×

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جهوری اسلامی ایران و دولت رومانی

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جهوری اسلامی ایران و دولت رومانی

قانون-موافقتنامه-حمل-و-نقل-هوائی-بین-دولت-جهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-رومانی
شماره 769-ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43645/23472 مورخ 30/9/1379 دولت درموردموافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز جهارشنبه مورخ 29/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5032 19/2/1380
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسید وطی نامه شماره 769-ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی ، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست بشرح ضمیمه تصویب واجاره مبادله اسناد آن داده میشود0

بسمه الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
مقدمه :
دولت جمهورس اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس طرفهای که از این پس طرفهای متعاهد خوانده می شوند و عضو کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی می باشند که در تاریخ 16/9/1323 هجری شمسی مطابق با 7دسامبر1944 میلادی جهت امضاء در شیکاگو مفتوح گردید0
با تمایل به انعقاد موافقتنامه مکمل کنوانسیون مذکوربه منظور تاسیس و بهره برداری از سرویسهای هوائی منظم بین و ماورای سرزمین جمهوری اسلامی ایران و رومانی بشرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1- تعاریف :
1- از نظر این موافقتنامه :
الف -(کنوانسیون ) به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی که در تاریخ 16/9/1323 هجری شمسی مطابق با 7دسامبر1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می شود و شامل هرالحاقیه ای که به موجب ماده (90) کنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه ضمائم یا کنوانسیون که به موجب مواد(90)و(94) آن تصویب شد است ، تاجائی که این ضمایم واصلاخات برای هر دوطرف متعاهدنافذباشد،خواهدبود0
ب - ( مقامات هواپیمائی ) در مورد جمهوری اسلامی ایران ، به سازمان هواپیمائی کشوری و در مورد رومانی به وزارت حمل و نقل یا در هر دو مورد به هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی مقامات مذکور باشد اطلاق می شود0
پ - ( شرکتهای هواپیمائی تعیین شده ) به هر شرکت هواپیمائی که به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شود و اجازه فعالیت بیابد، اطلاق می شود0
ت - ( قلمرو کشوری ) هر طرف متعاهد و اتباع دولت هر طرف متعاهد، بترتیب به سرزمین واتباع جمهوری اسلامی ایران ورومانی ک هدر قوانین ملی مربوط آنها تعریف شده است ، اطلاق می شود0
ث -(شرکت هواپیمائی )،(سرویس هوائی )،(سرویس هوائی بین المللی ) و(توقف به منظورهای غیر حمل و نقل ) دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است 0
ج - (ظرفیت در مورد هواپیما) به میزان بارگیری موثرآن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و (ظرفیت در مورد سرویس مورد توافق ) به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می شود0
چ - (نرخ ) به قیمتها یا هزینه هائی اطلاق می شود که برای حمل و نقل بین المللی مسافران ، اثاثیه یا بار پرداخت می گردد و شامل شرایطی که طبق آن قیمتها یا هزینه های مزبور اعمال می گردد، از جمله قیمتها یا هزینه ها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثنای دستمزدها و شرایط حمل پست می باشد0
ح - (مسیرهای مشخص شده ) به مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه که در آن سرویس هوائی بین المللی منظم به وسیله شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد انجام می گردد، اطلاق می شود0
خ - (سرویسهای مورد توافق ) به سرویسهای هوائی که در مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه پیش بینی شده یا خواهد شد، اطلاق می گردد0
د- (موافقتنامه ) به این موافقتنامه ، یا اصلاحات انجام شده به موجب مفاد ماده (19) این موافقتنامه اطلاق می شد0
ذ- (پیوست ) به پیوست این موافقتنامه یا اصلاحات انجام شده طبق مفاد ماده (19) این موافقتنامه اطلاق می شود0
2- (پیوست ) جزء لاینفک این موافقتنامه بوده تمام ارجاعات به موافقتنامه شامل ارجاع به پیوست آن نیز می باشد مگر اینکه به طور صریح به گونه دیگی پیش بینی شده باشد0

ماده 2- اعطای حقوق
1- هر طرف متعاهد حقوق مندرج در این موافقتنامه را جهت انجام و بهره برداری از سرویسهای هوائی بین المللی منظم در مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید0
2- شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف که مبادرت به بهره برداری از سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده می نماید به موجب مفاد این موافقتنامه از حقوق زیر بهره مند خواهد شد:
الف - پرواز بدون فرود از فراز قلمرو کشوری طرف متعاهددیگر0
ب - توقف در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر به منظورهای غیر حمل و نقل 0
پ - سوار و پیاده کردن مسافر و بارگیری و تخلیه بار ومحموله پستی به صورت ترکیبی یا جداگانه در حمل ونقل بین المللی درقلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر در نقاط مشخص شده در پیوست این موافقتنامه
3- استفاده از حق آزادی پنجم حمل و نقل مشروط به موافقت مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن توجیهات بازرگانی است که شرکتهای هواپیمائی تعیین شده اعلام می کنند0
4- هیچ یک از مفادبند(2) این ماده به نحوی تلقی نخواهد شدکه شرکت هواپیمائی تعیین شده یکطرف متعاهد محق باشد در قلمروکشوری طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر در قلمرو کشوری آن طرف متعاهد دیگر در قبال مزد یا کرایه ، مسافر، بار وپست حمل نماید0 (کاپوتاژ)

ماده 3- تعیین شرکتهای هواپیمائی
1- هر طرف متعاهد حق دارد یک یا چند شرکت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق د رمسیرهای مشخص شده تعیین نماید0 این تعیین موضوع اعلامیه کتبی بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد خواهد بود0
2- پس از دریافت اعلامیه مذکور مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (3)و(4) این ماده اجازه مقتضی رابدون تاخیر به شرکت هواپیمائی تعیین شده مزبور اعطاءنماید0
3- مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانندازشرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند مقامات مزبور را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که طبق مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در موردسرویسهای هوائی بین المللی اعمال می گردد، دارا می باشد0
4- هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد که مالکیت عمده وکنترل موثر شرکت هواپیمائی تعیین شده در اختیار دولت طرف متعاهدی که شرکت هواپیمائی را تعیین کرده یا اتباع آن است از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (2) این موافقتنامه توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر لازم بداند وضع نماید0
5- شرکت هواپیمائی که طبق مفاد بندهای (1)و(2) این ماده تعیین و مجاز شده می تواند در هر زمان بهره برداری سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر اینکه ظرفیت تنظیم شده به موجب ماده (5) این مافقتنامه ، برنامه تصویب شده طبق مفادماده (7)این موافقتنامه و نرخهای تعیین شده طبق مفاد ماده (8) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مورد توافق اجرا گردد0
6- هرطرف متعاهد حق دارد از طریق اعلامیه کتبی بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد شرکت هواپیمائی دیگری را جایگزین شرکت هواپیمائی که تعیین کرده است ، بنماید0 شرکت هواپیمائی تعیین شده جدید دارای همان حقوق و مشمول همان تعهدات شرکت هواپیمائی که جایگزین آن شده است ، خواهد بود0

ماده 4- تعلیق یا لغو
1- هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زیر مجوز بهره برداری را لغو با استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق یا هر شرطی را که برای استفاده از این حقوق لازم می داند وضع نماید:
الف - چنانچه قانع نشود مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمائی مذکور در اختیار دولت طرف متعاهدی که شرکت هواپیمائی را تعیین کرده یا اتباع دولت طرف متعاهد مزبور باشد0
ب - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور قوانین ومقررات داخلی طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند0
پ - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند0
2- جز در مواردی که لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات فوریت داشته باشد اعمال این حق توسط هر طرف متعاهد فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر طبق ماده (16) این موافقتنامه انجام خواهد گرفت.

ماده 5- اصل حاکم بر انجام سرویسهای مورد توافق
1- شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهره مند باشند0
2- در انجام سرویسهای مورد توافق ، شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در هر مسیر مشخص باید رابطه معقولی با نیازمندیهای عمومی حمل و نقل هوائی در آن مسیر داشته باشد0
4- هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق شرکت شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیش بینی شده معقول برای سرویسهای هوائی به قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر و بالعکس می باشد
5- حقوق شرکتهای هواپیمائی تعیین شده برای انجام سرویسهای هوایی بین نقاط واقع در مسیرهای مشخص شده واقع در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر و نقاطی واقع در کشورهای ثالث طبق اصول کلی ذکر شد در زیر اعمال خواهد شد به طوری که ظرفیت سازگار با موارد زیر باشد:
الف - نیازمندیهای حمل و نقل به قلمرو کشوری طرف متعاهدتعیین شده شرکت هواپیمائی و بالعکس 0
ب - نیازمندیهای حمل و نقل منطقه ای که سرویسهای مورد توافق از آن عبور می کند، پس از در نظر گرفتن سرویسهای حمل ونقل دیگری که شرکتهای هواپیمائی کشورهای آن منطقه ایجاد کرده اند0
ب - نیازمندیهای عملیاتی شرکت هواپیمائی 0
6- شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد درمورد ظرفیتی که در مسیر هادی مشخص شده عرضه می شود توافق خواهند نمود و مراتب به تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد خواهدرسید، هر گونه افزایش ظرفیت منوط به توافق شرکتهای هواپیمائی و تصویب مقامات هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد لازم باشد ، بنابرتقاضادراختیار مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قراردهد0

ماده 7- تصویب برنامه پرواز
1- برنامه های پروازی شامل تعداد پروازها، روزهای پرواز، نوع سرویسها و نوع هواپیمایی که استفاده می شود بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد مورد موافقت قرار خواهدگرفت ، موضوعاتی که مورد توافق قرار می گیرد بایستی سی روز قبل از شروع سرویسهای مورد توافق جهت تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم گردد0
در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد ودوره سی روزه با توافق مقامات هواپیمایی مربوط قابل اصلاح است 0
2- درصورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده در مورد برنامه های پرواز به توافق نرسند مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد آنها را تعیین خواهد نمود0 همین روش در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده که در مورد تغییرات آتی برنامه جاری به توافق نرسند با در نظر گرفتن ملاحظات ابراز شده از سوی هر دو شرکت هواپیمایی اعمال می گردد0 در مورد اخیر برنامه های پروازی موجود تا مدت شش ماه قابل اجرا خواهد بود و در این فاصله مقامات هواپیمایی یاد شده اهتمام خواهند نمود که در خصوص برنامه های جدید به توافق برسند0

ماده 8- نرخهای حمل و نقل هوایی
1- نرخهای مورد اجراتوسط شرکتای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله منابع استفاده کنندگان ،هزینه بهره برداری ، سود معقول ، نرخهای کارمزد، خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها، سرویسهای منظم انجام می دهند وضع می گردد0
2- نرخهای موضوع بند(1)این ماده ، در صورت امکان مورد توافق شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد قرار خواهد گرفت و توافق مزبور در صورت امکان با استفاده از تشریفات سازمانها یا نهادهای بین المللی مربوط به دست خواهد آمد0
3- نرخهایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد لااقل شصت روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجرابرای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید0 در مورد خاص این محدوده زمانی به شرط موافقت مقامات مذکور قابل کاهش است 0
4- تائید نرخها ممکن است به طور صریح اعلام گردد0 چنانچه هیچ یک از مقامات هواپیمایی عدم توصیب خود را ظرف سی از رو تاریخ تسلیم طبق بند(3) این ماده اعلام ننماید، نرخهای مزبور تائیدشده تلقی خواهدشد0 در صورتی که محدوده زمانی برای تسلیم به گونه ای که بند(3) این ماده پیش بینی شده ، کاهش یابد مقامات هواپیمایی می توانند توافق نمایند محدوده زمانی که طی آن هرگونه عدم تصویب می تواند اعلام شود، کمتر از سی روز باشد0
5- چنانچه نرخی مطابق بند(2) این ماده یا درطی محدوده زمانی قابل اجراطبق بند(4) این ماده مورد موافقت قرار نگیرد، مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر عدم تصویب نرخ مورد توافق را طبق بند(2) این ماده اعلام می نمایند مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد برای تعیین نرخ با توافق دو جانبه اهتمام خواهند نمود0
6- چنانچه مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد نتوانند در مورد نرخهای تسلیم شده به آنها به موجب بند(3) این ماده یا در مورد تعیین نرخها به موجب بند(5) این ماده به توافق برسند، اختلاف طبق مفاد ماده (17) این موافقتنامه حل و فصل خواهد گردید0
7- نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که نرخ جدیدی تصویب نشده باشد به قوت خود باقی خواهد ماند0 اجرای نرخ مربوط می تواند پس از انقضای تاریخ اولیه با تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تمدید گردد0 معهذا هیچ نرخی به موجب این بند برای بیش از دوازده ماه پس از تاریخی که در آن به گونه دیگری منقضی شده است تمدید نخواهد شد0

ماده 9- معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض
1- هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد که در سوریسهای هوایی بین المللی پرواز می نمایند و همچنین لوازم مورد نیاز جاری ، مواد سوختی و روغن موتور، لوازم یدکی وخواربار شامل غذا، نوشیدنی و دیگر ملزومات که جهت فروش به مسافران در طول پرواز در نظر گرفته شده است از پرداخت کلیه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه های بازرسی و سایر هزینه ها به هنگام ورود به قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه این لوازم و تجهیزات و خواربار تا زمانی که مجددا" به خارج حمل شود در هواپیما باقی بماند0
2- همچنین مواد زیر از هزینه ها و تعرفه های مشابه به استثنای هزینه های مرتبط با سرویسهای انجام شده معاف خواهد بود:
الف - سوخت و روغن موتور که به منظور استفاده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای هوایی بین امللی که قلمرو کشروی طرف متعاهد دیگر بار هواپیماها می شود، حتی اگر موادمذکور زمانی مورد استفاده قرار گیرد که هواپیماهای مزبور بر فراز قسمتی از قلمرو کشوری که در آن ، مواد مزبور بار هواپیما شده در پرواز باشند0
ب - لوازم یدکی و تجهیزات رایج هوانوردی که داخل قلمروکشوری طرف متعاهد دیگر می شود و برای تعمیر یا نگهداری هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای هوایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد0
پ - خواربار هواپیما که در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر و در محدوده تعیین شده توسط مقامات ذی صلاح طرف متعاهدمذکوربارهواپیما می گردد و برای استفاده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده ای می باشد که سرویسهای هوایی بین المللی را مورد بهره برداری قرار می دهند0
ت - بار واثاثیه مسافر در ترانزیت مستقیم که توسط هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای هوایی بین المللی حمل می گردد0
ت - مبلمان ، تجهیزات دفتری وکالاهایی که وارد قلمرو کشوری هر یک از طرفهای متعاهد به منظور استفاده در دفاتر نمایندگی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود و اسناد رسمی حاوی نشانه رسمی شرکت هواپیمایی مانند برچسب چمدان ، بلیط هواپیما، بارنامه ، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان بندی که به داخل قلمرو کشوری هر یک از طرفهای متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود از کلیه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و یا مالیاتها و هزینه ها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود0
ج - اقلام و کالاهایی به قلمرو کشوری هر یک از طرفهای متعاهد به منظور استفاده در دفاتر نمایندگی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر برای پیشرفت کار و تبلیغات وارد می شود، مشروط بر این که نام شرکت هواپیمایی مربوط را دارا باشند و به صورت اقلام تکمیلی توزیع گردند0
کالاهای اشاره شده در جزءهای (الف )،(ب )و(پ ) این بند در صورت ضرورت تحت نظارت یا کنترل گمرک نگهداری خواهند شد0
3- لوازم جاری در هوانوردی و همچنین کالاها و لوازم نگاهداری شده در هواپمیاهای شرکت هواپمیایی تعیین شده هر طرف متعاهدتنها با موافقت مقامات گمرکی در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر قابل تخلیه است 0 در این صورت می توان آن مواد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا" صادر شود و یاترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد0

ماده 10- نمایندگی
1- هر طرف متعاهد براساس عمل متقابل حق تاسیس و حفظ دفتر نمایندگی با کارکنان بازرگانی ، فنی ، عملیاتی و اداری خود یا محلی را که ممکن است برای موضوعات مربوطه اجرای سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده ضروری باشد به شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعطا می نماید0 تاسیس دفتر نمایندگی مزبور و استخدام کارکنان آن مشمول قوانین داخلی و دیگرمقررات طرف متعاهد اعطا کننده حق مذکور در این بند خواهد بود0
2- شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد به صورت نامحدود حق انتشار مدارک خود برای حمل ونقل سرویسهای بین المللی ،تبلیغات و ترویج فروش خود را در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگرخواهدداشت 0 این فروش ممکن است به طور مستقیم ،ازطریق دفاترفروش یا آژانسهای مسافرتی و یا فروش به هر شخص ، سازمان یا نهاد طبق قوانین داخلی و دیگر مقررات جاری در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگرانجام پذیرد
3- فروش مدارک مربوط حمل و نقل در قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر، موضوع بند(2)، می تواند به پول رایح یا کارتهای اعتباری ، طبق مقررات داخلی هر طرف متعاهد و براساس عمل متقابل انجام پذیرد0
4- مالیات بردرآمد در نظر گرفته شده در مورد حقوق دریافتی کارکنان موضوع بند(1) که دارای ملیت دولت طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی یا ملیت دولت طرف متعاهد دیگر می باشند طبق قانون هر طرف متعاهد انجام خواهد شد0 در صورتی که موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد، مفاد آن حاکم خواهد بود0

ماده 11- انتقال درآمدها
1- هر طرف متعاهد حق انتقال آزاد مازاد دریافتی هایی را که در قلمرو کشوری آن در رابطه با حمل مسافر، اثاثیه بار و پست توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حاصل شده است به شرکت هواپمیایی طرف متعاهد دیگر خواهد داد0 انتقال مزبور براساس عمل متقابل به پول رایج قابل تبدیل به صورت آزادطبق مقرارت تسعیر ارز جاری در کشوری که منافع آن حاصل گردیده ، انجام خواهد شد0
2- در صورتی که موافقتنامه خاصی برای پرداخت بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد، انتقال طبق مفاد آن موافقتنامه انجام خواهد گرفت 0
3- منابع حاصل در نتیجه بهره برداری از هواپیمایی که حمل ونقل بین المللی را انجام می دهد وکالاهایی که برای بهره برداری ازهواپیما مورد استفاده قرار می گیرند، فقط در کشوری که محل مدیریت موثر شرکت هواپیمایی در آن قرار دارد، مشمول مالیات قرار می گیرند0در صورتی که موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد، مفاد آن حاکم خواهد بود0

ماده 12- هزینه های فرودگاهی و هزینه های مشابه
هرگونه هزینه ای که برای استفاده از فرودگاهها و تاسیسات هوانوردی به ترتیب در سرزمین جمهوری اسلامی ایران و سرزمین رومانی وضع می گردد یا اجازه وضع آن داده می شود در سطح رسمی نرخهایی خواهد بود که براساس قوانین داخلی و دیگر مقررات کشورهای یاد شده وضع شده اند و در مورد کلیه هواپیماهای که سرویسهای هوایی بین المللی مشابهی انجام می دهند اعمال می گردد0

ماد13- شناسایی گواهینامه و پروانه ها
1- گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت وپروانه هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شد یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد برای بهره برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها و پروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استاندارهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد0
2- در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خودمحفوظ می دارد که در مورد پرواز ازفرازقلمرو کشوری خودازشناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که برای اتباع دولت طرف متعاهد مزبور توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید0

ماده 14- شمول قوانین ومقررات
1- قوانین ومقررات داخلی هر طرف متعاهد که در مورد پذیرش ، توقف یا خروج هواپیماهایی که به امورهوانوردی بین المللی اشتغال دارند و نیز قوانین ومقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها در دخل قلمرو کشوری طرف متعاهد دیگر اعمال و توسط هواپیماهای مزبور هنگام ورود یا خروج و در داخل قلمرو کشوری طرف متعاهد نخست رعایت خواهد شد0
2- قوانین و مقرارت یک طرف متعاهد که ناظر به پذیرش ، اقامت ، عبور یا خروج مسافران ، خدمه ، اثاثیه ، بار یا پست ازقلمرو کشوری آن می باشد از قبیل تشریفات ورود، ترخیص ، مهاجرت پاسپورت ، گمرک، ارز و قرنطینه توسط یا از طرف مسافران ، خدمه ، اثاثیه ، بار یا پست شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمان ورود یا خروج و حین پرواز بر فراز قلمرو کشوری ظرف متعاهد نخست رعایت خواهد شد0
3- مسیرهای هوایی و نقاط پرواز عبوری در مرز جمهوری اسلامی ایران و رومانی به ترتیب برای مسیرهای مشخص شده در پیوست این موافقتنامه مستقلا" به وسیله هر طرف متعاهد در قلمرو کشوری خود تعیین خواهد گردید0
4- هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگرنسخه هایی از قوانین و مقرارت مربوط مذکور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد0

ماده 15- مطابقت با کنوانسیونها با موافقتنامه های چند جانبه چنانچه کنوانسیون با موافقتنامه کلی چند جانبه راجع به حمل و نقل هوایی در مورد طرفهای متعاهد لازم الاجرا گردد، این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفهای متعاهد به نحوی اصلاح خواهد شدتامفاد آن با مقرارت کنوانسیون با موافقتنامه مزبور انطباق یابد0

ماده 16- مشاوره
1- مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد درقالب روح همکاری نزدیک هر از چندگاهی به منظور اطمینان از اجراء و رعایت رضایتمندی مفاد این موافقتنامه با یکدیگر مشورت خواهند نمود0
2- هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره در مورد تفسیر، اجرا یا اصلاح این موافقتنامه را بنماید0
چنین مشاوره ای که ممکن است بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد از طریق مذاکرات مستقیم یا مکاتبه باشد، ظرف شصت روزاز تاریخ دریافت تقاضای کتبی توسط طرف متعاهد دیگر آغاز خواهد شد مگراینکه طرفهای متعاهد در مورد تمدید این مدت موافقت نمایند0

ماده 17- حل اختلاف
1- هر گونه اختلافی که در مورد تفسیر یا اجرای این موافتنامه با پیوست آن بروز نماید، توسط مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل گردد0
2- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فل مایند، اختلاف بنا بر تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات داخلی آن برای داوری به هیات داوری سه نفره به شرح زیر ارجاع خواهد شد:
الف - هر طرف متعاهد ظرف سی روز پس از وصول تقاضابرای داوری از طریق دپیلماتیک یک داور را منصوب خواهد نمود0 ظرف شصت روز پس از اینکه دو داور تعیین گردیدند با توافق داور سوم را تعیین خواهند نمود که به عنوان رئیس هیات داوری عمل خواهد نمود0
ب - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد نتواند داوری را معرفی نماید یا اگر داور سوم طبق جزء(الف ) این بند تعیین نگردد، هریک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری بخواهد تا داور یا داوران لازم را ظرف سی روز تعیین نماید0 چنانچه رئیس شورا تبعه دولت یکی از طرفهای متعاهد باشد، نایب رئس ارشد که در چنین وضعیتی نباشد، انتصاب راانجام خواهد داد0
3- جز در مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد،هیات داوری حدود صلاحیت خود راطبق این موافقتنامه تعیین خواهد نمود وآئین داوری خود را وضع خواهد کرد0 بنا به صلاحدید هیات داوری یا بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد کنفرانسی برای تعیین موضوعات مختصر ومفیدی که قرار است مورد داوری قرار گیرند و تشریفات خاصی که باید رعایت گردد حداکثر پانزده روز پس از تشکیل کامل هیات داوری برگزار خواهد شد0
4- جز در مواردی که به گونه دیگری توافق شده باشد، هر طرف متعاهد یادداشتی ظرف چهل و پنج روز از زمان تشکیل کامل هیات داوری ارائه خواهد نمود0 پاسخها شصت روز بعد دریافت خواهد شد0 هیات به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد یا بنا به صلاحدید خود ظرف پانزده روز پس از دریافت پاسخها جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود0
5- هیات داوری تلاش خواهد نمود تصمیم کتبی خود را ظرف سی روز پس از اتمام جلسه رسیدگی یا در صورتی که جلسه رسیدگی برگزار نشود، پس از تاریخ ارائه هر دو پاسخ ، ارائه نماید0 تصمیم اکثریت هیات داوری ملاک عمل خواهد بود0
6- طرفهای متعاهد می توانند تقاضای تبیین تصمیم راظرف پانزده روز از تاریخ اتخاذ و ارائه نمایند و هر گونه تثبتی ظرف پانزده روز پس از تقاضای یاد شده صادر خواهد شد0
7- هر طرف متعاهد طبق قانون داخلی خود هر تصمیم یا رای هیات داوری را به طور کامل قابل اجرا خواهد کرد0
8- هزینه های هیات داوری ، شامل حقوق و هزینه های داور به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد0 هرگونه مخارجی که توسط رئیس شورا در رابطه با تشریفات جزء(ب ) بند(2) این ماده به وجود آید به عنوان قسمتی ازهزینه های دیوان داوری محسوب خواهدشد0

ماده 18- امنیت هوانوردی
1- طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل تاکید می نمایند که تعهد آنان در قبال یکدیگر برای حفظ امنیت هواپیمائی کشوری در برابر اعمال مداخله غیر قانونی جزء لاینفکی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد0 طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق وتعهداتی که به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با سیزدهم سپتامبر1963 میلادی ، کنونسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی طمابق با بیست وسوم دسامبر 1971 میلادی و هرکنوانسیون دیگر در مور امنیت هوانوردی که طرفهای متعاهد عضو آن خواهند شد، عمل خواهند کرد0
2- طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدتهای لازم را جهت جلو گیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیر قانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تاسیسات هوانوردی و نر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی کشوری را ارائه خواهند کرد0
3- طرفهای متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین الملی هواپیمائی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقررات امنیت مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجرا است عمل نمایند0هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیمائی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائمی آنها در قلمرو کشوری واقع شده و نیز متصدیان فرودگاههای واقع در قلمرو کشوری خود بخواهند که طبق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل نمایند0
4- هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت هوانوردی موضوع بند(3) این ماده را که از طرف متعاهد دیگر برای ورود به قلمرو کشوری خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است رعایت کنند0 هر طرف متعاهدباید اطمنیان حاصل کند که در قلمرو کشوری آن ،اقدمات کافی برای حافظت از هواپیماها بازرسی مسافران ، خدمه لوازم همرا مسافر، اثاثیه مسافر، بار وخواربار هواپیما پیش ازسوار شدن مسافران یابارگیری و به هنگام آن به نحو موثر معمول می شود0 همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدهای خاص به عمل آزرد با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد0
5- هرگاه هواپیماهای کشوری به طور غیرقانونی تصرف شود یا اعمال غیر قانونی دیگری علیه امنیت هواپیماها، مسافران وخدمه آن ، فرودگاهها یا تاسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد طرفهای متعاهد باید ازطریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دثرگ به منظور ختم سریع و بی خطر حادثه ویا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر یاری رسانند0
6- هر طرف متعاهد اقداماتی را تا جائی که قابل اجرا تشخیص دهد انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل نماید که هواپیماهائی که در شرایط تصرف غیر قانونی یا سایر اعمال مداخله غیر قانونی در سرزمین کشور مربوط فرود آمده ، روی زمین توقیف می شود مگر اینکه خروج هواپیما برای حفظ جان سرنشینان آن ضروری باشد0اقدامات مزبور تا جائی که امکان داشته باشد براساس مشاوره دوجانبه انجام خواهد گرفت 0

ماده 19- ایمنی هوانوردی
1- هر یک ازطرفهای متعاهد می تواند به صورت کتبی درخواست مذاکرات فنی را در خصوص رعایت و حفظ استاندارهای ایمنی توسط طرف متعاهد دیگر در ارتباط با تاسیسات هوانوردی ، خدمه پروازی ، هواپیما، نظارت فنی وعملیات شرکت هواپیمائی که سرویسهای حمل و نقل هوایی مورد توافق را مورد بهره برداری قرار می دهد بناید0
مذاکرات فنی مزبور ظرف سی روز بعد از تاریخ دریافت درخواست کتبی توسط طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت 0
2- چنانچه پیرو مذاکرات فنی مزبور، یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که طرف متعاهد دیگر الزامات واستانداردهای ایمنی رادر این زمینه ها دستم کم برابر با حداقل استاندارهائی که ممکن است به موجب کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی ( چاپ دوم -1988 میلادی برابر با1367 هجری شمسی ) ایجاد شود، به نحو موثر رعایت و حفظ نمی کند، یافته های مزبور واقداماتی را که برای مطابقت با حداقل استاندارهای مزبور ضروری تلقی می کند به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رساند و طرف متعاهد دیگر اقدمات اصلاحی مناسب رااتخاذ خواهد نمود0

ماده 20- اصلاح
1- این موافقتنامه می تواند با توافق دو جانبه طرفهای متعاهد اصلاح گردد0 بدین منظور هر طرف متعاهد با دقت هر پینشهاد ارائه شده از سوی طرف متعاهد دیگر را رسیدگی خواهند نمود0 هر گونه اصلاح توافق شده طبق تشریفلات مندرج در ماده (22) (لازم الاجراءشدن ) لازم الاجراء خواهد شد0
2- پیوست این موافقتنامه می تواند با موافقت مستقیم بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد اصلاح و باتبادل نامه تائیدگردد
3 - مذاکرات مربوط به اصلاح این موافقتنامه با پیوست آن در فاصله شصت روز از ترایخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد، مگر اینکه طرفه برای تمدید این مدت به توافق برسند0

ماده 21- ثبت
این موافقتنامه و هر گونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری به ثبت خواهد رسید0

ماده 22- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت تشریفات قانونی داخلی خود برای لازم اجراء شدن این موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد0

ماده 23- فسخ
هر طرف متعاهد می تواند از طریق مجای دیپلماتیک در هر زمان تصمیم خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید0 این اطلاعیه همزمان باآگاهی سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری خواهد رسید0 در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آنکه اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفها پس گرفته شود0 هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد0
با تائید مفاد این موافقتنامه ، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشنداین موافقت نامه را در یک مقدمه ، بیست وسه ماده و یک پیوست امضاءنمودند0
این موافقتنام هدر تهران در تاریخ 24/5/1379 هجری شمسی برابر با14/8/2000 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، رومانی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می باشند تنظیم گردید0 در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی ملاک خواهدبود0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت رومانی
پیوست
قسمت (الف )
1- مسیرهائی که توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در دو مسیر مورد بهره بردای قرار خواهد گرفت :
نقاط واقع در جمهوری اسلامی ایران : هر نقطه 0
نقاط واسط : بعدا" توافق خواهد شد0
نقاط واقع در رومانی : بخارست 0
نقاط ماوراء: بعدا توافق خواهد شد0
دیگر نقاط ماوراء: بعدا" توافق خواهد شد0
2- مسیرهائی که توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده رومانی در دو مسیر بهره برداری قرار خواهد گرفت 0
نقاط واقع در کشور رومانی : هر نقطه 0
نقاط واسط : بعدا" توافق خواهد شد0
نقطه واقع در جمهور اسلامی ایران : تهران 0
نقاط ماوراء: بعدا" توافق خواهد شد0
دیگر نقاط ماوراو: بعدا" توافق خواهد شد0

قسمت (ب )
1- نقاط واسط و ناقط ماوراء در مسیرهای مشخص شده می تواننددر تمام پروازها یا قسمتی از آنها با توجه به منافع شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد مورد استفاده قرار نگیرند0
2- مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد می توانند در مورد نقاط دیگر واقع در کشورهای ثالث توافق نمایند مشروط بر اینکه شرکت هواپیمائی قادر به سوار یا پیاده کردن مسافر و بارگیری و تخلیه بار و محمولات پستی حسب مورد به نقطه مقصد یا نقطه مبداددرقلمرو جمهوری اسلامی ایران با قلمرو رومانی باشد0
3- انجام پورازهای اضافی براساس درخواست اولیه توسط هر شرکت هواپیمائی تعیین شده به عنون مقام هواپیمائی مربوط هرطرف متعاهد صورت خواهد گرفت 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ونهم فوردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16374

تاریخ تصویب : 1380/01/29

تاریخ ابلاغ : 1380/02/29

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.