جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 5830/ت 24530ه 16/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/2/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تائید شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، موضوع نامه شماره 530/1 س مورخ 3/2/1380 سازمان مدیریت و برنامه کشور و به استناد ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373 و ماده (9) آئین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان مصوب 1377 - تصویب نمود:
الف - سرانه بیمه کامل خویش فرمایان با فرانشیزسی درصد(30%) خدمات سریاپی و بیست و پنج درصد (25%)خدمات بستری برای سال 1380 مبلغ هفده هزار و پانصد(500/17 ریال برای هر نفر درماه تعیین می گردد0
ب - سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان یا فرانشیز بیست وپنج درصد(25%) خدمات بستری ( بدون حق استفاده از خدمت سرپایی ) مبلغ یازده هزار (000/11) ریال برای هر نفر در ماه براس سال 1380 تعیین می گردد0
ج - در صد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده پنج درصد(5%) و به ازای هر سال سابقه بیمه ده درصد(10%) مطابق جدول شماره (1)پیوست تعیین می گردد0
د- شرایط بیمه خانوار و محدویت مراجعه خویش فرمایان به بیمارستانهای بخش دولتی (دانشگاهی ، تامین اجتماعی ونیروهای مسلح ) در موارد بستری همچنان برقرار است 0
تبصره - برای گروه بیماران خاص شامل بیماران هموفیلی ،تالاسمی و دیالیزی قید بیمه خانوار حذف می شود و این گروه از بیماران می توانند با رعایت ضوابط سازمان بیمه خدمات درمانی به صورت تک نفره تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند0
ح - سازمان بیمه خدمات درمانی برای تحت پوشش درآوردن افرادی که مایل بهاستفادهاز تسهیلات مازاد بر شرایط عمومی بیمه خویش فرمایان باشند تمهیدات لازم را مطابق جدول شماره (2) پیوست با در نظر گرفتن سرانه مورد نظر فراهم خواهد نمود0
و- به منظور ترغیب افراد به پوشش بیمه درمان ، سازمان بیمه خدمات درمانی می تواند در صورت بیمه گروهی و با شرایط خاص بیمه شدگان ، تسهیلاتی را برای بیمه خویش فرمایان منظور نماید0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/02/05
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :