جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.شماره 84662 23/7/1360
وزارت بهداری

ماده واحده : بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی ، آشامیدنی مصوب سال 1334 بشرح زیر اصلاح میشود:
بند1 برای کلیه امور پزشکی ، یکنفر استاد یامتخصص بیماریهای داخلی ویکنفر استادیا متخصص جراحی و یکنفر استاد یا متخصص رشته ای که موضوع آن در کمیسیون مطرح است بانتخاب شورای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره نظام پزشکی بانتخاب نظام پزشکی مرکز و یکنفر از پزشکان آزاد بدعوت وزارت بهداری 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم مردادماه یکهزارو سیصد و شصت بتصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای اسالمی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برای مدت سه سال ازتاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10688
تاریخ تصویب :
1360/05/28
تاریخ ابلاغ :
1360/08/14
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :