جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 772 - ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 19281/19726 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون نحوه تامین اعضاعی هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 28/1/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 5042 19/2/1380
قانون الحاق دو تبصره به ماده (1) قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1380 به تایئد شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 772-ق مورخ 11/2/1380واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - تبصره های ذیل به عنوان تبصره (1)و(2) به ماده (1) قانون نحوه تامین علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/1365 الحاق می گردد:
تبصره 1- حقوق و مزایای هیات علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیات علمی محاسبه واز محل اعتبارات موسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود0 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان دراستفاده از این نروها از اولویت برخوردارند0
تبصره 2- هر گونه خدمت اولیه اعضای هیات علمی مشمول این قانون از قبیل حضور داوطلبانه در جبهه ، طرح دانشجوئی اعزام به جبهه خدمت سربازی در پادگانهای نظامی در احتساب دوره ضرورت منظور می گردد0 خدماتی که مشمول ، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی انجام می دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب می گردد0 قرارگاه ستاد نیروی آموزش دهند همکلف است در پایان دوره ضرورت ، حسب گواهی وزارتخانه مربوط ، کارت پایان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوط ارسال نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیتس وهشتم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 5/2/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16374
تاریخ تصویب :
1380/01/28
تاریخ ابلاغ :
1380/02/29
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :