جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 65605 / ت 295 هـ 26/10 / 1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت آموزش و پرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/10/1372 بنا به پیشنهاد نهضت سواد آموزی و تایید شمار 3155 / د مورخ 8/6/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات استخدامی نهضت سواد آموزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1367 ـ تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره 7 ماده 10 آیین نامه استخدامی اعضای قراردادی نهضت آموزی ( موضوع تصویبنامه شماره 5847 / ت 343 هـ مورخ 27/7/1370 ) اضافه می گردد :
میزان حق التدریس آموزش یاران بنا به پیشنهاد نهضت سواد آموزی و تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد تا تعیین این میزان که حداکثر تا پایان سال 1372 خواهد بود نهضت سواد آموزی مجاز است بر اساس میزان مورد عمل فعلی اقدام نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :