جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 773 - ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح توزیع یک هزار میلیارد ریال افزایش درآمد متفرقه در همه استانها بر اساس شاخصهای لایحه بودجه سال 1380 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22/12/1379 تصویب شده بود در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5043 19/2/1380
قانون توزیع یک هزار میلیارد ریال افزایش درآمد متفرقه درهمه استانها براساس شاخصهای لایحه وبدجه سال 1380 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 773-ق مورخ 11/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - دولت مکلف است مبلغ یک هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال افزایش اعتبارات عمرانی استانهاازمحل درآمدهای متفرقه قانون بودجه سال 1380کل کشور رابراساس شاخص هائی که در پیشنهاد ارقام اعتبارات عمرانی براس استانها درلایحه بودجه سال 1380 کل کشور ملاک تصمیم گیری بوده است ، توزیع نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/01/26
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :