جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره4890/ت 78 ه 26/3/1372

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1372بنا به پیشنهاد شماره 29820/100مورخ 28/6/1371وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تصویبنامه سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی (موضوع تصویبنامه شماره5283/ت 109ه –مورخ 19/3/1370)تصویب نمود :
واگذاری پنجاه و یک درصد ( 51% ) سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی با رعایت مقررات مربوط به واگذاری سهام دولتی مجاز است معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :