جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

شماره 4896/ت 63 ه - 26/3/1372

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/2/1372بنا به پیشنهاد شماره ب/31/1656مورخ 27/4/1371وزارت کشور و به استناد تبصره (5)ماده واحده قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مصوب 1370 آیین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده1-به منظور پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی ،مبادله اطلاعات ،مطالعه و تحقیقات علمی ،کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی متشکل از یک کمیته هماهنگی و کمیته های فرعی تحقیقاتی تخصصی نه گانه به شرح زیر تشکیل می شود :
الف –کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه های زمین به مسئولیت وزارت مسکن و شهر سازی و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،وزارت مسکن و شهر سازی ،سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان زمین شناسی کشور،موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،وزارت کشور ،سازمان حفاظت و محیط زیست ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،مرکز تحقیقات ساختمان مسکن ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،وزارت نیرو،شهرداری تهران .
ب-کمیته فرعی دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی به مسئولیت وزارت کشاورزی و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
وزارت کشاورزی ،وزارت جهاد سازندگی ،وزارت نیرو،سازمان هواشناسی کشور ،
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،وزارت کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان انرژی اتمی ایران
ج-کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی به مسئولیت وزارت جهاد سازندگی و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
وزارت جهاد سازندگی ،وزارت کشاورزی ،وزارت نیرو،سازمان هواشناسی کشور .
وزارت کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،وزارت پست و تلگراف و تلفن .
د-کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
وزارت کشور،وزارت نیرو،وزارت جهاد سازندگی ،وزارت راه وترابری ،وزارت مسکن و شهر سازی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،سازمان هواشناسی کشور،سازمان زمین شناسی کشور،وزارت کشاورزی ،وزارت پست وتلگراف و تلفن .
ه-کمته فرعی رفع آلودگی هوا به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت صنایع ،وزارت صنایع سنگین ،وزارت معادن و فلزات .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،وزارت کشور،سازمان هواشناسی کشور ،سازمان انرژی اتمی ایران،وزارت نفت ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،موسسات مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،شهر داری تهران .
و-کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از طوفان به مسئولیت سازمان هواشناسی کشور و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،وزارت جهاد سازندگی .وزارت کشاورزی ،وزارت کشور.سازمان بنادر و کشتیرانی ،سازمان هواشناسی کشور،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،وزارت پست و تلگراف و تلفن .
ز-کمیته فرعی امداد و نجات به مسئولیت جمعیت هلال احمر و عضویت دستگاههای مشروحه زیر:
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،وزارت کشور،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،فرماندهان نیروهای نظامی و نیروی انتظامی ،وزارت راه و ترابری ،وزارت جهاد سازندگی ،وزارت آموزش وپرورش ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست ،موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،سازمان بهزیستی کشور ،وزارت پست و تلگراف و تلفن ،شهرداری تهران .
ح-کمیته فرعی جبران خسارات به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاههای مشروحه زیر :
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصادی و دارائی ،وزارت کشور،وزارت مسکن و شهر سازی ،وزارت کشاورزی ،وزارت جهاد سازندگی ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت بیمه ایران ،سازمان تامین اجتماعی ،وزارت تعاون،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
ط-کمیته فرعی بهداشت و درمان به مسئولیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،دانشکاه علوم پزشکی تهران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،وزارت جهاد سازندگی ،وزارت نیرو،وزارت کشور،سازمان بهزیستی کشور.
ماده2-کمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسوولان کمیته های نه گانه فوق می باشد .
ماده3-هر یک از کمیتههای فرعی دارای دبیر هستند که با حکم مسوول کمیته فرعی مربوطه.برای مدت دو سال منصوب شده و در جلسات مربوط بدون حق رای ،شرکت می نمایند و انتخاب مجددآنان بلامانع است .
ماده4-هر کمیته فرعی با حضور مسوول و حداقل دو سوم اعضای کمیته تشکیل می شود و تصمیمات اتخاذ شده با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر و نافذ خواهد بود.
ماده5-کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی با دعوت وزیر کشور که ریاست کمیته ملی را بعهده دارد به طور منظم و سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد ومقامات تعیین شده در قانون باید در آن حضور یابد .لیکن در شرایط اضطراری کمیته مذکور بطور فوق العاده در وزارت کشور تشکیل می گردد و نتیجه آن توسط وزیر کشور به استانها ابلاغ می شود .
ماده6-کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی استانی با حکم وزیر کشور به ریاست استاندار و حضور مسوولان ذی ربط استانی و شهر دار مرکز استان تشکیل می شود و هر یک از کمیته های فرعی عنداالزوم با حکم استاندار با همان ترکیب مسوولان مشابه در استان به ریاست نماینده استاندار تشکیل شده و انجام وظیفه می نمایند .ماده7-کمیته فرعی به طور منظم هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و حضور نمایندگان دستگاههای تعیین شده در آن الزامی است .در صورت ضرورت این نمایندگان می توانند با اطلاع قبلی ،به همراه کارشناسان یا مشاورین خود در جلسه شرکت نمایند .در شرایط اضطراری کمیته مزبو رمی تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد .
ماده8-کمیته های فرعی می توانند برای پیشبرد امور مربوط به خود ،از اعضای هیاتهای علمی دانشکاهها و موسسات آموزش عالی و متخصصان و کارشناسان دستگاههای اجرایی دعوت بعمل آورند .
ماده9-جلسات فوق العاده هر یک از کمیته های فرعی با تصمیم مسوول کمیته فرعی مربوط ،یا در خواست سه تن از اعضادر وزارتخانه یا سازمان یا موسسهای که مسوول کمیته به آن وابسته است تشکیل خواهد شد .
ماده10-وظایف کمیته های فرعی :
وظایف کلی و عمومی کمیته های فرعی ،انجام مطالعات و کارهای تحقیقاتی در زمینه ارائه راه حلهایی است که منجر به جلوگیری از بروز حادثه طبیعی یا کاهش اثرات آن خواهد شد .شرح وظایف تفصیلی کمیته ها ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل ،توسط لعضای کمیته مربوطه تهیه و به تصویب کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی خواهد رسید .
ماده11-مسوول هر کمیته فرعی به پیشنهاد وزیر مربوط و حکم وزیر کشور منصوب میگردد.مسوولان کمیته های فرعی در رده معاون وزیر یا ریاست سازمان می باشند .
ماده12-کمیته هماهنگی در وزارت کشور تشکیل می گردد و عهده دار جمع بندی نظرات ارائه شده توسط کمیته های فرعی و تجزیه وتحلیلی و هماهنگی آنها جهت ارائه به کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی برای بررسی و تصویب می باشد .
ماده13-حق الجلسه کمیته ها با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط و بر اساس تبصره(2)قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی پرداخت خواهد شد .
ماده14-به منظور تسهیل در مبادله اطلاعات و تحقیقات و انجام پشتیبانی کارشناسی در موارد مزبور و نیز تامین خدمات لازم ،به عنوان دبیرخانه کمیته هماهنگی ،تشکیلات مناسبی در وزارت کشور تشکیل می شود .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :