جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 7768/ت 187ه - 9/6/1372

وزارت آموزش و پرورش –وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/5/1372وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (د)تبصره(8) قانون بودجه سال 1372کل کشور ،آیین نامه اجرایی ،بند مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

1-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست اسامی کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی ووابسته به نهادها و ارگانها را همراه با رقم دو درصد (2%)سود ناخالص سال قبل آنها –طبق ترازنامه مالی مصوب مجمع سالیانه شرکت –برای تسهیل در اجرای قانون در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد .
2- در هر استان کمیته ای مرکب از مدیران آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسلامی ،کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دستگاه حسب مورد تشکیل و نسبت به تعیین و تایید پروژه ها بر اساس توافقنامه وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت شصت در صد (60%)و چهل درصد (40%)در مجموع خواهند کرد .
3-کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی ووابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%)سود ناخالص سال قبل خود را با تایید کمیته بند (2)این آیین نامه جهت تامین فضای آموزشی و پرورشی و آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث ،توسعه ،تعمیر و تجهیز سایر فضاهای آموزشی و پرورشی غیر اداری و ساخت مراکز فرهنگی ،سینما ،کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار در سطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند و یا به حسابی که از طرف کمیته فوق اعلام می شود واریز نمایند تا بر اساس توافقنامه ،هزینه گردد.
تبصره-احداث فضای آموزشی و پرورشی در داخل شرکتها و کارخانه ها دارای اولویت می باشد .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :