جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 56366 / ت294 هـ 26/10/1372

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/1372 بنا به پیشنهاد شماره 11205 مورخ 1/12/1371 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 8 « قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت » ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت ( موضوع تصویبنامه شماره 5741 / ت 116 هـ مورخ 5/4/1370 ) به شرح زیر اصلاح می گردد :
1 ـ عبارت « از تاریخ 2/10/1369 فارغ التحصیل شده یا می شوند مشمول قانون و این آیین نامه خواهند بود : » جایگزین عبارت « فارغ التحصیل شده باشند یا در آینده فارغ التحصیل شوند مشمول قانون و این آیین نامه خواهند بود » مندرج سطر اول و دوم ماده 2 آیین نامه فوق می شود .
2 ـ تبصره 3 ماده 2 و تبصره الحاقی به ماده 3 آیین نامه مذکور ( موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 6278 / ت 155 هـ مورخ 5/5/1370 ) حذف می شوند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :