جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 56682 / ت 305 هـ - 7/11/1372

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/10/1372 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مواد 10 ، 11 ، 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 تصویب نمود :
مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و واردات کالا توسط کارگرانی ایرانی شاغل در خارج کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند به شرح زیر تعیین می گردد :
ماده 1 ـ اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که از یک سال قبل مستمر در این نقاط ساکن هستند با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تهسیلات مبادلات مرزی خواهند بود .
تبصره 1 ـ نقاط جمعیتی موضوع این ماده به نحوی که حداکثر (1200000 ) نفر مشمول تسهیلات مبادلات مرزی شوند ، توسط وزارت کشور تعیین و به گمرک اعلام می گردد .
تبصره 2 ـ اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرز در مناطق جنگ زده در صورت مراجعه به خانه و کاشانه خود یا اسکان در سایر نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی که مشمول تسهیلات مبادلات مرزی هستند با تشخیص بخشداری محل سکونت یک سال معاف می باشند .
تبصره 3 ـ کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل در اسفند هر سال بنام سرپرست خانواده صادر می گردد و تا پایان فروردین سال بعد به مدت یک سال اعتبار دارد . تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده می باشد .
تبصره 4 ـ نوزادان خانواده های دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده خانواده باشند و 9 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه متولد شوند ، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود .
ماده 2 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل ، در آن عضو شوند . شرکت تعاونی پس از دریافت کارت ، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد . شرکت مذکور فهرستی از کارت هایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تایید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند . شرکت تعاونی می تواند با ارایه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید . خانواده هایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشخیص نگردیده است می توانند با ارایه کارت خود بدون حق وکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند .
تبصره ـ شرکتهای تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی ، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند .
ماده 3 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهای را که صدور آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی نشده است با رعایت سایر مقررات صادر کرده و در مقابل در حد سقف ارزشی یک میلیون ریال در سال برای هر نفر با رعایت شرایط زیر و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات طبق فهرست شماره یک پیوست این تصویبنامه اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود بنمایند :
1 ـ ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد .
2 ـ مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی ، حیوانی و نباتی و استاندارد و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران ( در چارچوب دستور العمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام گردد ) اخذ شود
تبصره ـ هرگونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع این ماده و میزان معافیت گمرکی آنها با تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت .
ماده 4 ـ افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند و می توانند با دریافت کارت پیله وری بنام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 5 اقدام نمایند .
تبصره ـ کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور ، می باشد .
ماده 5 ـ دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل ظرف یک سال اعتبار کارت خود ، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا صادرات آنها موافقت کلی شده است با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود ، صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده ، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جدول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نماید .
ماده 6 ـ بازارچه مرزی محوطه ای از محصور ، واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم جوار تعیین می شود اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند .
تبصره 1 ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می باشد .
تبصره 2 ـ تاسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت های مقرر در قانون باید مسبوق به تفاهم نامه های منعقد شده دو جانبه با کشورهای هم جوار باشد و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد هیات دولت صورت گیرد .
تبصره 3 ـ فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور ، تهیه و اعلام می نماید .
تبصره 4 ـ ورود و خروج کالا به بازارچه ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صدور کالا است و کالاهای وارداتی به کشور از طریق بازارچه ها مشمول تخفیف یا معاونت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند مگر اینکه تخفیف یا معاونت به اعتبار وارد کننده یا نوع کالا تعلیق گیرد .
ماده 7 ـ ایجاد تاسیسات اداری و زیر بنایی همچنین تاسیسات مورد نیاز گمرک جهت استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاریها در بخش ایرانی بازارچه مرزی ، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی ، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید .
تبصره ـ چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می کند .
ماده 8 ـ کارگران و ایرانیان خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند مجازند سالانه جمعا تا سقف ارزشی 20 میلیون ریال ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست شماره 2 پیوست این تصویبنامه را با کسب مجوز وابسته کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد تجاری ، صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از 40% معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و 20% معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه بدون ارایه کارت بازرگانی و اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات و با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند برای ترخیص ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی باشد .
تبصره 1 ـ کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند .
تبصره 2 ـ واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود .
ماده 9 ـ مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور می آیند علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل که به شرط غیر تجاری بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است می توانند یک بار در سال تا سقف ارزشی معادل 80 دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل 80 دلار بدون معافیت ترخیص نمایند مشروط بر این که کالاهای وارده از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نیز نداشته باشد .
تبصره 1 ـ یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافر جزو لوازم شخصی وی تلقی می گردد .
تبصره 2 ـ یخچال ، یخچال فریزر ، فریزر ، کولر ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی ، اجاق گاز ، ویدیو ، دوربین ویدیو و سرویس ظروف همراه مسافران مذکور ، مشمول حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنین آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد تشخیص می گردد به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی ، به شرط غیر تجاری بودن با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قانون ترخیص است .
