جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 86676 21/8/1360
وزارت ارشاد اسلامی

ماده واحده : تبصره زیر بعنوان تبصره 4 به ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 اضافه میشود0
تبصره 4 واحدهای پذیرائی و اقامتی مشمول آئین نامه احداث و توسعه و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب خرداد1354 از شمول این قانون مستثنی است و وزارت ارشاد میتواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهای پذیرائی و اقامتی اقدام و با توجه به درجه بندی واحدهای پذیرائی و قامتی نسبت به نرخ گذاری آنها راسا" اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه و سه شنبه بیست ویکم مهر ماه یکهزار و سیصدو شصت به تصویب کمیسیونهای ارشاداسلامی و قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10704
تاریخ تصویب :
1360/07/19
تاریخ ابلاغ :
1360/09/04
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :