جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره5425/98 ه - 5/4/1372
وزارت بهداست،درمان آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/1372بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ج)تبصره(10)قانون بودجه سال 1372کل کشور ،آیین نامه اجرائی بند مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1-کلیه در آمدهای حاصل از ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به کارکنان دولت ،بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و کسانی که بیمه نیستند و همچنین سایر موسسات و نهادهای مختلف و نیز درآمدهای ناشی از عقد قراردادهای خاص ،پس از وصول به حسابهای ویژه ای که توسط نمایندگی خزانه در هر استان افتتاح خواهد شد ،واریز و در پایان هر ماه (در اسفند ماه در بیست و پنجم اسفند)بنا به درخواست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان دریافت می شود و به شرح زیر به مصرف می رسد :
الف –بیست درصد (20%)درآمدهای اختصاصی :
1-اعتبار موضوع بیست درصد (20%)درآمدهای اختصاصی بر اساس شرح عملیات موافقت نامه به شرح ذیل قابل مصرف می باشد :
1-1پنجاه درصد (50%)برای تکمیل و تعمیر مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و خانه های بهداشت .
1-2بیست و پنج درصد (25%)برای تکمیل و تعمیر مراکز بهداشتی و درمانی شهری.
1-3بیست و پنج درصد (25%)برای احداث ،تکمیل و تعمیر دستگاههای زباله سوز و سیستم تصفیه و دفع فاضلاب ،بهداشت محیط وبهسازی بیمارستانهای غیر آموزشی .
تبصره1-احداث مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وخانه های بهداشت با استفاده از اعتبارات موضوع این آیین نامه ممنوع است .
تبصره2-سهم هر استان از اعتبار موضوع این آیین نامه با هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد .
ب-هشتاد درصد (80%)درآمدهای اختصاصی :
1-معادل هشتاد درصد (80%)درآمدهای اکتسابی هر یک از واحدهای بهداشتی و درمانی وابسته به سازمان منطقه ای بهداشت و درمان ،عینا به همان واحد برگشت داده می شود تا به منظور تامین امکانات لازم (اعم از دارو،تجهیزات،پرسنلی،حق الزحمه پزشک
ان خارجی و…)بهبود کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی واحد مربوط ـبه استثنای هزینه های مربوط به ماده یک )به مصرف برسد .
تبصره1-پانزده درصد (15%)درآمد فوق در اختیار رییس دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا با رعایت مفاد این ماده صرف نیازمندیهای واحدهای کم درآمد شود.
تبصره2-درآمدهای حاصل از ارائه خدمات درمانی که بر اساس عقد قار دادهای خاص بین سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و سازمانها وموسسات بخش عمومی و خصوصی طرف قرار داد بر مبنای حق بیمه سرانه ماهیانه هر نفر ،که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین ابلاغ می شود ،پس ازوصول از طریق دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی نسبت به پرداخت صورتحسابهای مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره3-مازاد درآمدهای وصولی مربوط به قراردادهای خاص پس از پرداخت صورتحسابهای مربوط صرف بهبود امر کمی و کیفی درمان در همان استان خواهد شد .
تبصره4-خرید اتومبیل (به استثنای آمبولانس و اتومبیلهای امدادی )و ایجاد تعهدات استخدامی از محل درآمدهای موضوع این بند ممنوع می باشد .
2-سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان موظف است نحوه اجرای بند «ب»این آیین نامه را هر سه ماه یکبار به وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه استان گزارش نماید .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :