جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره18850/ت 159 ه- 27/5/1372

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/1372بنا به پیشنهاد شماره1296/1مورخ 8/2/1372وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید شماره774-82مورخ 29/2/1372سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(د)تبصره(38)قانون بودجه سال 1372کل کشور،آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1-کلیه آثار و اماکن و ابنیه تاریخی و فرهنگی و موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی کشور مشمول مقررات این آیین نامه میباشد .
ماده2-سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است آثار اماکن و ابنیه تاریخی ،فرهنگی و موره های تحت پوشش خود را بر حسب اهمیت و موقعیت محل به چهار طبقه تقسیم وورودیه ای به شرح زیر برای هر طبقه تعیین و دریافت نماید .
طبقه اول 300 ریال
طبقه دوم 200ریال
طبقه سوم 150ریال
طبقه چهارم 100ریال
ماده3-اشخاص زیر از پرداخت وورودیه معاف خواهند بود.
1-دانشمندان ،محققین و کسانی که برای بررسیهای علمی ،فنی و تاریخی با اجازه و معرفی مقامات ذی ربط ،از اماکن موضوع ماده (1)بازدید مینمایند.
2-مدعوین و میهمانان رسمی دولت .
3-دانش آموزان و دانشجویانی که به همراه سر پرستان خود از اماکن موضوع ماده(1)بازدید می نمایند .
4-اعضای کمیته امداد امام خمینی ،آزادگان خانواده های معظم شهداء،با ارائه معرفی نامه از مقامات ذی ربط .
تبصره-میزان ورودیه برای جانبازان انقلاب اسلامی دانش آموزان ،دانشجویان ،آموزگاران ،دبیران و اساتید دانشگاهها با ارائه کارت شناسایی نصف مبلغ مقرر خواهد بود.
5-اشخاصی که در زمان انجام فرائض مذهبی به قصد انجام فریضه وارد مساجد و اماکن متبرکه می شوند .
ماده4-مواعد بازدید و شرایط آن برای عرضه بهینه آثار و اماکن فوق الذکر و استفاده مفید مردم،ازسوی سازمان میراث فرهنگی کشور باید بگونهای تعیین شود که امکان بهره گیری مردم ازاین آثار در اوقات فراغت به ویژه در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل وجود داشته باشد .
ماده5-وجوه حاصل از محل فروش بلیط های ورود ،به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن ازمحل اعتبار مربوط در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیردتا به مصارف زیر رسانده شود:
الف –هزینه های استحفاظی و تعمیراتی اماکن ،ابنیه و آثار تاریخی محل و هزینه های مربوط به نگهداری ،تجهیز ،تکمیل و توسعه موزه ها .
تبصره-در صورتی که وجوه حاصل از دریافت ورود به محلی بیش از هزینه های لازم آن محل باشد ،وجوه اضافی را میتوان به مصرف هزینه های استحفاظی و تعمیراتی سایر اماکن ،آثار و ابنیه تاریخی و احداث موزه ها رساند .
ب- هزینه انتشار مورد لزوم برای معرفی آثار و اماکن تاریخی فرهنگی .
ج-پرداخت پاداش و کارانه برای تشویق کارکنانی که فعالیت آنها در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل به نحو مطلوبی در عرضه آثار و اماکن فوق الذکر و همچنین افازیش درآمد سازمان میراث فرهنگی موثر است .
ماده6-کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو میشود .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :