جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 410740/9/1360
شماره 86694 21/8/1360
وزارت پست و تلگراف و تلفن

ماده واحده : به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود که بنا به تشخیص و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن در صورت نداشتن کارمند در بخشها و روستاها از کارمندان ویک کارگزاران پست شاغل در همان محل جهت انجام خدمات مخابراتی درغیرساعات اداری استفاده نموده و در قبال انجام خدمات محوله به آنان فوق العاده کار ساعتی از محل اعتبارات مصوب شرکت و با رعایت مقررات مربوطه پرداخت نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصدو شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10740
تاریخ تصویب :
1360/08/03
تاریخ ابلاغ :
1360/09/04
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :