جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 5769/ت 108/ه - 12/4/1372

وزارت کشور –وزارت کشاورزی-وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1372بنا به پیشنهاد شماره 31/2356مورخ 28/6/1371وزارت کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (5)آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی موضوع تصویبنامه شماره 8275/ت 213ه –مورخ 20/5/1371اضافه می شود .
تبصره –در صورتیکه کالاهای یاد شده از نوع محصولات کشاورزی باشد اعلام فهرست آن منوط به کسب نظر وزارت کشاورزی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :