جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره/8831/1 - 3/6/1372

به تجویز ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 3/5/72مجلس شورای اسلامی تعرفه هزینه های خدمات پزشکی قانونی بشرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست :
ماده1-سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه مراکز و ادارات پزشکی قانونی استانها و شهرستانها از تاریخ ابلاغ این تعرفه مکلفند هزینه های خدمات خاص پزشک قانونی را مطابق تعرفه موضوع ماده (2)اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریز نمایند این اصلاحیه جایگزین تعرفه موضوع آیین نامه شماره 338/50مورخ 10/2/69می گردد و از تاریخ ابلاغ آیین نامه قبلی ملغی الاثر میباشد .
ماده2-سازمان پزشکی قانونی با اخذ هزینه و دادن رسید مجاز در انجام خدمات خاص زیر می باشد .
1-معاینه پزشکی قانونی و اظهار نظر برای سقط در مانی 000/20ریال
2-معاینه پرده بکارت به تقاضای شخصی و یا استعلام مراجع قضائی حقوقی 000/20ریال
3-معاینه پرده بکارت در صورت ارجاع از مراجع قضائی کیفری 000/3ریال
4-معاینه پزشکی قانونی برای تشخیص وقوع یا عدم وقوع لواط 000/2ریال
5-معاینه پزشکی و بررسی نازایی در زنان 000/50ریال
6-معاینه پزشکی و بررسی سترونی در مردان 000/50ریال
7-معاینه پزشکی قانونی برای هر نفر در نوبت مراجعه سرپائی 000/2ریال
8-معاینه پزشکی در بالین بیمار در منازل و بیمارستانها به منظور تنظیم اسناد رسمی یا وصیتنامه یا بیماران روانی 000/20ریال
9-معاینات روانپزشکی قانونی از بیماران روانی سر پائی 000/5ریال
10-عکسبرداری از صورت اشخاص در وضعیت عادی (فتو گرافی چهره ) 500/1ریال
11-عکسبرداری از صورت به صورت رنگی 000/2ریال
12-کارشناسی تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویت جسد 000/10ریال
13-مومیائی کردن اجساد 000/400ریال
14-ضد عفونی کردن اجساد 000/30ریال
15-نگهداری جسد در سردخانه به درخواست اشخاص برای هر شبانه روز 000/20ریال
16-حمل جسد در سطح شهر ،منازل ،بیمارستانها 000/10ریال
17-صدور گواهی تایید علت فوت در صورت مراجعه اشخاص جهت ابطال شناسنامه یا ارائه به مراجع مختلف 000/2ریال
18-معاینه از جسد غیر حادثه ای و یا با مرگ طبیعی و صدور جواز دفن آنها 000/20ریال
19-کارشناسی های پزشکی قانونی از قبیل کارافتادگی تعیین میزان نقص عضو ،تعیین سن و غیره 000/10ریال
20-آزمایش الکل خون ،ادرار (هر یک به تنهایی ) 000/2ریال
21-آزمایش ادرار برای تشخیص اعتیاد به مواد مخدر به تقاضاب مراجع ذی ربط یا اشخاص 000/4ریال
22-آزمایش ادرار برای حاملگی 200/1ریال
23-آزمایش خون برای تعیین گروه اصلی خون وار –هاش (RH) 000/1ریال
24-تعیین نسبت پدر و فرزندی برای هر نفر از طریق سرم شناسی 000 /45ریال
25-آزمایش A.L.H(آزمایشات تکمیلی اثبات ابوت )برای هر نفر 000/30ریال
26-جستجو ویا تعیین مقدار هر یک از سموم در خون وسایر نمونه ها 000/5ریال
27-آزمایش تشخیصی از لکه های خون 000/6ریال
28-اسپرم مو گرام 800/1ریال
29-تعیین سیفیلیس و سایر امراض مقاربتی و V.D.R.L (برای هر یک ) 000/1ریال
30-تستهای فلور سانس 500/7ریال
31-آزمایش کامل سم شناسی روی مواد قضایی یا امعاءو احشاء 000/40ریال
32-آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت 000/30زیال
33-آزمایش مواد قضائی برای هر آزمایش 000/2ریال
34-تعیین گروه خون لکه ها و مو 000/6ریال
35-اعلام نتیجه معاینه جسد شرکتهای بیمه و موسسات و سازمانهای غیر دولتی 000/15ریال
36-رادیو گرافی در موارد مختلف طبق تعرفه خدمات درمانی
ماده3-در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی در خصوص افرادی که معسراز پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند مدیران کل ورسای پزشکی قانونی استانها و شهرستانها می توانند آنان را از پرداخت هزینه های مربوطه معاف نمایند .
رئیس قوه قضائیه –محمد یزدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :