جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 20744/ت 206/ه- 3/7/1372

سازمان برنامه و بودجه –وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/6/1372بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و به استناد قانون تامین اعتبارات مورد نیاز جبران خسارات وارده به مناطق حادثه دیده کشور – مصوب 1372-و جزء (4) بند ( الف ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1372 کل کشور تصویب نمود :
الف-مبلغ هفتاد میلیارد (000/000/000/70)ریال اعتبار ردیف 503002(هزینه های متفرقه عمرانی ) موضوع جزء(4)(الف )تبصره(6)قانون بودجه سال 1372به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای طرحهای بازسازی و پیشگیری به شرح جدول پیوست در اختیار استانها و دستگاههای ذی ربط قرار میگیرد تا سهمیه استانها با تصویب ستاد حوادث غیر مترقبه استان به ریاست استاندار و با عضویت معاون عمرانی استاندار ،رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ،مدیران کل جهاد سازندگی ،کشاورزی ،راه و ترابری ،مسکن و شهرسازی ،صنایع ،مدیران عامل سازمان منطقهای بهداشت و درمان ،آب و برق ،بنیاد مسکن ،رئیس بانک کشاورزی استان مدیریت نوسازی و توسعه و تجهیز مرارس استان و به دبیری سازمان برنامه و بودجه استان به پروژه های مشخص توزیع و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه استان برابر مقررات به مصرف برسد .ده درصد (10%)اعتبار فوق در هر استان منحصرا جهت پروژه های پیشگیری هزینه خواهد شد .ب-اعتبار پیش بینی در ردیف 25در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار می گیرد که در اجرای پروژه ها و هزینه های اضطراری و مورد نیاز به مصرف برسد .
ج- سازمان برنامه و بودجه استان و استانداری مکلفند در اجرای بند (ج) تبصرهفوق الذکر گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این تصویبنامه را هر چهار ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند تا به کمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امورداخلی کشور ودیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی تسلیم شود .
همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این مصوبه را به اطلاع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برسانند .
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

ردیف نام استان اعتبار به میلیون ریال
1 آذربایجان شرقی و اردبیل 3000
2 آذربایجان غربی 3300
3 اصفهان 2000
4 ایلام 1500
5 بوشهر 1500
6 تهران 1500
7 چهار محال بختیاری 1400
8 خراسان 4000
9 خوزستان 3500
10 زنجان 1800
11 سمنان 1000
12 سیستان و بلوچستان 2000
13 فارس 6500
14 کردستان 1000
15 کرمانشاه 1500
16 کهکیلویه و بویر احمد 1500
17 کرمان 4500
18 گیلان 5000
19 لرستان 2000
20 مازندران 6000
21 مرکزی 1000
22 هرمزگان 5000
23 همدان 1000
24 یزد 1000
25 در اختیار ستاد برای موارد آتی 7500
جمع 70000

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :