جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 8399/ت 176ه - 2/6/1372

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/5/1372بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/26972مورخ 13/12/1371وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تبصره ماده(2)آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران –مصوب 1370-به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره-در صورتی که شهرداران دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده شهردار از محل مسکونی ،هر ماه به میزان حداکثر ده درصد (10%)عدد مبنای حقوق موضوع تبصره(1)ماده(1)این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره(3)ماده(1)و بر اساس جداول هزینه استفاده از خانه های سازمانی موضوع تصویبنامه شماره22353/ت 246ه –مورخ 8/6/1371به عنوان حق استفاده از مسکن سازمانی از وی کسر خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :