جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 9730/ت 203ه- 30/6/1372

وزارت امور اقتصادی ودارایی –سازمان برنامه و بودجه –سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/6/1372بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی وتایید وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره(47)قانون بودجه سال 1372کل کشور ،آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده1-سازمان تربیت بدنی ایران که دراین آیین نامه سازمان خوانده میشود ،میتواند اماکن و تاسیسات ورزشی مورد بهره برداری و همچنین طرحها و پروژه های نیمه تمام عمرانی در اختیار خود را با شرایط و مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به فروش رساند .
ماده2-منظور از اماکن و تاسیسات ورزشی مورد بهره برداری و طرحها و پروژه های نیمه تمام عبارت است از کلیه اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی که در اختیار دولت بوده و یا به دولت واگذار شده است ،به استثنای اماکن ورزشی که مالکیت دولت بر آنها محرز نمی باشد .
ماده3-فروش اماکن ورزشی موضوع تبصره (47)قانون بودجه سال 1372کل کشور به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی ایران ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با معرفی بالاترین مقام مسئول دستگاههای مذکور ،صورت می گیرد .
تبصره1-به منظور تسریع در اجرای امر فروش اماکن مورد نظر ،هیاتهایی متشکل از نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (3)در مراکز استانها تشکیل و از طریق آنان اماکن قابل فروش موضوع تبصره(47)قانون بودجه سال 1372کل کشور شناسائی و برای اخذ تصمیم نهایی به هیات مذکور در ماده (3)این آیین نامه ارائه خواهد شد .
تبصره2-در صورتی که به تشخیص هیات مندرج در ماده (3)این آیین نامه فروش اماکن موضوع تبصره(47)قانون بودجه سال 1372کل کشور از طریق مزایده به مصلحت نباشد ،معاملات بر اساس ماده (83)قانون محاسبات عمومی انجام خواهد شد .
ماده4-سازمان مکلف است سوابق ثبتی اماکن و تاسیسات مورد بهره برداری و طرحها و پروژه های نیمه تمام در اختیار خود که توسط هیات مذکور در ماده (3)قابل فروش تشخیص داده شده است را از ثبت محل استعلام کند .
ادارات ثبت اسناد و املاک هر محل و شهرداریها موظفند استعلامات سازمان را در اسرع وقت پاسخ داده و برای انجام هر نوع اقدام ثبتی اعم از افراز و یا تفکیک و صدور مفاصات حساب خارج از نوبت عمل کنند .
ماده5-سازمان موظف است در قراردادهای فروش ،بر حفظ کاربری اماکن مورد واگذاری تاکید نموده و تصمیمات مناسب برای الزام خریداران به انجام تعهدات ،پیش بینی یا دریافت نماید .
تبصره-سایر دستگاههای ذی ربط نیز ملزوم به عدم تغییر و تاکید بر حفظ کاربری اماکن مورد بحث می باشند .
ماده6-در مورد فروش اماکن و طرحهایی که عرصه آنها موقوفه میباشد ،انعقاد قرارداد موکول به موافقت ادارات اوقاف و یا آستان قدس رضوی است .
ماده7-در قرارداد فروش ،حداقل دریافتی از خریدار (10%)بهای مورد معامله بوده و مابقی پس از انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی باید دریافت شود .
تبصره-در صورت درخواست خریدار ،حداکثر تا (80%)مبلغ بهای مورد معامله برابر مقررات از محل تسهیلات بانکی موضوع تبصره(3)قانون بودجه سال 1372کل کشور قابل تامین میباشد .
ماده8-وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید عینا به حساب مربوط در خزانه واریز گردد تا به درآمد عمومی کشور منظور شود .
ماده9-معادل (100%)درآمد واریزی به حساب موضوع ماده (9)این آیین نامه ،تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه مکلف است برابر مقررات ،وجه آن را در اختیار سازمان قرار دهد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام امور مقرر در تبصره (47)قانون بودجه سال 1372 کل کشور مورد استفاده قرار گیرد .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :