جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 2379/ت 24543ه 16/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/2/1380به استناد تبصره (1)ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
نماینده سازمان ملی جوانان به ترکیب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ، موضوع تصویب نامه شماره 53952 ت 23700ه مورخ 26/11/1379 اضافه می گردد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/02/09
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان ملی جوانان
موضوع :