جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره10464/ت 213ه 12/7/1372

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1372بنا به پیشنهاد شماره 11/6713مورخ 25/5/1372مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،به استناد بند (8) ماده(10) قانون اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص ) - مصوب 1366-تصویب نمود:
ماده(49)آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص )موضوع تصویب نامه شماره151204/ت 515ه-مورخ 22/12/1369به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده49-به منظور تشویق کارکنان و پس انداز و آینده نگری ،صندوق پس انداز کارکنان با شخصیت حقوقی مستقل بر اساس مقررات قانون تجارت توسط راه آهن تاسیس میشود .هیات مدیر راه آهن عهده دار تهیه اساسنامه و ضوابط اجرایی مربوط خواهد بود هیات مدیره و بازرس صندوق توسط مدیر عامل راه آهن انتخاب میشود .هر ماه تا (6%)از حقوق مستخدمان به عنوان سهم مستخدم کسر و به علاوه مبلغی به عنوان سهم شرکت به صندوق مزبور واریز میگردد.
جمع سهم مستخدم و سهم شرکت در هر حال از (10%)حقوق مستخدم بیشتر نخواهد بود .
تبصره1-کلیه وجوه و اموال و تعهدات صندوق فعلی پس انداز کارکنان به صندوق مذکور منتقل میشود .
تبصره2-ازمحل وجوه صندوق و کمکهای شرکت به کارکنان وام پرداخت میشود .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :