جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 20790/210ه- 8/7/1372

سازمان امور اداری و استخدامی –وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/6/1372به استناد ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب-1370-تصویب نمود :
ضوابط پرداخت فوق العاده های خاص به روسا و معاونان واحدهای آموزشی و کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویبنامه شماره 39443/ت 471ه-مورخ 12/10/1371به شرح زیر اصلاح می شود :
ارقام مذکور در بند (4)جدول شماره یک پیوست تصویبنامه یاد شده در مورد مدیران دروس و معاونان و روسای واحدهای مجری نظام آموزشی جدید متوسطه بین 15000تا45000ریال بر اساس دستورالعملی که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید قابل افزایش است .معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :