جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شماره4449/ت 59 ه 18/3/1372

وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10مورخ 28/10/1371وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده (65)قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی بهره برداری از جنگلها و مراتع" href="/tags/15976/قانون-حفاظت-و-بهره-برداری-از-جنگلها-و-مراتع/" class="link">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع موضوع تصویبنامه شماره 48836مورخ 6/12/1346به ترتیب زیر اصلاح می شود :
1-ماده(2)و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابند :
ماده2-بیست درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی موضوع ماده (28)قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول می شود به نسبتهای مندرج در زیر تقسیم می شود :
1-مامورین کاشف سازمان 45 درصد
2-مامورین انتظامی و مامورین محیط زیست 30 درصد
3-مخبرین 25 درصد
تبصره 1-مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به ماموران وزارت جهاد سازندگی –سازمان جنگلها و مراتع کشور –اطلاع دهد .در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر ماموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگلها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورت مجلس محفوظ خواهد ماند .
تبصره2-در صورتی که کسی به دو عنوان ،ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتررا خواهد داشت .
تبصره3-در صورت تعداد مامورین کاشف ،مامورین انتظامی و مخبرین ،سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد .
تبصره4-سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده های امر منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد .
2-ماده (12)و تبصره آن به شرح زیر تغییر می یابد :
ماده12-حداکثر مصرف شخصی چوب و هیزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (48)قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای هر خانوار روستایی مجاور شهر در هر سال به قرار زیر تعیین می شود .
1-چوب یک متر مکعب
2-هیزم سی استر
3-ذغال یکصد کیلو گرم .
تبصره-در صورتی که مصرف کنندگان نیاز به میزان بیشتری از حداکثر معین شده در این ماده را پیدا کنند باید از نزدیکترین واحد تابع سازمان جنگلها و مراتع به محل اقامت خود گواهی لازم را اخذ نمایند .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1371/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :