جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 3520/د ش - 15/6/1372

مصوبه شورایعالی اداری
وزارت پست و تلگراف و تلفن و کلیه وزارتخانه ها ،سازمانهای دولتی ،شرکتهای دولتی و تحت پوشش ،بانکها ،موسسات وابسته به دولت ،شهرداریها ونهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهایی که بنحوی از بودجه دولت استفاده مینمایند و شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .
شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در چهل و پنجمین اجلاس مورخ 9/6/1372بمنظوربازنگری ،تجدید نظر و اصلاح اساسی روشهای انجام کار در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ،گسترش و بهینه سازی خدمت رسانی شبکه پستی کشور در جهت تسهیل و تسریع انجام امور مردم و دستگاههای دولتی ،کاهش هزینه های جاری و جلوگیری از سفره های متعدد شهری و مراجعات مکرر به ادارات دولتی موارد ذیل را تصویب نمود :
1-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )موظف است از زمان تخلیه صندوقها و جمع آوری مرسولات دفاتر پستی ،هر یک از خدمات پستی ذیل را از تاریخ ابلاغ این مصوبه ،ظرف مدت زمانهای تعیین شده ارائه دهد :
الف :پست عادی و سفارشی شهری حداکثر ظرف مدت 36ساعت در شهر های تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز،کرمانشاه ،قم، ارومیه،رشت و اردبیل و در سایر شهر های کشور حداکثر ظرف مدت 24 ساعت .
ب:پست عادی و سفارشی بین شهری حداکثر ظرف مدت 60ساعت بین مراکز استان و در سایر نقاط حداکثر ظرف مدت 84ساعت .
ج:پست اکسپرس و اکسپرس سفارشی شهری حداکثر ظرف مدت سی ساعت در شهر های مورد اشاره در بند الف و در سایر شهر های کشور حداکثر ظرف مدت بیست ساعت .
د:پست اکسپرس و اکسپرس سفارشی بین شهری حداکثر ظرف مدت 54ساعت بین مراکز استان و در سایر نقاط حداکثر ظرف مدت 78ساعت .
ه:پست پیشتاز شهری حداکثر ظرف مدت ده ساعت .
و:پست پیشتاز شهری حداکثر ظرف مدت بیست و دو ساعت بین مراکز استان و در سایر نقاط حداکثر ظرف مدت 26ساعت .
ز:ارائه خدمات پست تلفنی تا حداکثر ظرف مدت یک ساعت پس از وصول درخواست .
تبصره:شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمینه ارسال مرسلات صادر ه خارجه از مرحله قبول تا ارسال از طریق مبادی خروجی کشور و همچنین در زمینه مرسلات وارده خارجه از مرحله دریافت در مبادی ورودی کشور تا توضیح به مقصد گیرندگان از زمانهای تعیین شده در مفاد بند فوق طبعیت نماید .
2-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )مکلف است پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه امکانات ،تسهیلات و خدمات ذیل اقدام نماید :
الف :تنظیم برنامه زمانبندی تخلیه صندوقها و جمع آوری مرسلات پستی از باجه ها در راس ساعت مشخص و اعلام آن به عموم مردم از طریق نسب ساعات دقیق تخلیه بر صندوقهای نامه و تعیین زمان تخلیه در باجه ها و واحدهای پستی .
ب:تهیه و ارسال لیست انواع خدمات پستی قابل ارائه به دستگاههای دولتی و مشتریان عمده ،زمان ؤنرخها و تعرفه های مربوط هر 6ماه یکبار بر اساس آخرین تغییرات .
ج:افزایش تعداد صندوقهای پستی بازاءحداقل هر 1500نفر جمعیت در شهرها و روستاها با توجه به نحوه تراکم جمعیت و نیازهای پستی محل ظرف مدت 2سال .
تبصره:وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )و کشور (کلیه شهرداریهای کشور )موظفند هر ساله نسبت به گسترش و تعبیه محل صندوقهای پستی در مجتمعهای مسکونی و معابر عمومی بر اساس مفاد این بند اقدام نمایند .
د:گسترش واحدها و خدمات پستی از طریق تفویض نمایندگی به بخش خصوصی واجد صلاحیت .
ه-اتوماسیون باجه های پستی و مراحل قبول مرسلات در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت اولویت مراکز استان و شهرهایی که بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دارند و حجم ترافیک پستی شهرها .
و:تکمیل و بهره برداری از کلیه تجهیزات مکانیزه موجود مرکز تجزیه و مبادلات تهران حداکثر ظرف مدت 4ماه .
زکتجهیز . بهره برداری از مراکز تجزیه و مبادلات در سطح کشور و مکانیزاسیون مراکز مزبور و احداث مراکز جدید در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در حدود اعتباراتی که پیش بینی خواهد گردید .
3-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )مکلف است پس از ابلاغ این مصوبه خدمات و تسهیلات ذیل را جهت کلیه دستگاههای دولتی ،شرکتهای دولتی و تحت پوشش ،بانکها و مراکز آموزش عالی ،موسسات وابسته به دولت و تحت پوشش ،شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح فراهم سازد .
