جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره م/12683/1 - 27/7/1372

با توجه به ضرورت تجدید نظر در ضوابط تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال 1362شورایعالی قضائی و با استناد به ماده 19لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی از تاریخ 1/9/1372تعرفه قبلی نسخ و مقررات ذیل لازم الاجرا خواهد بود .
«فصل اول ،مقررات عمومی »
ماده1-دستمزد کارشناسان رسمی در مواردیکه نسبت به امور کارشناسی در حدود صلاحیت خود اعلام نظر مینمایند از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.
ماده2-محاکم و سایر مراجع قضائی دستمزد کارشناسی رابا رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار طبق ضوابط قانونی تعیین مینمایند .در صورت اقتضاءضوابط تعرفه میتوانند بعنوان ملاک محاسبه آنان مورد استفاده قرار گیرد .
ماده3-نسبت به مواردی که دستمزد کارشناسی بر مبنای تعرفه قبلی تعیین و تاریخ فوق منجر به اعلام نظر کارشناسی نشده است ،دستمزد کارشناس تابع ضوابط تعرفه قبلی خواهد بود .
ماده4-در کارشناسی املاک ،چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کار بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل پلاک مربوطه باشد ،دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد .
ماده5-در مواردیکه موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس انجام میشود ،به هر یک از ،کارشناسان رسمی ،دستمزد کامل برابر مقررات این تعرفه پرداخت میگردد.
ماده6-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه ،دستمزد کارشناسی را بر طبق تعرفه و در صورتی که قبلا قابل بر آورد نباشد بطور علی الحساب در صندوق کانون کارشناسان رسمی تودیع و قبض آنرا در پرونده مربوطه پیوست نماید .در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد ،نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند .
ماده7-در صورتیکه کارشناسان اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیط اختیار وی باشد ،اجرای کارشناسی منتفی گردد،محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت تضییع شده خواهد بود ،بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد ،هزینه سفر ،اقامت و فوق العاده روزانه وی ،بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود.
ماده8-در صورتیکه وسیله اجرای قرارکارشناسی بمنظور بازدید از محل وانجام بررسی های لازم و همچنین تامین محل اقامت متناسب و غذا (در موارد ضروری )توسط متقاضی فراهم نگردد و کارشناسان ،راسا به محل کارشناسی (در خارج از محدوده قانونی شهر محل اقامت خود )عزیمت نمایند ،بابت هزینه رفت و برگشت از قرار هر کیلومتر پنجاه ریال بوی پرداخت خواهد شد .
تبصره-در مواردیکه اجرای کارشناسی ملازمه با مسافرت به خارج از شهر و اقامت در محل داشته و متقاضی ،محل اقامت و غذای متناسب برای کارشناسان تامین ننموده باشد ،کارشناس علاوه بر دستمزد ،محق به دریافت فوق العاده برای هر روز بیست و پنج هزار ریال خواهد بود .
ماده9-هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد ،بعهده ذینفع است .
ماده10-در مواردیکه برای موضوع کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزدی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی باید پرداخت شود بر مبنای تعرفه های مشابه با توافق طرفین تعیین خواهد شد .
ماده11-کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عمل کارشناسی ،از دو یا چند جزءترکیب شده باشد .
ماده12-در مواردیکه موضوع کارشناسی مستلزم تعیین ارزش کار مربوط به حداقل سه سال قبل از تاریخ کارشناسی باشد ،برای هر سال مازاد بر این مدت ،به میزان ده درصد به دستمزد تعرفه اضافه خواهد شد .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :