جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره21687/ت 217ه- 17/7/1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 31/6/1372بنا به پیشنهاد شماره 6991/دمورخ 25/11/1371سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (21)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب13/6/1370-تصویب نمود جدول تخصیص گروههای ورودی مشاغل موضوع ماده (2)آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت –مصوب 1370-برای مشاغلی که شرایط احراز آنها سیکل یا دیپلم می باشد به شرح زیر اصلاح میشود :
مجموعه مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها سیکل و دیپلم می باشد به ترتیب در گروههای ورودی 2و4تخصیص میابد .
زمیان اجرای این مصوبه از تاریخ 1/1/1373می باشد .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :