جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 9976/ت 82/ک - 3/7/1372

وزارت مسکن و شهر سازی –وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ 20/4/1372با توجه به اختیار هیات وزیران (موضوع تصویبنامهشماره50052/ت 472ه-مورخ 12/10/1371)بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (17)قانون نظام مهندسی ساختمان –مصوب 1371-تصویب نمودند :
ضوابط مندرج در مقررات ملی تاسیسات بهداشتی از مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران که به شرح پیوست توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین و به تایید وزیر مسکن و شهرسازی رسیده است در محدوده شهرهای مشمول ماده (15)قانون نظام مهندسی ساختمان (باستثنای شهرهای موضوع تبصره2همان ماده )لازم الاجرا میباشد .
تبصره1-شهرهای مشمول تبصره(2)ماده(6)قانون نظام معماری و ساختمانی سابق در انطباق با ماده (15)قانون نظام مهندسی ساختمان جزو حوزه شمول این مقررات محسوب میشوند.
تبصره2-شهرداریها ،صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین موظف به رعایت این مصوبه در حوزه شمول تعیین شده میباشند .
این تصویبنامه در تاریخ 30/6/1372به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :