×

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون-تشکیل-سازمان-بازرسی-کل-کشور
شماره 85238 29/7/1360
وزارت دادگستری

ماده 2 : به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سازمانی بنام ( سازمان بازرسی کل کشور ) که در این قانون به اختصار ( سازمان ) نامیده میشود زیرنظر شورایعالی قضائی و با اختیارات وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود .
ماده 2 : وظایف سازمان بشرح زیر میباشد:
الف بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم .
ب انجام بازرسی های فوق العاده برحسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ویا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان وشورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود0
ج اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری ومالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی ( که فهرست آنها به تصویب هییت وزیران میرسد ) به نخست وزیر و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت به وزیر وزارتخانه ذیربط ودرخصوص شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضائی و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت اموراقتصادی و دارائی 0
تبصره در بازرسی هائی که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف ، توسط سازمان بدیوان عدالت اداری ارسال میگردد0
ماده 3 : سازمان میتواند برای انجام بازرسی واظهارنظر کارشناسی ا زوجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصات در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید0
تبصره 1 - انتقال کارمندان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است 0
تبصره 2 - مقرراتاداری و استخدامی سازمان توسط شورای عالی قضائی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می آید مگر مواردیکه مشمول مفاد ماده 12 این قانون است 0
ماده 4 - رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10یا11 قضائی باشند تعیین میشود0 رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کندکه با پیشنهاد او و توصیب شورای عالی قضائی تعیین میگردد وهمچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد0
ماده 5 - بازرسی توسط بازرس یا هیئتهای بازرسی بعمل می آید0 روسای هیئتهای بازرسی از بین قضات یا اشخاصی که با رعایت ضوابط استخدام قاضی ، گواهی صلاحیت قضائی از طرف شورای عالی قضائی داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب خواهند شد0
ماده 6 - در هر مورد که تعقیب جزائی ضرورت پیدا کندمراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیئت بازرسی از طریق سازمان بدادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پی گیری خواهد شد و در صورتیکه خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرا گیرند مراتب سریعا" به شورای عالی قضائی گزارش تا دستور لازم صادر شود0
ماده 7 - بازرس یاهیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیما" بسازمان تسلیم خواهند نمود0
ماده 8 : کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها وادارات وسازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قار داده و همکاری لازم رامبذول دارند
تبصره 1 تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه ای از سه ماه تا شش ماه با انفصال موقت از خدمت دولت تا یکسال خواهد بود0
تبصره 2 اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر بدستور صریح شورای عالی قضائی 0
ماده 9 : در مواردی که بازرس یا هییت های بازرسی بمنظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا" و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند0 وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است 0 و در غیر اینصورت شخصا" مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی گزارش خواهد نمود0
ماده 10 : وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است ازتاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتبا" باطلاع سازمان برساند0 سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید0
ماده 11 : از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل وکلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار میگیرد0
ماده 12 : آئین نامه اجرائی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط سازمان تهیه و بتصویب شورای عالی قضائی برسد0
ماده 13 : بودجه سازمان در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظور و طبق مقررات جاری به مصرف خواهد رسید0
ماده 14 : شورای عالی قضائی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون میباشد0
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10691

تاریخ تصویب : 1360/07/19

تاریخ ابلاغ : 1360/08/19

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.