جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


سئوال آیااجبارواکراه مجرم درارتکاب عمل مجرمانه ازعوامل رافع مسئولیت جزائی است باخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 10176/237/10/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
درمورداجبارواکراه غیرقابل تحمل درمجازاتهای تعزیری یاباز دارنده ماده 54 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است 0

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
10176
تاریخ تصویب :
1371/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :