جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 7991/ت 78ک - 17/6/1372

وزارت مسکن و شهر سازی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 20/4/1372با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 50052/ ت 472ه –مورخ 12/10/1371)بنا به پیشنهاد شماره 1344/8-686/1مورخ 16/2/1372وزارت مسکن و شهر سازی و به استناد مواد (4)،(9)،(10)و تبصره های مواد (5)و(6)قانون نظام مهندسی ساختمان –مصوب 1371-آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند :

فصل اول –صدور پروانه اشتغال
بخش اول –صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
ماده 1-کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد ،در هر یک از رشته های معماری ،ساختمان ،شهر سازی ،تاسیسات و سایر رشته های مرتبط می باشند ،در صورت دارابودن سایر شرایط مقرر در این آیین نامه ،می توانند از وزارت مسکن و شهر سازی تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی –که از این پس اختصارا پروانه اشتغال نامیده می شود –بنمایند .
ماده2-انطباق عناوین ارزشنامه های تحصیلی مختلف با رشته های مذکور در ماده(1)این آیین نامه و تعیین رشته های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است ووزارت مذکور در انجام این وظیفه ،با تشکیل کمیسیونی که یک نفر نماینده از وزارت مسکن شهر سازی و یک نفر نماینده از شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز در آن شرکت خواهند داشت ،نظرات و ملاحضات مراجع مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد .
ماده3-برای تقاضای صدور پروانه اشتغال ،علاوه بردارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن در یکی از رشته های قابل قبول ،تجربه علمی در رشته تحصیلی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ،به شرح زیر ضروری است :
1-دارندگان درجه علمی دکتری (حداقل یکسال ).
2-دارندگان درجه علمی فوق لیسانس (حداقل دو سال ).
3-دارندگان درجه علمی لیسانس (حداقل سه سال ).
تبصره1-گواهی اشتغال به کار در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای سازمانی فنی وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت ،و یا توسط شرکت های ساختمانی یا مهندسان مشاور معتبر در رشته های مربوط ،اعم از داخل یا خارج از کشور یا سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ،استان ها و یا سه نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال صادر شده و در آنها مدت اشتغال به کار آن شخص ،در رشته اصلی تحصیلی او ،با قید تاریخ شروع و خاتمه و محل اشتغال تصریح شده باشد .
تبصره2-برای اشتغال به کار در مناطق محروم تجربه عملی معادل نصف مدتهای مذکور در ماده فوق کافی خواهد بود و کسانی که مایل به اشتغال در مناطق محروم باشند می توانند درخواست صدور پروانه اشتغال ،مخصوص مناطق محروم را بنمایند .مناطق محروم به محلهایی اطلاق می شود که در جدول گروه بندی نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا مصوب سازمان امور اداری و استخدامی جزو نقاط گروه پنج و بالاتر و تا درجه دو و بالاتر قرار گرفته باشند . دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهر سازی همه ساله فهرست شهر های واقع در نقاط محروم را استخراج و به مرجع صدور پروانه اشتغال اعلام خواهد نمود .
ماده4-متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تکمیل نموده ،همراه با مدرک زیرتسلیم نماید :
1-فتوکپی مصدق پایان نامه تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد ،به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادر کننده گواهی اشتغال محرز شود .
2-گواهی اشتغال به کار ،به ترتیبی که در ماده (3)این آیین نامه مقرر شده است .
3-گواهی سلامتی جسمانی از مراجع ذی صلاح ،و در صورتی که نقص عضو داشته باشد تعیین نوع و میزان نقص عضو به تشخیص مراجع صلاحیتدار پزشکی .
4-مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه تعیین و مقرر شده است .
5-فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه .
6-سیر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی شده است .
تبصره-عوارض موضوع ردیف (5)فوق همه ساله بوسیله وزارت مسکن و شهر سازی حداکثر تا ابتدای خرداد ماه همان سال تعیین و اعلام می شود و مبالغ حاصله طبق ماده (19)قانون نظام مهندسی ساختمان صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ملی ساختمان کشور و سایر موارد مرقوم در همان ماده خواهد شد .
وزارت مسکن و شهر سازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا ،پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک ،مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتبا به متقاضی اعلام خواهد داشت .
ماده6-در پروانه های اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه ،از لحاظ کیفیت کارهایی که می تواند مسوولیت انجام آنها را عهده دار شود ،و حجم آنها در هر مقطع و محدوده زمانی با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار عملی و همچنین محدودیتهای جسمی یا نقص عضو و نظایر آنها درج و منعکس شود.
ماده7-وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد ،وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تایید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برایتصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت مسکن و شهر سازی یا اداره کل و شهر سازی استان مربوط ارسال دارد .
ماده8-پروانه های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور ،در رشته مخصوص به خود مغتبر می باشد .وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه بسبت به تجدید یا تمدیدپروانه اقدام ،و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را کتبا با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید .تاریخ تجدید یا تمدید پروانه باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود .
تبصره –در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال ،محدود به مدت معینی کمتر از چهار سال باشد .در این صورت مدت اعتبار پروانه با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین خواهد شد .
ماده9-وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند ،در مورد تمام یا بعضی از رشته ها ،و از جمله در مواردی که اعطای صلاحیت ویژه در رشته های تخصصی مطرح باشد ،صدور یا تجدید یا تمدیدپروانه را موکول به گذراندن آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع ،و رشته ها و فصول مرتبط با آن ،و با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آنها بنماید .
ماده10-برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه مذکور رشته هایی که دارنده پروانه صالح برای اشتغال در آنها است قید خواهد شد .
تبصره –در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بعدا صلاحیت جدید در هر یک از رشته های دیگر احراز کند ،بنا به تقاضای او مراتب در پروانه قبلی درج خواهد شد .
ماده11-در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید :
الف –در صورت فوت دارنده پروانه .
ب-در صورت حجر دارنده پروانه تا زمانی که رفع حجر نشده باشد .
ج-در صورت عدم تمدید یا تجدید پروانه یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت و تا زمانی که تمدید یا تجدید پروانه تحقق نیافته و یا وجوه و عوارض مقرر تماما پرداخت نشده باشد .
د-در صورت محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ،تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی .
ه-در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود ،در مدت محرومیت از کار .
تبصره-دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها ومسوولیتهای که قبل از آن به عهده گرفته است تا تمام آنها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (13)این آیین نامه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .
ماده12-محکومیتهای انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شدن رای شورای انتظامی ،در پروانه در ج و منعکس شود و در صورتی که نوع محکومیت ،محرومیت از اشتغال باشد پروانه اشتغال برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادر کننده پروانه نگاهداری خواهد شد .
تبصره-پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار گرفته است باید به مرجع صادرکننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل مستوجب عدم تمدید پروانه در سر رسید مربوط ،به مدت شش ماه خواهد بود.ضمنا چنانچه پروانه های مذکور مورد سوءاستفاده غیر استفاده غیر قرار گیرد کسانی که مکلف به تحویل آنها بوده اند نیز قابل تعقیب کیفری می باشند .
ماده13-پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده ازآن در غیر موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود .
ماده14-جنانچه پروانه اشتغال مفقود شود ،صاحب پروانه می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا ،در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید .
تبصره-کلیه پروانه های اشتغال مفقود شده که یابنده آن را به یکی از مراجع ذی ربط تحویل دهد باید به واحد سازمانی مربوط در وزارت مسکن وشهر سازی ارسال شده در آنجا نگاهداری و یا در صورتی که هنوز المثنی صادر نشده باشد توسط واحد سازمانی مذکور به صاحب آن تحویل شود .
بخش دوم –صدور پروانه اشتغال حقوقی
ماده15-اشخاص حقوقی با دارابودن شرایط زیر و ارائه مدارک مربوط ،میتوانند تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته ،که حائز شرایط باشند بنمایند :
1-فعالیتهای آنها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته ها و موضوعات مقرر در ماده(1)قانون نظام مهندسی ساختمان (معماری،ساختمان ،شهرسازی ،تاسیسات و سایر رشته ها ی مرتبط با آنها )باشد ،نسخهای از اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت باید تقاضا شود .
2-یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاءمی باشند .
3-مدیر عامل و یا رئیس موسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و ففتوکپی پروانه آنها باید ضمیمه تقاضا شود .
4-در صورتی که دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرک مربوط باید ارائه شود .
5-هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین ومقرر شده باشد .
تبصره –تغیرات اساسنامه یا ترکیب مدیران شرکت باید ظرف حداکثر یکماه به اطلاع مرجع صادر کننده پروانه برسد و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شرکت خارج شوند ،وزارت مسکن و شهر سازی می تواند پروانه اشتغال شرکت را لغو کند.
ماده16-در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ،که قانونا وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می باشد ،و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص ،چه در مرکز و جه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند ،مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد ،برای هر یک از واحدهای سلزمانی تابع آنها پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد .
ماده17-در اجرای تبصره (1)ماده (15) قانون ظام مهندسی ساختمان ،در مواردی که نقشه های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضاءمی شود ،مسوولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیسس موسسه ،و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها،به عهده مسوولین دستگاههای فنی مربوط ،که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود ،و این مسوولست قائم به شخص امضاءکننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد .
تبصره-در شرکتها و موسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در هر یک از رشته های مختلف مقرر در ماده (1)قانون نظام مهندسی ساختمان و سایر رشته های مرتبط با آنها در اختیار دارند نقشه ها و طرح ها و گواهی ها ی مربوط ،علاوه بر امضای مدیر عامل یا رئیس موسسه ،به امضای کارشناسان رشته مربوط نیز خواهد رسید ،و نامبرده با مدیر عامل یا رئیس موسسه مسوولیت مشترک خواهد داشت ،و مسوولیت او نیز قائم به شخص اوبوده و با تغییر سمت ساقط نخواهد شد .
ماده18-در پروانه های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها با توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته های مختلف شاغل در آنها که دارای پروانه اشتغال می باشند ،و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار دارند قید خواهد شد .
تبصره-دستورالعمل نحوه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و کیفیت همکاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در این مورد توسط وزارت مسکن و شهر اسزی صادر و ابلاغ خواهد شد .
ماده19-محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسوول در شرکتها وموسسات تاثیری در اعتبار پروانه اشتغال حقوقی آنها نخواهد داشت ،مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یکماه بجای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده اند برای مدت محرومیت آنها اعضای دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر می باشند گمارده شوند .
ماده20-اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت شازمان استان پذیرفته شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند،لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیات مدیره و هیات عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصرا متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان می باشد و در حد نصابهای مقرر در ماده (9)قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط اعضائی که دارای شخصیت حقیقی می باشند به حساب می آیند .
تبصره-پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی ،مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی می باشد .
فصل دوم –عضویت در سازمان نظام مهندسی استان
ماده21-عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است
1-تابعیت ایران .
2-دارابودن پروانه اشتغال که توسط وزارت مسکن و شهر سازی صادر شده و مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد .
3-اقامت در حوزه استان مربوط ،حداقل مدت شش ماه قبل از تسلیم تقاضای عضویت با رعایت تبصره ماده (3)قانون نظام مهندسی ساختمان .
4-نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار هنگام تقاضای عضویت .
5-پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط
6-تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت ،طبق فرم مخصوصی که در اختیارمتقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم ذکور .
ماده22-متقاضیان عضویت در سازمان استان ،قبل از برگزاری اولین انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان ،تقاضای خود را به اداره کل مسکن وشهر سازی استان ،و بعد از تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف خواهند بود ظرف حداکثر(15)روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده ،در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند ،نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خودرا در مورد رفع نقص یارد تقاضا صراحتا و کتبا به متقاضی ابلاغ نمایند .
ماده 23-عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد :
1-شرکت در انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی ،اعم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن .
2-انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکز سازمانهای نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیون ها و هیات های وابسته به سازمان .
3-استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضاءقرار می دهد .از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق تامین خدمات مشاوره حقوقی ،مالی،فنی و غیره …..
4-استفاده از سهمیه های ارجاع کار ،که ممکن است توسط سازمان در اختیار اعضاءگذارده شود .
5-استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (8)قانون نظام مهندسی .
ماده24-کسانی که عضویت سازمان استان پذیرفته می شوند در مواردزیر عضویت آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود با تصویب هیات مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت :
1-در مواردی که پروانه اشتغال عضو به موجب مقررات مندرج در این آیین نامه فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق می شود ،تازمانی که رفع تعلیق نشده است .
2-نقل مکان به استان دیگر .
3-استعفاءاز عضویت سازمان .
4-عدم پرداخت حق عضویت ظرف مهلت تعیین شده از طرف هیات مدیره که در حکم استعفاءتلقی می شود .
تبصره-قطع عضویت در سازمان استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود ،ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود ،ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان لزوما موجب برقراری مجدد عضویت در نهادها ی مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخابات ،یا صدور حکم مجدد خواهد بود .
ماده25-هر شخص حقیقی نمی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که شخص از یک استان به استان دیگر نقل مکان می کند ،همزمان با صدور کارت عضویت در سازمان جدید ،کارت عضویت قبلی باطل شده به سازمان استان محل صدور آن فرستاده می شود .
ماده26-در استانهایی که به واسطه کافی نبودن عده عضو واجد شرایط ،تشکیل سازمان استان مقدور نشود ،دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان می توانند با موافقت هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی ،و در غیاب هیات مذکور با موافقت وزیر مسکن و شهر سازی به عضویت سازمان یکی از استانها مجاور پذیرفته شوند .در این قبیل موارد ،وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد .
ماده27-کسانی که ازعضویت سازمان استان استعفاءداده ،و یا به علت عدم پرداخت حق عضویت ظرف مهلت مقرر مستعفی شناخته می شوند ،چنانچه سایر شرایط عضویت از آنها سلب نشده باشد در هر موقع می توانند مجددا با پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه تقاضای تجدید عضویت نمایند .
فصل سوم –تشکیلات و اداره سازمانهای استان و ار کان آنها
بخش اول –کلیات
ماده28-در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن ،که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی بوده و کتبا اعلام آمادگی برای قبول عضویت در سازمان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود ،اداره کل مسکن و شهر سازی استان موظف است در اجرای ماده (12)قانون نظام مهندسی ساختمان ،با انجام اقدامات زیر تسهیلات لازم را برای تاسیس سازمان استان فراهم نماید :
1-اعلام قبول تقاضای عضویت و تعیین ترتیبات مربوط به آن .
2-صدور کارت موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط .
3-تامین جا و مکان موقت با حداقل وسایل دفتری مورد نیاز برای شروع به کار سازمان .
4-اعلام روز برگزاری و ترتیبات اولین انتخابات مربوط برای تعیین اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان .
5-انجام تشریفات مربوط به انتخابات .
تبصره1-پس از تاسیس سازمان و تشکیل هیات مدیره صدور کارت عضویت برای اعضاءو تبدیل کارتهای عضویت موقت به دائم به عهده سازمان خواهد بود .
تبصره2-در استانهایی که قبلا به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی ،سازمانهای مربوط تشکیل شده است از امکانات آنها برای تاسیس سازمان استان استفاده به عمل خواهد آمد و کلیه اموال و دارایی و بدهی آنها به سازمان جدید التاسیس انتقال خواهد یافت و هیات مدیره آنها در تاسیس سازمان جدید با اداره کل مسکن و شهر سازی استان همکاری خواهند کرد .در مورد کسانی که عضویت سازمانهای مذکور را دارا می باشند نیازی به صدور کارت موقت عضویت جهت آنها نبوده عضو سازمان جدید محسوب خواهند شد .
ماده29-سازمان استان یک موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هدفها ووظایف آن با توجه به قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می باشد :
1-فراهم نمودن شرایط لازم به منظور جذب و عضویت کلیه اشخاصی که طبق ضوابط قانونی مصوب شرایط عضویت در سازمان را دارا میباشند .
2-حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان .
3-تنظیم روابط بین صاحبان مهندسی و کار فرمایان و تهیه دستور العمل ها و ضوابط مربوط .
4-نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه ای و جلو گیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور ساخت و ساز و تعقیب افراد متخلف با رعایت ضوابط و مقررات مصوب .
5-سعی در ارتقای سطح علمی و دانش فنی اعضاءاز طریق برگزاری و مشارکت در دوره های آموزشی و باز آموزی ،بررسیهای مطالباتی ،سمینارهاو کنفرانسها ی داخلی و بین المللی .
6-نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی و مشارکت در تهیه و تدوین پیشنهاد استاندارها ،معیارها ،ضوابط و آیین نامه های اجرایی مربوط به امور ساختمان و تاسیسات ،باتوجه به شرایط خاص هر استان .
70همکاری با سازمانها دولتی و شهرداریها و مراجع قضایی و سایر نهادهای ذی ربط .8-تامین وسایل رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای دارندگان پروانه با اجازه اشتغال .
9-همکاری در بررسی و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های عمرانی از طریق اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات ،شوراها و کمیسیونهای مربوط .
10-نشر کتب و مجلات و نشریات علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط با نهادهای ذی ربط داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .
11-ایجاد بخشهای مشاوره فنی ،حقوقی و اداری در رشته های مختلف جهت ارشاد و راهنمائی اعضاء.
12-کوشش در برقراری رابطه بین سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف و کمک به تشکیل کانونهای مهندسی در شهر ها ی مختلف هر استان .
13-فعالیت در امور مربوط به مسایل صنفی و رفاهی اعضای سازمان استان .
14-انجام سایر امور یکه طبق قوانین و مقررات مصوب به عهده سازمان یا در صلاحیت و اخنیار آن می باشد .
بخش دوم –انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان
ماده30-برای انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان در استانهایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیات نظارتی مرکب از پنج نفر مهندس عضو سازمان ،که دارای حداقل پنج سال سابقه کار بعد ازکسب پروانه اشتغال باشند از هر یک از رشته های چهار گانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین مهندسان رشته ای که در استان حائز اکثریت باشند ،انتخاب خواهند شد تشکیل می شود .انتخاب اعضای هیات نظارت در آغاز تاسیس سازمان و یا در مواقعی که هیات مدیره منحل شده است به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود .که باید سه ماه قبل از اتمام دوره هیات مذکور تشکیل شود .
تبصره1-در صورتیکه در میان اعضای سازمان تعداد مهندسان هر یک از رشته های موضوع ماده (1)قانون نظام مهندسی ساختمان کمتر از پنج درصد (5%)کل اعضاءبوده و یا داوطلب عضویت واجد شرایط وجود نداشته باشد از مهندسان سایررشته ها می توان عده اعضای هیات نظارت را تکمیل نموده .
تبصره2-در استانهایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند نیاز به تشکیلات هیات نظارت نبوده و انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی در جلسه مجمع عمومی سازمان انجام و نامزدهای عضویت نیز در همان جلسه تعیین خواهند شد .
ریاست این جلسه را هیات رئیسه ای متشکل از 3نفر اعضای سازمان که کاندیدای عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیستند و به اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند ،عهده دار خواهند بود .
ماده31-اعضای هیات نظارت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس ،یک نفر نایب رئیس ویک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر ،که رئیس یا نائب رئیس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق معتبر خواهد بود .
تبصره-اعضای هیات نظارت نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی شوند .
ماده32-هیات نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد :
1-تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی که مدت آن نباید کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد .
2-تعیین روز و ساعت و محل برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود .
3-انتشار آگهی حاوی موارد (1)و(2)بالا که ضمن آن شهر رابط عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیز مشخص شده باشد .
4-ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان با پست سفارشی .
ماده33-داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی می توانند ظرف مهلتی که توسط هیات نظارت تعیین شده است ،داوطلبی خود را کتبا همراه با مدارک
لازم به اطلاع هیات مذکور برسانند .
ماده34-هیات نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آنها ،فهرست اسامی دادطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته های تخصصی برای هیات مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نموده ،حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رای به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند .
ماده35-داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و یا تحصیل بعد از اخذ لیسانس در رشته مربوط باشند .
ماده36-رای گیری برای انتخابات اعضای هیات مدیره و اعضای شورای انتظامی هر استان در محل مخصوصی که توسط هیات نظارت تعیین و اعلام شده است ،زیر نظر هیات مذکور صورت خواهد گرفت و برای هر یک از رشته های تخصصی مهندسی یک صندوق و نیز برای انتخاب اعضای شورای انتظامی یک صندوق جداگانه آماده خواهد شد تا رای دهندگان پس از ارائه کارت عضویت و احراز هویت و ثبت نام آنها در فهرست رای دهندگان ،آرای خود را در صندوق مذکور بیاندازند .
تبصره-در استان تهران هیات نظارت می تواند حداکثر چهار محل برای اخذ رای تعیین نموده و برای هر یک از محلهای مذکور هیات نظارت فرعی مرکب از پنج نفر از اعضای سازمان که واجد شرایط انتخاب در هیات نظارت باشند تعیین نماید .
ماده37-هر یک ار اعضای سازمان می تواند به تعداد نمایندگانی که برای هر یک از رشته های مهندسی ،تعیین شده است از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیات مذکور اعلام شده است ،با خط خوانا در برگ مخصوص رای که با رنگهای مختلف برای هر رشته ،در اختیار رای دهندگان گذاشته خواهد شد ،نوشته و آنها را در صندوقهای مربوط بیاندازد.
تبصره1-رای دهنده می تواند از رای دادن به بعضی از رشته های مهندسی ،یا شورای انتظامی صرفنظر نموده و خودداری کند .
تبصره2-هر گاه رای دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رای حضور پیدا کند ،می تواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتبا اختیار دهد که از طرف وی نیز حق رای داشته باشد و یا می تواند آرای خود را در پاکت در بسته همراه با نامه ای به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مورد برای اکثریت اعضای هیات نظارت یا هیات مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رای او را تیز به حساب بیاورند .در این حالت رای دهنده می تواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ یادداشت کند .
ماده38-هر گاه رای دهنده در اوراق رای اسامی بیش از تعدادی که مجاز به رای دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد .
تبصره-در صورتی که رای دهنده در اوراق رای ،اسامی کسانی را نوشته باشد که جزو داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده اند ،،آن اسامی به حساب نیامده و خوانده نخواهد شد .
ماده39-پس از خاتمه رای گیری ،حسب مورد هیات نظارت یا هیات رئیسه جلسه ،مجمع عمومی موظف است بلافاصله ،اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه رادر صورت جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیرخانه سازمان ودر صورتی که هنوز سازمان تاسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهر سازی استان تحویل دهد .
تبصره-مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود .مرجع رسیدگی به این شکایات در استانهایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آنها کمتر از سیصد نفر است ،هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی موضوع تبصره (2)ماده (30)و در استانهایی که تعداد اعضاءبیش از سیصد نفر است هیات نظارت خواهد بود .پس از انجام رسیدگی و در صورت تایید انتخابات برابر ترتیبات این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد،اقدام خواهد گردید .
ماده40-ازمیان داوطلبان عضویت هیات مدیره ،در هر یک از رشته های تخصصی مهندسی ،کسانی که دارای رای بیشتر باشند بترتیب اولویت ،به عنوان عضو اصلی و علی البدل منتخب در آن رشته شناخته می شوند .
تبصره-در مورد اعضای شورای انتظامی ازبین داوطلبان رشته های معماری و ساختمان دو نفری که در رشته خود دارای رای بیشتر باشند به عنوان عضو اصلی شناخته خواهند شد و در مورد عضو علی البدل ،رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رای بیشتر باشد تعیین می شود .
ماده41-در صورتی که ازبین انتخاب شدگان به عضویت هیات مدیره یا شورای انتظامی ،کسی قبول عضویت نکند ،یا در دوره تصدی فوت شود ،یا استعفا دهد ،و یا علل قانونی صلاحیت از او سلب شود ،از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی البدل انجام وظیفه نماید .
تبصره-سازمانهای دولتی ووابسته به دولت و شهر داریها که کارکنان آنها به عضویت یا ریاست هیات مدیره سازمان استان یا شورای انتظامی و یا مراجع وابسته به آنها انتخاب می شوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف او در سمت های ذکر شده در با لا فراهم نمایند .مشروط بر اینکه اعلام قبولی آنها بعد از انتخاب شدن به سمت های مذکور پس ازجلب موافقت سلزمان متبوع آنها باشد .
ماده42-مدت عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آنها در دوره های بعد بلا مانع است و در انقضای هر دوره ،هیات مدیره و شورای انتظامی قبلی ،تا انتخاب مجدد هیات مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن ،به انجام وظایف مربوط ادامه خواهد داد .
بخش سوم –ارکان سازمان
ماده43-ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف –مجمع عمومی
ب-هیات مدیره
ج-مجامع تخصصی
د-شورای انتظامی
الف –مجمع عمومی
ماده44-مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود .وکلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رای و مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند .
تبصره1-در شهرستانهایی که به موجب ماده(16)قانون نظام مهندسی ساختمان کانونهای مهندسی تشکیل شده باشد ،اعضای کانونهای مذکور می توانند به رئیس هیات مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی داده اند مشارکت کرده رای بدهند .
تبصره2-در استان تهران هر یک از گروههای مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به یکی از رشته های چهار گانه مقرر در ماده (1)قانون نظام مهندسی ساختمان باشند می توانند کانون مهندسان مربوط به گروه خود را بطور مستقل تشکیل داده و به رئیس هیات مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی نمایندگی بدهد .
ماده45-وظایف و اختیارات مجمع عمومی ،اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است :
1-تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب برنامه های آن پس از تصویب هیات مدیره .
2-بررسی و تصویب گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سازمان واعلام نظر نسبت به آن .
3-انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استان هاییکه تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند .
4-تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و سایر منابع درآمد برای سازمان ،بر اساس پیشنهاد هیات مدیره .
5-بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیات مدیره .
6-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشند .
ماده 46-جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذر ماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع در آمدها به طور فوق العاده در هر زمان که اقتضا کند ،بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یافوق العاده تشکیل شده باشد ،علاوه بر موضوعات فوق ،کلیه اموری که تصمیم کیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح می باشد .
تبصره-در مواردی که وزارت مسکن و شهر سازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد از اعضای سازمان در خواست نمایند هیات مدیره ،مکلف خواهد بود مجمع عمومی فوق الذکر را دعوت به تشکیل نماید .
ماده47-دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده ،حداقل 20 روز فبل از تشکیل جلسه ،با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضا یا کانونهای آنها ار سال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود .
تبصره-هیات مدیره در صورتی که مقتضی بداند می تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه ،آگهی لازم را نیز در روزنامه محلی یا روزنامه کثیر الانتشار مرکز در ج و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید .
ماده48-هر یک از اعضاءکه نتواند شخصا در جلسه مجمع عمومی حاضر شود می تواند به یکی از اعضای دیکر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وکالت و نمایندگی بیش از یکنفر را بپذیرد ،مگر در مورد نمایندگان کانون های مهندسی شهرستانها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده است حق رای خواهند داشت .
ماده49-جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از اینکه شخصا حضور ایفته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند ،رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره-در صورت عدم حصول اکثریت لازم دعوتنامه تجدید شده و جلسه بعدی با حداقل بیست روز فاصله تشکیل و جلسه مذکور با هر تعداد از اعضا که حضور یافته باشند رسمیت خواهد یافت .
ماده50-اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیات مدیره خواهد بود ،مگر در مواردی که انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی دردستور کار مجمع عمومی قرار دارد و یا هنوز هیات مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است ،که در این صورت دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به عهده اداره کل مسکن و شهر سازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس ،یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید .
ب-هیات مدیره
ماده51-هیات مدیره نماینده قانونی سازمان بوده ،میتواند در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری و اقدام نماید .
ماده52-هیات مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و در مراکز استانها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل می باشند که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد :
الف –تهران
1-مهندسی ساختمان ئ مهندسی معماری هر رشته 5نفر
2-مهندسی تاسیسات مکانیکی 2نفر
3-مهندسی تاسیسات الکتریکی 2 نفر
4-مهندسی شهر ساز 1 نفر
5-عضو علیالبدل از هر یک از رشته های پنج گانه فوق 1نفر
ب-در سایر استان ها
1-مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته 2نفر
2-مهندسی تاسیسات مکانیکی 1نفر
3- مهندسی تاسیسات الکتریکی 1نفر
4-مهندسی شهر ساز 1نفر
5-عضو علی البدل هر یک از دو رشته مهندسی ساختمان و مهندسی معمار 1 نفر
ماده53-اختیارات ووظایف هیئت مدیره بشرح زیر است :
1-بررسی و تصویب عضویت در سازمان .
2-تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان و تعیین تعرفه نرخ های خدمات مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور .
3-انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شورای انتظامی (موضوع ماده (6)قانون نظام مهندسی ساختمان )و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای مذکور .
4-تهیه و تصویب آیین نامه های اداری و مالی و داخلی سازمان .
5-تنظیم امور اداری و مالی سازمان طبق آیین نامه های مربوط .
6-تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پیشنهاد آنها برای تصویب نهایی مجمع عمومی .
7-تعیین اعضای هیات نظارت انتخابات و تامین موجبات ووسایل انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی برای دو ره های بعد .
8-تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاءو پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی .
9-اعلام تخلف اعضاءیا ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی .
10-استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها .
11-افتتاح حساب ،بنام سازمان ،نزد بانکها و برداشت ازاین حسابها جهت انجام اور سازمان و پرداخت هزینه ها .
12-معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده (8)قانون .
13-همکاری در برگزاری آزمون های حرفه ای با وزارت مسکن و شهر سازی .
14-تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی .
15-انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین نامه های مربوط به عهده هیات مدیره گذاشته شده است .
ماده54-هیات مدیره از بین خود یک رئیس ،یک نایب رئیس ،یک منشی و یک خزانه دار برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع خواهد بود ،رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس ،مسوول اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی می باشد و میتواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید .
کلیه مکاتبات سازمان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد شد .
ماده55-برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره در تهران حضور ده نفر و در استانها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیات مدیره در تهران حداقل با هشت رای موافق در استانها با چهار رای موافق معتبر خواهد بود .
تصمیمات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه میرسد .
تبصره-چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه ،بدون عذر موجه
چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه ،بدون عذر موجه غیبت نماید مستعفی شناخته شده جانشین او طبق ماده (41)این آیین نامه تعیین میشود و تشخیص عذر موجه به عهده هیات مدیره است .
ماده 56-هیات مدیره می تواند به منظور انجام وظایف محوله ،کمیسیونهای تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد .شرح وظایف و ترکیب این کمیسیونها و حدود اختیارات آنها بر حسب مورد ،به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که توسط هیات مدیره تدوین و تصویب شده و به تصویب نهایی مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده57-هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین ویا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید .همچنین هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات ووظایف خود را به موجب توافق نامه های منعقد شده به کانونهای مهندسی شهرستانهای تابع استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها واگذار کند .این توافق نامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق نامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدوررای باشد .
ج- مجامع تخصصی
ماده58-اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته های پنج کانه مهندسی معماری ،ساختمان ،تاسیسات ،مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و شهر اسزی که تعداد آنها حداقل به پنج (5)نفر بالغ شود ،می توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده ،امور اختصاصی مرتبط را با رشته خود را طرح و حل و فصل نمایند .هیات مدیره مکلف است قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام نموده ،آن را در تصمیم گیری های خود ملاک عمل قرار دهد .عضویت یا شرکت اعضای هیات مدیره مربوط به هر یک از رشته ها در مجمع تخصصی مربوط بلا مانع است .
تبصره1-هر یک از مجامع تخصصی دارای یکنفر رئیس و یکنفر نایب رئیس خواهد بود که توسط اعضای همان مجمع انتخاب می شوند و نمایندگی مجمع تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت .
تبصره2-در صورتی که هیات مدیره بدون نظر خواهی از مجامع تخصصی مربوط ،در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است تصمیم گیری کند و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم گیریهای خود ملاک عمل قرار ندهد ،رئیس یا نایب رئیس مجمع تخصصی می تواند از شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد قطعی و لازم الاجرا،خواهد بود .
د-شورای انتظامی
ماده59-هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال تشکیل می شود .انتخاب یک عضو اصلی و یک عضوعلی البدل به عهده هیات مدیره و انتخاب بقیه به عهده اعضای سازمان و تابع ترتیبات مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین نامه خواهد بود .
تبصره-اعضای هیات مدیره همزمان با عضویت در هیات مذکور نمیتوانند عضویت شورای انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره،اعم از اصلی یا علی البدل ،توسط هیات مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود ،در صورت اعلام قبولی از عضویت هیات مدیره مستفعی شناخته شده ،بجای او از کسی که بعد از دارندگان اکثریت ،دارای آرای بیشتر بوده است برای احراز عضویت در هیات مدیره دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده60-شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یکساله بلا مانع خواهد بود .
تبصره-جلسات شورای انتظامی برای تعیین رئیس و نایب رئیس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاءاز اصلی و علی البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده61-طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدید نظر ،نحوه اجرای آرای صادره و همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انتظامی اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان تابع ترتیبات مقرر در فصل ششم این آیین نامه خواهد بود .
ماده62-شکایت و دعاوی اشخاص و نظر خواهی هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می آید به دبیر خانه سازمان تسلیم و بانظر هیات مدیره بلافاصله یا پس از بررسی و تشکیل پرونده ،جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهار نظر به شورای انتظامی ارجاع می شود ،شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دیر خانه سازمان با اطلاع هیات مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود .
تبصره-در صورتی که به موجب ماده (57)این آیین نامه بین هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان استان با کانونهای مهندسی شهرستان های تابعه حوزه استان و یا کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها در تهران توافقنامه برای قبول و دریافت شکایات و انجام رسیدگی های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقد شده باشد کانونهای کذکور وظایف مربوط را بر طبق مفاد توافق نامه های منعقد شده به نمایندگی شورای انتظامی استان انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود .
در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ شود وبا یک نسخه از رای صادره جهت طلاع کانون مربوط ارسال شود .
بخش چهارم –امور مالی و امور متفرقه سازمان
ماده63-منابع مالی تامین هزینه های سازمان به شرح زیر است :
1-ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاءکه میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
2-کمکهای دولت و سایر نهادها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی .
3- دریافت حق الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضاءو یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر .
4-دریافت درصدی از حق کارشناسی که وسیله سازمان معرفی میشوند .
5-سایر منابعی که بر حسب مورد تعیین و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
تبصره-دریافت کمک از موسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق الزحمه در قبال خدمات ارائه شده باید به گونه ای باشد که استقلال و شئون حرفه ای سازمان حفظ شده و سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند .
ماده64-کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانکها افتتاح خواهد شد واریز میشود و کلیه هزینه ها از همان حساب پرداخت خواهد شد ،همچنین کلیه حسابها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگهداری خواهد شد .
تبصره-افتتاح حسابهای تنخواه گردان در بانکها جهت پرداخت پاره ای از انواع هزینه ها موکول به تصویب هیات مدیره خواهد بود .
ماده65-چک ها و اسناد مالی سازمان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دارو مهر سازمان معتبر خواهد بود .
ماده66-بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه های مصوب در آذر ماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به تصویب هیات مدیره و تایید نهایی مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده67-ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیات مدیره برای تصویب و تایید نهایی مجمع عمومی مطرح خواهد شد و تصویب آن در مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیات مدیره در همان سال مالی می باشد .
ماده 68-در اجرای تبصره ماده (14)قانون نظام مهندسی ساختمان ،در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی ،نهادها و شهر داریها و شرکتهایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد،بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ،خود را ناگزیر از ارجاع کار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند ،گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت مسکن و شهر سازی ودر سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهر سازی استان ارسال خواهند داشت ،تا پس از بررسی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهر سازی یا اداره کل مسکن و شهر سازی یا اداره کل مسکن و شهر سازی استان ،شورای مرکزی یا سازمان استان ،و نماینده دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده حداکثر ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده اعلام شود .برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان الزامی بوده و تصمیمات آن با دورای موافق معتبر خواهد بود .
فصل چهارم –هیات عمومی سازمان ها ی نظام مهندسی
ماده69-در اجرای ماده(9)قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی در امور سازمانهای استان .هیات عمومی سازمانهای مهندسی ،متشکل از نمایندگان سازمانهای استان در سطح کشور ،که در موارد بعدا اختصارا هیات عمومی خوانده خواهد شد تشکیل می شود .
ماده70-تعداد نمایندگان هر استان در هیات عمومی ،متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود :
-سازمانهایی که دارای پانصد نفر عضو و یا کمتر هستند ،یک نفر .
سازمان هایی که دارای بیش از پانصد نفر و کمتر از هزار نفر عضو هستند ،دو نفر .
سازمان هایی که دارای هزار نفر عضو یا بیشتر هستند ،حداکثر سه نفر .
ماده71-تعیین نمایندگان هر استان در هیات عمومی به عهده هیات مدیره سازمان استان میباشد و هیات مدیره میتواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیات مدیره باشند انتخاب نماید .مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی ،با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت .
تبصره-در استانهایی که دو نفر نماینده برای شرکت در جلسات هیات عمومی تعیین میکنند حداقل یکنفر از آنها باید مهندس معمار یا مهندس ساختمان باشد و در استان هایی که سه نفر نماینده تعیین می کنند ،حداقل یکنفر از آنها باید مهندس معمار یا شهر ساز و یک نفر مهندس ساختمان باشد .
ماده72-وظایف هیات عمومی ،بر اساس ماده (9)قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است :
الف –انتخاب چهار نفر نماینده برای عضویت شورای مرکز سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و معرفی حداقل ده نفر کاندیدای واجد صلاحیت به وزارت مسکن و شهر سازی به منظور تکمیل اعضای شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ،که وزارت مسکن و شهر سازی به موجب ماده (10)قانون نظام مهندسی ساختمان و ماده (77)این آیین نامه به پنج نفر از آنها را به این سمت تعیین و انتخاب خواهد کرد .
ب-جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استانهای مختلف موضوع ماده (13)قانون مذکور ،و همکاری با وزارت مسکن و شهر سازی در بررسی و تصمیم گیری نسبت به آنها ،بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزیر مسکن و شهر سازی .
ج-تنظیم روابط بین سازمانهای استان با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهر داریها و مراجع دولتی و عمومی و تصویب ضوابط و مقررات و آیین نامه های لازم در این مورد .
تبصره-در صورتی که عضوی ار اعضای هیات عمومی به عضویت شورای مرکزی انتخاب شود پس از قطعیت یافتن عضویت او در شورای مرکزی ،بجای او عضو دیگری توسط هیات مدیره سازمان استان مربوط تعیین و معرفی خواهد شد .
ماده73-دعوت به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیات عمومی و تعیین زمان و مکان آن ،همچنین تامین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است و پس از اینکه عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمانهای استان بالغ شود ،یک نفر رئیس،یک نفر نائب رئیس ،یکنفر منشی و دونفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت تعیین خواهد شد .
ماده74-اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس هیات مذکور و درغیاب او به عهده نایب رئیس وطرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده منشی و نظارت بر حصول اکثریت براس رسمیت جلسات و رای گیری به عهده نظارت خواهد بود .
ماده75-جلسات عادی هیات عمومی سالی دو نوبت ،در اردیبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل می شود و در آخرین جلسه هر نوبت ،زمان و مکان و هیات رئیسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق العاده که حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود ،با رای اکثریت اعضاءتعیین و انتخاب میشوند .
تبصره-ریاست جلسات هیات عمومی در هر نوبت اعم از عادی و فوق العاده ،به عهده رئیس هیات مدیره سازمان استانی خواهد بود که جلسات در آن تشکیل میشود.
ماده76-جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رئیس هیات به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد .
تبصره-در مورد ماده فوق و همچنین ماده (73)چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم حاصل بود ،دعوت نامه برای حداقل پانزده (15)روز بعد تجدید خواهد شد و جلسه دوم با هر تعداد که حضور یافته باشند رسمیت خواهد داشت .
فصل پنجم –شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
ماده77-شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ،که در مواد بعد اختصارا(شورای مرکزی)خوانده خواهد شد بر اساس ماده (10)قانون نظام مهندسی ساختمان ،مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل میشود .از نه نفر فوق چهار نفر را مستقیما هیات عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای خود یا سایر اعضای سازمانهای به ترتیبی معرفی خواهد نمود که هر یک از آنها دارای تخصص در یکی از رشته های معماری ،ساختمان ،شهر سازی و تاسیسات باشند و پنج نفر باقی مانده را وزارت مسکن و شهر سازی ،از میان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام ،که منشا خدمات ارزنده بوده اند و توسط هیات عمومی معرفی می شوند انتخاب و تعیین خواهد نمود .
تبصره1-تربیت معرفی حداقل (10)نفر مهندسان مذکور در ماده فوق توسط هیات عمومی و همچنین ترتیب انتخاب 5 نفر از آنها توسط وزیر مسکن و شهر سازی برای عضویت در شورای مرکزی به نحوی خواهد بود که در ترکیب شورای مذکور از حیث رشته های تخصصی تعادلی نظیر آنچه در مورد هیات های مدیره سازمانهای استان مقرر شده است بوجود آید .
تبصره2-در صورتی که اعضای هیات مدیره با شورای انتظامی به عضویت در شورای مرکزی انتخاب و تعیین شوند قبول عضویت در شورای مذکور استعفاءاز عضویت در مراجع مذکور تلقی شده ،بجای آنها از نفرات بعد که دارای آرای بیشتر می باشند برای عضویت اصلی و علی البدل در مراجع مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده78-مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است و ربطی به وابستگی آنها دوره عمل هیات مدیره سازمانهای استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آنها نیز در دورههای بعد بلامانع است .
ماده79-وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است :
الف-تجدید رسیدگی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمانهای استان در مواردی که با رعایت ضوابط مربوط تقاضای تجدید نظر شود و تایید یا تعدیل و یا تغییر آرای مذکور .
ب-داوری در اختلافات بین اعضای سازمانهای استان با سازمان متبوع خود .
ج-داوری در اختلافات بین سازمانهای مختلف .
د-تعقیب و تعیین مجازاتهای انتظامی اعضای شوراهای انتظامی سازمانهای استان ،با توجه به آیین نامه انتظامی .
ماده80-شورای مرکزی در آغاز در هر دوره سه ساله یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهر سازی جهت دریافت حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهور و معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره های بعد بلا مانع است .تبصره-تعیین نایب رئیس شورای مرکزی از بین اعضای مذکور بنا به پیشنهاد رئیس شورا به عهده شورا خواهد بود .
ماده81-جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورای مذکور تشکیل و با حضور رئیس با نایب رئیس ئ پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل سه نفر از آنها باید از پنج نفر عضو انتخابی وزارت مسکن و شهر سازی باشند رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رای موافق مشروط بر اینکه متضمن رای موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهر سازی باشد ،معتبر است .
ماده82-هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیر خانه آن و همچنین حق جلسه اعضای آن توسط خود شورا تعیین و به تایید وزیر مسکن و شهر سازی خواهد رسید از محل دو درصد (2%)درآمد سازمانهای استان که به حساب شورای مرکزی واریز خواهد گردید تامین و پرداخت خواهد شد و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود آنرا وزارت مسکن و شهر سازی تامین خواهد کرد .
ماده83-آرای صادره توسط شورای مرکزی ،پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذی ربط ابلاغ و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد .
فصل ششم –امور انتظامی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان موضوع
ماده(6)قانون نظام مهندسی ساختمان
بخش اول –طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای
در شورای انتظامی استان
ماده84-شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه ای هر یک از اعضای سازمان میباشد که در سازمان نظام مهندسی هر استان ،که از این پس اختصارا سازمان استان نامیده میشود ،طبق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تشکیل می شود .
ماده85-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،اعم از صاحب کار ،زیاندیده از تخلف ،دستگاهها و سازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب ،اسلامی ،شهرداریها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ار سال یا تحویل نمایند .
تبصره1-به شکایات واصله که بدون امضاءو نام ونشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره2-هیات مدیره سازمان استان می تواند بدون دریافت شکایت راسا نیز در صورت اطلاع از وقوع تخلف ،به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند .
ماده86-دبیر خانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می شود ،کلیه شمایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت،تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم مینماید .
تبصره-موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد .
ماده87-شورای انتظامی استان مستلزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتا پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند .عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ نخواهد بود .
تبصره1-مشتکی عنه می تواند در صورت عدم امکان حضور ،لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیر خانه شورای انتظامی تسلیم نماید .
تبصره2-شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کند .
ماده88-رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازاتهای مربوط ،به هر حال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود .
ماده89-در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد ،رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور خواهد شد .ولی به هر حال صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود .
ماده90-شورای انتظامی می تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل ،کسب نظر کارشناسی ،نهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه هاو آرای صادره را به کانونهای شهرستانها تفویض اختیار نماید .
ماده91-مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است :
الف-در جه یک –اختیار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
ب-درجه دو-اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال .
ج-درجه سه –توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
د-درجه چهار –توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال .
ه-درجه پنج –محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال .
و-درجه شش –محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال .
تبصره-اشخاصیکه که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای بار سوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال باشد در این صورت به شش سال محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه مذکور محکوم خواهند شد .
ماده92-تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است :
1-عدم رعایت مقررات ملس ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی با هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد .مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش .
2-مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج .
3-مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود از درجه یک تا درجه شش .
4-عدم انجام اقدامات باز دارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج .
5-صدور گواهی های خلاف واقع از درجه سه تا درجه پنج .
6-تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش .
7-امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح نظر خواهی شده است .از درجه یک تا درجه چهار .
تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است از درجه یک تا درجه چهار .
9-امتناع از پذیرفتن اطلاعیه ها ،اخطاریه های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش .
10-جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا درچه شش .
11-فعالیت حرفه ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارابودن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار .
12-اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار .
13-دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه شش .
14-سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج .
15-عدم رعایت مقررات و ضوابط سازمان از درجه یک تا درجه چهارم
16-انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده وموجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان شود از درجه یک تا درجه شش.
ماده93-تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (92)به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدید تر در همان گروه از تخلفات خواهد بود .
ماده94-در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود ،لیکن فقط مجازاتی که شدید تر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین می شود .
ماده95-جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضاء،اعم از اصلی یا علی البدل مشروط بر آنها حداقل یک نفر مهندس و معمار و یک نفر مهندس ساختمان در بین آنها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دورای معتبر است .
ماده96-آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و سریع بوده ودر پایان رای قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقا قید شود .
ماده97-آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف یا تعیین مجازات باشد قابل تجدید نظر است .
بخش دوم –طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدید نظر
ماده98-مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها ،شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصارا شورای مرکزی نامیده می شود .
ماده99-تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوطه ،حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات ،رای صادره و پرونده عضویت مشتکی عنه ،مهر و موم کرده واز طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می دارد .در صورتی که تجدید نظر خواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد ،دبیر خانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد .
ماده100-در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرار داد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره رادارد .
تبصره-در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (86)این آیین نامه خارج از نوبت را ضرور ی تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
ماده101 –جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده102-آرای صادره از مرجع تجدید نظر (شورای مرکز ی)باید مستند و مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است .
ماده103-آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می شود .سازمان مذکور ضمن اینکه یک نسخه از رای را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهر سازی ارسال می دارد،مفاد رای را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوطه حفظ می نماید .
ماده104-در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهر سازی ارسال کند .پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می شود .
تبصره-در صورتی که عضو متخلف ،از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درج محکومیت در آن و یا توقف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع ورزد مرجع صادر کننده پروانه ،محرومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تاخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد در ج می نماید .
مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادره درج شود
بخش سوم –نحوه تغییر و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان
ماده105-نحوه و تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخشهای اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رای صرفنظر از نوع و موضوع ان به عهده دبیرخانه شورای مرکزی می باشد .
تبصره-سوءاستفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیات مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیات مدیره خواهد بود .
ماده106- مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شرای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان در شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان خواهد بود .
ماده107-در صورتی که محرز شود مه تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن برکناری از عضویت در شورای انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای 4الی 6ماده (92)این آیین نامه محکوم می شود .
بخش چهارم –سایر مقررات
ماده108-کلیه دعوتنامه ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیر خانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد .
تبصره-اعضای سازمان مکلف می باشد در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتبا به سازمان استان اطلاع دهند در غیر اینصورت هر گونه برگه ای که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب می شود .
ماده109-هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها شوراهای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مرجع ذیصلاح را تعیین می کند .
ماده110-انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در مان تعطیل یا انحلال ،با وزارت مسکن و شهر سازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیر کل مسکن و شهر سازی استان و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد .
ماده111-در اجرای ماده (7)قانون نظام مهندسی ساختمان در صورتی که شورای انتظامی استان در ارائه نظر کتبی کارشناسی خود در اجرای ماده (8)قانون فوق الذکر در صورتی که هیات مدیره سازمان استان از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره وواجد شرایط حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می شود .
تبصره-درصورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیات مدیره سازمان استان موظف است از مرجع قضایی ذیربط استمهال نماید .
ماده112-چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلا اقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکزی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد .ماده113-رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال
-موضوع تبصره(2)ماده (15)قانون –به عهده مرجع صادر کننده پروانه یا اجازه اشتغال می باشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد :
الف –حسب مورد مراجع صادر کننده پروانه یا اجازه اشتغال (وزارت مسکن و شهر سازی یا ادارات کل مسکن و شهر سازی استانها )شکایات واصله را دریافت ،ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می نمایند و در صورت ضرورت با بازدید ازمحل و دعوت از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و دفاعیات آنها و عند اللزوم کسب نظر کارشناس یا هیات کارشناسی یا نظر کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (91)و(92)این آیین نامه اعلام نظر می نمایند .
ب-نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه مهندس متخصص و به انتخاب وزیر مسکن و شهر سازی که در وزارت مذکور تشکیل می یابد قابل تجدید نظر است و نظر اکثریت اعضای هیات لازم الاجراو قطعی خواهد بود .
تبصره-برای مراجع رسیدگی کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر پیش بینی شده الزامی است .
تبصره2-در هر مرحله از رسیدگی ،چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان درآیند بنا به تقاضای وی بلافاصله رسیدگی متوقف و کلیه سوابق جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال می شود .
ماده114-در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود ،طبق پیشنهاد رئیس شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و تایید نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهر سازی ،کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد .و در مورد سایر فصول این آیین نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهر سازی خواهد بود .
این تصویبنامه در تاریخ 13/6/1372به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :