جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 85058 29/7/1360
وزارت مسکن و شهرسازی

ماده واحده : بوازت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود در شهرک هائی که دارائ مدیریت دولتی بوده و بنحوی از انحاء در مالکیت دولت و یا موسسات و شرکتهای وابسته به دولت میباشند، برای تامین اعتبار جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام شهرک و پرداخت تعهدات و دیون اینگونه شهرکها، اراضی داخل شهرک را پس از آماده سازی و تامین تاسیسات زیر بنائی برای احداث واحدهای مسکونی یامصارف تجاری وصنعتی طبق طرح شهرسازی مصوب شهرک ، واگذارنماید
تبصره 1 برای مصارف مسکونی زمین به کسانی واگذار میشود که فاقد خانه مسکونی یا زمین دیگر باشند0
تبصره 2 نحوه تعیین قیمت عادله برای فروش و واگذاری اراضی مذکور طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت مسکنو شهرسازی تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرساند0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه روزدوشنبه ششم مهرماه یکهزار و سیصد وشصت بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10688
تاریخ تصویب :
1360/07/06
تاریخ ابلاغ :
1360/08/14
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :