جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره21370/ت 230ه- 24/7/72

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/7/1372بنا به پیشنهاد شماره 3767/د مورخ 10/7/1372سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده(21)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب1370-و در اجرای ماده (7)آیین نامه اجرایی قانون مزبور –مصوب 1370-تصویب نمود :
معاونان نخست وزیران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همتراز سفرا محسوب می شوند .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :