جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 15127/ت 102 ه - 7/4/1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/3/1372بنا به پیشنهاد شماره1420/د مورخ 16/3/1372سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8)لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب 4/2/1358شورا ی انقلاب اسلامی تصویب نمود :
رقم حداکثر مندرج در ماده (1)لایحه قانونی یاد شده مبلغ هشتصد هزار (800000)ریال تعیین میشود :
تبصره1-موارد پرداخت که در ماه یک قانون فوق الذکر و تبصره ذیل آن ذکر نشده است علاوه بر حداکثر ،قابل پرداخت می باشد .
تبصره2-مفاد این تصویبنامه در تاریخ 1/4/1372علاوه بر دستگاههای مشمول قانون مزبور در مورد موسسات مذکور در ماده (12)قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیران منصوب از طرف دولت نیز لازم الاجراءاست .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :