جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره8235/ت 584ه 30/5/1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/5/1372بنا به پیشنهاد شماره 39349مورخ 26/10/1371 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) الحاقی ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی - مصوب 1370 - تصویب نمود :

وزارت امور اقتصادی و دارایی ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به جای وزارت بازرگانی ( شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ) به عنوان طرف عضویت ، در انجمن بین المللی بیمه هواپیما تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :