جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره-8215/ت 158 ه- 27/5/1372

وزارت جهاد سازندگی
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/1372بنا به پیشنهاد شماره 6069-71/10/و مورخ 25/9/1371وزارت جهاد سازندگی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره(2)قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند –مصوب 1371-اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول –کلیات
ماده1-به منظور اجرای مفاد تبصره(2)ماده واحده لایحه قانونی ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند –مصوب 19/2/1371مجلس شورای اسلامی –شرکت سهامی طیور کشور که در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده2-شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است ووابسته به وزارت جهاد سازندگی می باشد و بر طبق این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکنهای دولتی اداره خواهد شد .
ماده3-مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید .
ماده4-شرکت از نوع سهامی بوده و مدت آن نامحدود است .
فصل دوم –وظایف و اختیارات شرکت
ماده5-موضوع شرکت عبارت است از تولید و پرورش ،نگهداری ،خرید فروش ،صادرات انواع گونه های لاین و اجداد طیور و متفرعات آن .
ماده6-وظایف شرکت عبارت است از :
1-تولید و پرورش انواع گونه های لاین و اجداد طیور و متفرعات آن .
2-ایجاد آزمایشگاههای تحقیقاتی منطبق با موضوع شرکت .
3-انجهم خدمات بازرگانی در جهت واردات اقلام مورد نیاز و صادرات اقلام تولیدی شرکت طبق قوانین مربوط .
4-خرید و بکارگیری ماشین آلات ،ادوات ،تجهیزات،مصالح و مواد اولیه مورد نیاز در جهت وظایف شرکت .
5-مطالعه و بررسی روشهای مناسب اجرایی و تدوین دستاوردها و ارائه آن به مراجع ذی صلاح و تولید کنندگان به منظور بهبود روش های تولید .
6-شرکت در مجامع داخلی ،خارجی و بین المللی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط .
7-سرمایه گذاری و مشارکت با سیستم بانکی یا شرکتهای تعاونی ،خصوصی واشخاص حقیقی به منظور پیشبرد اهداف شرکت .
8-دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری بر طیق مقررات وآیین نامه های مربوط وتصویب مجمع عمومی شرکت .
9-انجام کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت که از طرف موسسات ،شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی ارجاع می شود ،با دریافت حق الزحمه و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب مجمع عمومی .
10-انجام سایر اقداماتی که بنا به پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت لازم است .
فصل سوم –سرمایه شرکت
ماده7-سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون (10000000)ریال می باشد که به هزار (1000)سهم ده هزار (10000)ریالی غیر قابل انتقال و با نام تقسیم می شود و تماما متعلق به دولت است .
تبصره1-سرمایه شرکت از محل کلیه اموال منقول و غیر منقول ،مطالبات و وجوه نقد متعلق به شرکتهای سهامی جوجه کشی نارمک و پرورش و تولید گوشت بوقلمون پس از تادیه دیون و تعهدات دو شرکت مزبور بر مبنای ارزش دفتری ،تعیین و به شرکت منتقل خواهد شد.
تبصره2-سرمایه شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل افزایش و کاهش می باشد .
فصل چهارم –ارکان شرکت
ماده8-ارکان شرکت عبارتند از :
1-مجمع عمومی .
2-هیات مدیره .
3-بازرس (حسابرس)
مجمع عمومی
ماده9-اعضای مجمع عمومی عبارتند از :
1-وزیر جهاد سازندگی (رییس مجمع عمومی ).
2-وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3-رییس سازمان برنامه و بودجه .
تبصره-مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود .
ماده10-جلسات مجمع عمومی عادی بنا به دعوت وزیر جهاد سازندگی سالی دو بار تشکیل می شود که یکبار آن در نیمه اول سال جهت رسیدگی به گزارش هیات مدیره و حسابرس ،تصویب تر ازنامه ،حساب سود و زیان و سایر موارد بوده ودیگری در نیمه دوم هر سال جهت تصویب بودجه و تعیین خط مشی سال آتی وانجام سایر موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته می باشد .
تبصره-دعوت نامه جهت تشکیل مجمع عمومی عادی حداقل 15 روز قبل از زمان تشکیل جلسه همراه با سوابق مربوط به دستور جلسه برای هر یک از اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد .
ماده11-مجمع عمومی فوقالعاده به تقاضای رییس با هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رییس هیات مدیره یا بازرس (حسابرس و یا دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل می شود .
تبصره-دعوت نامه جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ده روز قبل از زمان تشکیل جلسه همراه با سوابق مربوط به دستور جلسه برای هر یک از اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد .
ماده12-وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتند از :
1-رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه شرکت .
2-تعیین و تصویب خط مشی ،طرحها و برنامه ها و بودجه سالانه شرکت واصلاحیه یا متمم آن .
3-تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات مربوط .
4-تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره ،حق الزحمه بازرس (حسابرس )با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
5-اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارایی های ثابت شرکت بنا بر پیشنهاد هیات مدیره .
6-اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول شرکت .
7-اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال نمایندگیهاو شعب تابع .
8-عزل و نصب اعضابی هیات مدیره و مدیر عامل بنا بر پیشنهاد رییس مجمع عمومی .
9-بررسی در خصوص حل و فصل دعاوی شرکت از طریق استرداد دعوی ،صلح و سازش ،داوری با تعیین داور و با رعایت مقررات و قوانین مربوط .
10-اتخاذ تصمیم در مورد بند (8)ماده(6)این اساسنامه .
11-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت درحدود مقررات این اساسنامه و بر طبق سایر قوانین و مقررات مربوط .
تبصره-هیچ موضوعی را بدون اینکه قبلا جزو دستور کار قرار گرفته باشد نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد .
ماده13-وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
1-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه .
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیات وزیران .
3-رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی فوق العاده محول شده است .
تبصره-تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با احراز اکثریت دو سوم آرای اعضای مجمع عمومی معتبر خواهد بود .
ماده14-تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در صورتمجلس درج و به امضای کلیه اعضای مجمع رسیده و توسط زییس مجمع جهت اجراءبه رییس هیات مدیره ابلاغ می شود .
تبصره-کلیه صورتمجلس های مجامع عمومی در پرونده مخصوصی که برای این منظور تشکیل شده بایگانی و در شرکت نگهداری می شود :
هیات مدیره
ماده15-هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع مزبور برای مدت دو سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی با تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد .ریاست هیات مدیره را مدیر عامل عهده دارخواهد بود .
تبصره1-در صورت غیبت ،استعفاء،فوت ،حجرو یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل با دعوت رییس هیات مدیره در جلسات شرکت کرده و رای خواهد داد .
تبصره2-اعضای هیات مدیره در خاتمه مدت مذکور تا تعیین جانشین مسوولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را کماکان به عهده خواهند داشت .
ماده16-وظایف هیات مدیره عبارتند از :
1-اجرای مصوبات مجمع عمومی و تهیه طرحهای اجرایی برای مصوبات مذکور .
2-نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
3-تهیه و تنظیم طرج تشکیلاتی ،آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،استخدامی ،رفاهی و سایر آیین نامه های مورد نیاز جهت ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی و اجرای آن پس از تصویب .
4-تهیه برنامه سالانه و بودجه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
5-بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل شرکت که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم می شود جهت ارائه به مجمع عمومی .
6-تهیه گزارش سالانه ،ترازنامه ،حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
7-پیشنهاد استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی به مجمع عمومی .
8-بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح دعاوی ،استرداد دعوی ،صلح و سازش و یا ارجاع آن به داوری جهت ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی .
9-تعیین و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول ،لاوصول وارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
10-اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رییس هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه ارجاع می شود .
تبصره-هیات مدیره مکلف است حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت را برای بررسی و اظهار نظر به بازررس (حسابرس )تسلیم نماید.
ماده17-جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دو بار بنا به دعوت رییس هیات مدیره و مدیر عامل و با حضور کلیه اعضای اصلی و در صورت غیبت عضو اصلی با حضور عضو علی البدل در محل شرکت تشکیل و رسمیت میابد.
ماده18-تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراءمعتبر و هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که کلیه تصمیمات اتخاذ شده و خلاصه مذاکرات در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد .
ماده19-مدیر عامل و رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسوول اداره و حسن جریان امور شرکت اعم از امور فنی ،مالی ،معاملاتی،اداری ،حفظ حقوق ،منابع و اموال شرکت بوده واز جمله اختیارات ووظایف وی عبارت است از :
1-اجرای مصوبات هیات مدیره مطابق مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط ،
2-استخدام کارکنان و همچنین انتصاب و عزل مسوولین بر طبق مقررات و با رعایت تشکیلات و بودجه مصوب .
3-اجرای مصوبات مجمع عمومی و انجام کلیه امور اجرایی شرکت و با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
4-نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی ،مراجع قضائی ،سازمانها،موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و تعاوینیها و همچنین طرح هر گونه شکایت و دعوای حقوقی و جزایی ، ثبتی ،درخواست صدور اجراییه ،اجرای احکام ،دفاع از منافع شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر.
تهیه و تنظیم گزارش کار،برنامه و بودجه سالانه ،آیین نامه های موضوع این اساسنامه و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی .
6-انجام معاملات و امضای کلیه قراردادها و موافقتنامه ها با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوط .
7-تهیه صورت دارایی ،ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی .
8-انجام مکاتبات اداری و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور شرکت باستثنای آنچه که در حیطه وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است در راستای سیاستها و خط مشی مصوب شرکت .
ماده20-مدیر عامل و رییس هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات ووظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت واگذار می نماید .
همچنین می تواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان قایم مقام خویش انتخاب نماید.
ماده21-کلیه قراردادها ،چکها ،اسناد و اوراق تعهد آور شرکت در مرکز با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در شعب با امضای نمایندگان منتخب هیات مدیره معتبر خواهد بود .
بازرس (حسابرس)
ماده22-وظایف و اختیارات بازرس (حسابرس)به شرح زیر است :
1-رسیدگی به حسابها ،اسناد و دفاتر مالی شرکت .
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارشی از آنها وارائه اصل آن به مجمع عمومی حداقل ده روز فبل از تشکیل مجمع و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره.
3-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون تجارت ،قانون سازمان حسابرسی و سایر قوانین و مقررات مربوط که برای حسابرس (بازرس )تععین شده است .
4-ارائه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت به مجمع عمومی .
تبصره-هیات مدیره موظف است دفاتر ،اسناد و مدارک مورد نیاز بازرس (حسابرس )را در اختیار او قرار دهد .بازرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و همچنین اقدامات وی نباید مانع انجام عملیات جاری شرکت باشد .
فصل پنجم –سایر مقررات
ماده23-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ اجرای این اساسنامه شروع و در پایان اسفند ماه سال خاتمه می پذیرد .
ماده24-گزارش حسابرس (بازرس )باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی تسلیم شود .
ماده25-شرکت مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این اساسنامه ،کلیه آیین نامه های مالی ،معاملاتی،تشکیلاتی خود را در چارچوب مقررات مربوط تهیه و به تصویب مجمع عمومی برساند .
ماده26-اداره امور شرکت بر اساس این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :