جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره5423/ت 100 ه 5/4/1372
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3/1372بنا به پیشنهاد شماره 7458/43/1مورخ 18/7/1371وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذر نامه - مصوب 1351-تصویب نمود :
ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرز آبی بندر نوشهر با گذر نامه معتبر مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :