×

با توجه به رای کمیسیون شهرداری دائر برتعطیلی محل موضوع دعوی ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت توسط مشتکی عنهم وجود ندارد

با توجه به رای کمیسیون شهرداری دائر برتعطیلی محل موضوع دعوی ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت توسط مشتکی عنهم وجود ندارد

با-توجه-به-رای-کمیسیون-شهرداری-دائر-برتعطیلی-محل-موضوع-دعوی-،-دلیلی-بر-ایجاد-مزاحمت-توسط-مشتکی-عنهم-وجود-ندارد

وکیل


رای شماره 72 بتاریخ : 6/9/75 شماره دادنامه :2/521
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 25 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی ویژه

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقایان 1(الف ) 2(ب ) 3(ج ) علیه آقایان (د)و (ه) بعنوان ممانعت از حق با این توضیح که شکایت از حیاط مشتکی عنهم بعنوان نگهداری اجناس سمساری خود استفاده میکرده اندواجاره هم پرداخت میکرده اند لکن آنان محل را قفل نموده و مانع استفاده شکات شده اند که آقای (د) اظهارداشته پس هیچ مخالفتی نکرده اند شهرداری از این جهت که محل قهوه خانه است اقدام تعدادی ازاهالی هم شهادت داده که قبلا" محل بعنوان قهوه خانه مورد استفاده بوده است و نماینده شهرداری منطقه 11 نیز در تاریخچه 2/8/73 با حضور در دادرسی سابق موضوع تائید کرده است و اعلام نموده است محل مسکونی وی که به تجاری تبدیل شده است مضافا" کمیسیون بمحض مزاحمت قانون شهرداری بشرح نظریه مورخه 9/8/73 رای بر تعطیلی محل مذکور داده است و لذا دلیلی بر ایجاد مزاحمت توسط متشکی عنهم وجود ندارد و رای بر برائت متهمان صادر و اعلام میشود0 رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظرتهران است 0

رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
از ناحیه آقایان (الف ) و(ب ) و(ج ) نسبت به دادنامه شماره 521 3/9/75 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن آقایان (د) و(ه ) از اتهام ممانعت از حق برائت حاصل نموده اند ایراد و اعتراض خاصی که فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید بعمل نیامده تا مورد توجه دادگاه واقع شود با بررسی محتویات پرونده ومدافعات متهمان و ملاحظه پاسخ شهرداری باقدام دادگاه ایراد و اشکالی بردادنامه صادره بنظر نمیرسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید رای صادره قطعی است 0 2/4/74/1ت /208

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 521

تاریخ تصویب : 1375/09/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.