×

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337 4 3 هجری شمسی )

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337 4 3 هجری شمسی )

قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-کنوانسیون-شناسائی-و-اجرای-احکام-داوری-خارجی-تنظیم-شده-در-نیویورک-به-تاریخ-10-ژوئن-1958-میلادی-(1337-4-3-هجری-شمسی-)
شماره 768-ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 40077/21378 مورخ 13/9/1379 دولت در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شد در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی ) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21/1/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیتس وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5048 19/2/1380
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 زوئن 1958 میلادی (4/4/1337هجری شمسی ) ک در جلسه عنلی روزسه شنبه مورخ بیست و یکم فرودین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 768- ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی واجرای احکام داوری خاص تنظیم شده درنیویورک به تاریخ 10ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337 هجری شمسی ) مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود واسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
1- جمهوری سالامی ایران کنواسنیون را محصرا" در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهد کرد0
2- جمهوری اسلامی ایران ققط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل ، اعمال و احکامی را شناسائی واجرا خواهد کرد که درقلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد0
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی درخصوص ارحاع به داوری الزامی است 0
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون شناسائی واجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10ژوئن 1958 میلادی (3/4/1337هجری شمسی )
ماده 1
1- این کنوانسیون در مورد شناسائی واجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آ; تقااضی شناسائی واجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم ازحقوقی یا حقیقی می باشد، اعمال خواهد شد0 این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است ، احکام داخلی محسوب نمی شودنیز اعمال خواهد شد0
2- اصطلاح (احکام داوری ) نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجوع کرده اند نیز می گردد0
3- هر دولتی که درزمان امضاء،تصویب یاالحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می تواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می تواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعلم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام کننده ، تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد0
ماده 2-
1- هر دولت متعاهد موافقتنامه ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الواقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشدب یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد0
2- اصطلاح (موافقتنامه کتبی ) شامل شرط داوری در قرارداد با موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شددر نامه ای مبادله شده با تلگرافهای مخابره شده خواهد بود0
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرفها، آنهارابه داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن ، بی اعبتار یا غیر قابل اجراست 0
ماده 3- هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع آنها این کنوانسیون اعمال می گردد اساسا" شرایط سنگین تر یا حق الزحمه یا هزینه های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده ،وضع نخواهدشد
ماده 4
1- برای تحقق شناسائی واجرای موارد مندرج در ماده پیشین ، طرف متقاضی شناسائی و اجراء در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم 0
2- اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم از آن دشه می تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف - طرفهای موافقتنامه مووضع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مور آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یاموافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور مخل صدور خک فاقد هر گونه قرینه ای در آنجا باشد، یا
ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده درمورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند، یا
پ -حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائل یفراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است ، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائل باشد که بدین گونه ارجاع نشده ، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است ، قابل شناسائی و اجراء باشد، یا
ت - ترکیبی مرحع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی ، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده نباشد، یا
ث - حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد0
2- در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن درخواست شده احراز کند:
الف - مووضع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل می باشد، یا
ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشورمغایرت دارد0
ماده 6- اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء(ث ) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می تواندبنابه درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد0
ماده 7-
1- مفاد این کنوانسیون تاثیری بر اعتبار موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی واجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد کرده اند نداشته و طرف ذینفع رااز هر گونه حقی که ممکن است برای بهره مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت 0
2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی ) وکنونسیون زنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی مورخ 1927 میلادی (1306هجری شمسی ) در میان دولتهای متعاهد بامتعهد شدن آنها به این کنونسیون وتا حدودی که بوسیله این کنوانسیون متعهد شده اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد0
ماده 8-
1- این کنوانسیون تا31دسامبر1958 میلادی (10/10/1337 هجری شمسی () برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شا یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است یا از این پس عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل اورده مفتوح خواهد شد0
2- این کنونسیون به تصویب خواهد رسید واسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد0
ماده 9-
1- این کنوانسین برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند0
2-الحاق از طریق سپردن سند الخاق نزد دبیر کل سازمان ملل متجد اعتبار خواهد یافت 0
ماده 10-
1- هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسئول روابط بین المللی آنها است تسری خواهد یافت 0 این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجراء می گردد قابل اجراء خواهد شد0
2- در هر زمان پس از آن هر گونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیر کل سازمان ملل متخد صورت خواهد گرفت و ازتاریخ نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم الاجراء شدن کنونسیون برای دولت مورد نظر- هر کدام که موخر است - قابل احراء خواهد بود0
3- در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است ، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده ، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد- بررسی خواهد کرد0
ماده 11- در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:
الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهار چوب صلاحیت قانوگذاری مرحع فدرال قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند0
ب - در مورد مواردی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند0
ب - در موادی که این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانون گذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می گیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند،دولت فدرال این مواد را همراه با تصویبه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالت یا دولتهای عضوفدراسیون خواهد رساند0
پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شد باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد کرد0
ماده 12-
1- این کنوانسین در نودمین روز پس از اریخ سپردن سویمن سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد0
2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن ملحق می شود و در نودمین روز پ ساز سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد0
ماده 13-
1- هر دولت متعاهد می تواند انصراف از عضویت دراین کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند0 اعلام انصراف از عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتب رخواهد بود0
2- هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یااعلامیه ای داده باشد می تواند در هر زمان پ ساز آن از طریق ارسال اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل پایان می یابد0
3- این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعبتار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجراء خواهد بود0
ماده 14- یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون ، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این کنوانسیون است ، منتفع سازد0
ماده 15- دبیر کل سازمان ملل متخد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد0
الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)0
ب - الحاقها طبق ماده (9)0
پ - اعلامیه ها و اطلاعیه ها به موجب مواد(1)،(10) و(11)0
ت - تاریخی که در آن ،این کنوانسیون طبق ماده (12) لازم الاجراء می گردد0
ث - اعلامهای انصراف از عضویت واطلاعیه ها طبق ماه (13)0
ماده 16
1- این کنوانسیون که متن چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد0
2- دبیر کل سامزان ملل متخد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد کرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16374

تاریخ تصویب : 1380/01/21

تاریخ ابلاغ : 1380/02/29

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.