جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 6297/ت 80ک - 3/7/1372

وزارت مسکن و شهر سازی –وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 20/4/1372با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 50052/ت 472ه-مورخ 12/10/1371)بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهر سازی ووزارت کشور و با استناد مماده (17)قانون نظامی مهندسی ساختمان –مصوب 1371-تصویب نمودند :
ضولبط مندرج در مقررات ملی پی و پی سازی از مجموعه مقررا ت ملی ساختمانی ایران که به شرح پیوست توسط وزارت مسکن و شهر سازی تدوین و به تایید وزیر مربوط رسیده است در محدوده شهر های مشمول مقررات موضوع ماده (15)قانون نظام مهندسی ساختمان (به استثنای شهر های موضوع تبصره(2)ماده مذکور )لازم الاجرا میباشد .
تبصره1-شهر های مشمول تبصره(2)ماده(6)قانون نظام معماری و ساختمانی سابق با ماده (15)قانون نظام مهندسی ساختمان ،مشمول این مقررات میباشند .
تبصره2-شهرداریها ،صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین موظف به رعایت این مصوبه در حوزه شمول تعیین شده میباشند .
این تصویبنامه در تاریخ 30/6/1372به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :