×

در صورتیکه در موضوع واحدکه مطالبه هزینه سفر و نقل مکان است از دو شعبه مختلف دیوان عدالت اداری دو رای متضاد دایر بر ورود شکایت و دیگری دایر بر رد شکایت شاکی صادرشده باشد ، رای مقدم الصدور معتبر است

در صورتیکه در موضوع واحدکه مطالبه هزینه سفر و نقل مکان است از دو شعبه مختلف دیوان عدالت اداری دو رای متضاد دایر بر ورود شکایت و دیگری دایر بر رد شکایت شاکی صادرشده باشد ، رای مقدم الصدور معتبر است

در-صورتیکه-در-موضوع-واحدکه-مطالبه-هزینه-سفر-و-نقل-مکان-است-از-دو-شعبه-مختلف-دیوان-عدالت-اداری-دو-رای-متضاد-دایر-بر-ورود-شکایت-و-دیگری-دایر-بر-رد-شکایت-شاکی-صادرشده-باشد-،-رای-مقدم-الصدور-معتبر-است-

وکیلتاریخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 کلاسه پرونده 68/105

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
چون دو رای متعارض واجدصفت وحدت شاکی ومشتکی عنه ، وموضوع شکایت بوده و در هردو دادنامه صادره نسبت به موضوع مطالبه هزینه سفر و نقل و مکان و نسبت به شخص واحد و در یک شعبه یکی ابتدا حکم به رد شکایت و دیگری حکم به ورود شکایت صادرگردیده است وبافرض وجود تعارض بین دو رای در مرحله ثبوتی ، از نقطه نظر اثباتی باعنایت به ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اقدام الرائین از جهت اجراءقابل عمل می باشد علیهذا دادنامه اولیه شماره 201 - 8/4/68 صادره از شعبه هشتم که براین مبنا ودر تاریخی مقدم بردادنامه ثانوی آن صادرگردیده است صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/68/105 19/9/1369
تاریخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 کلاسه پرونده 68/105

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی وقضائی گمرک ایران (وزارت اموراقتصادی و دارائی )
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ،دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/1652موضوع شکایت آقای ابوالقاسم قدوسی ،بطرفیت :گمرک ایران بخواسته :ارتقاءگروه هزینه سفروفوق العاده نقل وانتقال فوق العاده شغل فوق العاده ماموریت .بشرح دادنامه شماره 201-8/4/68چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ارتقاءگروه مشتخدمین دولت پس ازاجرای طرح طبقه بندی مشاغل مستلزم رعایت ضوابط طرح ومقررات ماده 36 قانون استخدام کشوری است وصرف اخذمدرک تحصیلی تغییرپست وارتقاءگروه الزامی نیست ، شکایت دراین موردواردنیست ومردودتشخیص می شود.
ب -بموجب ماده 11 قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیراووظیفه اصلی که درپست سازمانی خود دارد.بنابه تعریف مذکور، برفرض که ازطرف سازمان متبوع شاکی دراین مورد برطبق آئیننامه مربوطه ،رعایت مقررات بعمل نیامده باشدوتوجه به اینکه شاکی قبل ازاعزام به قسمت حسابداری گمرک ذوب آهن لنجان بموجب حکم 4778 815/82-12/7/57 دارای عنوان پست ثابت سازمانی مسئول انبارپست 32-125 بوده ،صدوراحکام 115/18/122مورخ 1/8/57و815/1235/110-3/8/57 جز حالت ماموریت حالات دیگری از ماده 124 قانون استخدام کشوری قابل حمل نیست ،لذانامبرده مستحق دریافت حق ماموریت فوق العاده روزانه وهزینه سفربراساس آئیننامه مربوطه بارعایت سایرمقررات قانونی درمدتی که در اجرای احکام مزبوردرلنجان به انجام وظیفه اشتغال داشته می باشد.وازاین جهت حکم به واردبودن شکایت صادرمی شود.
ج -باوصف مرقوم انتصاب وانتقالی صورت نگرفته وبالنتیجه مطالبه هزینه سفرونقل مکان براساس ماده 40 قانون استخدم کشوری ،بعنوان انتقال و فوق العاده شغل برمبنای ماده 38 قانون مذکور موردی نداردوشکایت دراین قسمت مردودتشخیص می گردد.
پ -شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 64/376موضوع شکایت آقای ابوالقاسم قدوسی به طرفیت :گمرک ایران بخواسته :پرداخت فوق العاده هزینه سفرونقل مکان ازاصفهان تالنجان ،وبالعکس بشرح دادنامه شماره 484 7/9/68 چنین رای صادرنموده است :بموجب بندب وپ ماده 40 قانون استخدام کشوری وآئین نامه مربوطه هزینه سفرونقل مکان به مناسبت تغییرمحل خدمت مستخدم الزاما پرداخت می شودلذاباتوجه به مفاددادخواست ومستندات آن واینکه سازمان طرف شکایت دراساس موضوع شکایت وتغییرمحل خدمت نامبرده ،مناقشه ای نکرده وعدم رعایت تشریفات اداری دراین خصوص نافی حقوق قانونی مستخدم نخواهد بود حکم به واردبودن شکایت واستحقاق مشارالیه به دریافت هزینه های متعلقه بارعایت سایرمقررات قانونی صادرمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13360-19/10/1369
2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 63

تاریخ تصویب : 1369/03/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع : مشاور دادگاه - جرائم اطفال - كلاهبرداری - لازم الاجراشدن مقررات - ارتداد - ارتشاء - اخفاء ادله جرم - عاقله - ایقاع - تخلف انتظامی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.