الف :جمع آوری کلیه مرسولات صادره از واحدهای دبیرخانه دستگاههای مشمول این ماده با سقف رمکاتبات پستی روزانه یکصد مرسوله ،حداقل یک نوبت در روز و با حجم مکاتبات روزانه بیش از یکصد مرسوله ،حداقل دو نوبت در روز ،همچنین توزیع کلیه مرسولات وارده پستی حداقل دو نوبت در روز ،در اماکنی که توسط دستگاههای مذکور تعیین میگردد .
ب:احداث باجه های پستی در دستگاههای با حجم مکاتبات پستی بیش از 6000مرسوله در ماه و در کلیه نقاط و اماکن پر ترددی که در اختیار دستگاههای مشمول این ماده میباشند ،پس از هماهنگی با دستگاه ذیربط .
تبصره:کلیه دستگاههای مشمول این ماده مکلفند همکاری لازم را در امر احداث باجه های پستی و ایجاد تسهیلات بمنظور استفاده عموم مردم از خدمات پستی باجه ها معمول دارند .
ج:ارائه خدمات ویژه پستی که فراتر از ضوابط مندرج در مواد این مصوبه بوده و مورد نیاز و انتظار دستگاهها میباشد ،از قبیل قبول و توزیع مرسولات آنی پس از انعقاد قرارداد .
4-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاههای ذیربط لیست خدماتی را که میتواند از طریق پست انجام پذیرد احصاءو ضمن هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب وبه شورای عالی اداری ارسال نماید .
5-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )موظف است نسبت به اجرای طرح کدده رقمی جغرافیایی جهت تخصیص کد اختصاصی مکانی به هر یک از واحدهای مسکونی ،تجاری،دولتی در سطح روستاها و شهرهای کشور اقدام نماید زمان اجرای طرح مذکور با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین میگردد.
تبصره:وزارت پست و تلگراف وتلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )مکلف است ضمن هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری سایر دستگاهای ذیربط نسبت به تهیه موارد استفاده از کد ملی جغرافیایی اقدام نموده و جهت طرح در شورای عالی اداری ارسال نماید .
6 -وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نسبت به تعیین و اعمال استانداردهای لازم در خصوص پاکتها و بسته های مرسولات پستی و ابلاغ به چاپخانه ها و مراکز توزیع و اطلاع مردم از استانداردهای تعیین شده اقدام نماید .
7-وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ این مصوبه نسبت به تدوین روشها و سرویسهای پستی و تهیه و ارائه دفترچه های راهنما در جهت استفاده صحیح از خدمات پستی توسط مردم ،اقدام نمایند .
8-وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران )ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت کشاورزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر دستگاههای که بنوعی در بخش امانات و مرسولات خارجه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند ،مکلفند نسبت به اعزام نمایندگان قانونی خود در اماکن پستی مطابق ساعات کار شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید .
تبصره:دستگاههایی که به دلایلی امکان حضور در مراکز تعیین شده پستی را دارانمی باشند نسبت به اعطای نمایندگی بخشی از فعالیتهای اجرایی خود به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی تمهیدات ،آموزشها و نظارتهای لازم اقدام نمایند .
9-وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت رعایت اصل تقدم بار پست به سایر محصولات (جز در خصوص محصولات حساس وحیاتی )با دریافت هزینه های مصوب حمل بر اساس تن کیلومتر نسبت به مواردذیل اقدام نمایند :
الف :ارسال آن دسته مرسولات پستی که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تا 2ساعت قبل از حرکت به ترمینالهای باربری تسلیم شده باشد .
ب:پیش بینی فضای لازم جهت استقرار واحدهای مبادلات پستی در محل فرودگاهها،ایستگاههای راه آهن و ترمینالهای مسافربری شهرهای بزرگ .
تبصره:وزارت پست و تلگراف وتلفن 0شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )وزارت راه و ترابری مکلفند دستور العمل اجرایی نحوه پذیرش و ارسال محمولات پستی توسط شرکتها وواحدهای تحت پوشش وزارت راه و ترابری را حداکثر ظرف مدت 2ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و بمورد اجرا،گذارند .
10-وزارت پست و تلگراف و تلفن و کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ی دولتی ،شرکتهای دولتی و تحت پوشش ،بانکها ،موسسات وابسته به دولت ،شهرداریها ،ونهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و سازمانهایی که بنحوی از بودجه دولت استفاده مینمایند و شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به احصاءآن قسمت از نوشته ها و کالاهای خود ،که قابلیت مراسله توسط شبکه ارتباطی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را دارند ،اقدام و از طریق شرکت مذکور ارسال یا دریافت نمایند .
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند متناظر با آن پستهای سازمانی مربوطه را حذف و اعتبارات جاری دستگاهها ی ذیربط را کاهش دهند .
تبصره:کلیه دستگاههای مشمول ماده فوق میتوانند در صورت عدم ادای تعهدات مورد انتظار از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید کمیته ای متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،وزیر پست و تلگراف و تلفن و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه ،نسبت به انجام امور مراسلاتی خود از دیگر طرق مقتضی اقدام نمایند .
11-وزیر پست و تلگراف و تلفن ووزرای وزارتخانه ها ی ذیربط حسب مورد مسئول اجرای این مصوبه میباشند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهند نمود .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری –سید منصور رضوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :