفاق آراء در تاریخ 13/4/64 اعلام شده است :
مورد از مصادیق ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت بعنوان تامین خواسته قابل توقیف نمی باشد و تنها می توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4

تاریخ تصویب : 1362/12/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.