تبصره 3 ـ کالاهایی که براساس فهرست کالاهای مسافربری وزارت بازرگانی قابل ترخیص نباشند ، مشمول تسهیلات این ماده نخواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
فهرست شماره 1
کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها
1 ـ برنج خوراکی ـ 50 کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی
2 ـ روغن نباتی خوراکی با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط ـ (15) کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت (50% ) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
3 ـ چای سیاه ـ ( 2 ) کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
4 ـ قند و شکر ـ جمعا 20 کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
5 ـ تمر هندی ـ 5 کیلو گرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
6 ـ ادویه ( شامل زرد چوبه ، فلفل سیاه ، زنجبیل ، هل ، میخک و دارچین ) ـ جمعا 3 کیلو گرم برای هر نفر در سال با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
7 ـ چرخ خیاطی خانگی ، دستی یا صنعتی کامل ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
8 ـ فلاسک چای ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت 30% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
9 ـ شیشه فلاسک چای ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
10 ـ فانوس بادی ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت 50% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
11 ـ چوب چهار تراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت .
12 ـ چوب ساج برای لنج سازی ـ بدون محدودیت
13 ـ موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت .
14 ـ میخ مخصوص لنج سازی ـ بدون محدودیت .
15 ـ دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت
16 ـ روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت .
17 ـ سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت .
18 ـ لاستیک رویی و توئی برای وسایل نقلیه ـ یک حلقه و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال .
19 ـ قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات .
20 ـ موتور برق تا 20 کیلو وات برق ـ یک دستگاه برای هر نفر 20 نفر در سال با معافیت 25% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
21 ـ کمپرسور یخچال و کولر ـ یک دستگاه برای هر 10 نفر در سال با معافیت 30% حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
22 ـ قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت
فهرست شماره 2
ماشین آلات ، ابزار آلات و مواد اولیه که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز می باشد .
1 ـ دستگاه چاپ ملخی
2 ـ دستگاه چاپ روی نایلون
3 ـ دستگاه بستنی یخی اتوماتیک .
4 ـ دستگاه چاپ طلا کوب صحافی .
5 ـ ماشین بالانس تعمیر گاهی .
6 ـ موتر تیلر
7 ـ روتوتیلر
8 ـ مبدل های حرارتی
9 ـ چرخ خیاطی برقی خانگی
10 ـ ماشین ساخت درب چوبی .
11 ـ ماشینهای خراطی چوب
12 ـ مینی لودر
13 ـ کانال کن .
14 ـ آسفالت کن .
15 ـ انواع دیگهای بخار ، دیگهای چدنی ، مبدل های حرارتی و غیره .
16 ـ خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات
17 ـ ماشین آلات و تجهیزات تولید صنایع شیر و لبنیات .
18 ـ ماشین آلات کشتار دام و طیور و سرد خانه .
19 ـ ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور
20 ـ ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی
21 ـ ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر ـ پیلر ـ موور .
22 ـ انواع نشا کار برنج
23 ـ کمباین غلات
24 ـ چاپر خودرو علوفه
25 ـ نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه
26 ـ انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس
27 ـ انواع موتور پمپ و الکترو پمپ
28 ـ انواع کمپر سور باد و پمپ های خلاء
29 ـ انواع پمپ ها
30 ـ انواع سختی سنج
31 ـ انواع اتوکلاوها
32 ـ انواع پرس های ضربه ای ، هیدرولیکی ، قیچی ، گیوتن
33 ـ پرس بریک ، لوله و آرماتور خم کن و آرماتور بر .
34 ـ ماشین آلات تولید چرم
35 ـ ماشین های سند بلاست و شات بلاست
36 ـ ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس
37 ـ انواع لباسشویی های صنعتی
38 ـ دستگاه شرینگ رپ
39 ـ الکترو موتورهای سه فاز تا 30 اسب
40 ـ دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ
41 ـ دستگاههای تولید فرش ماشینی .
42 ـ ماشینهای با فندکی پارچه بجز Water jet Air jet
34 ـ انواع الکترو موتور گیربکسی دور ثابت و متغیر و حلزونی
44 ـ انواع جرثقیل های پشت کامیونی
45 ـ انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسور ها
46 ـ چرثقیل های موبیل کمتر از 30 تن
47 ـ ماشین آلات بوجاری آرد و غلات .
48 ـ کمپرسورهای فریونی .
49 ـ ماشینهای سنگ بری
50 ـ انواع بذر کار و ردیف کار
51 ـ ریک و رویتواتور و کلیتواتور
52 ـ انواع سم پاش ( پشتی موتوری ، فرقونی ، زنبه ای ، پشتی تراکتوری )
53 ـ فاروئو
54 ـ کاشت و برداشت سیب زمینی .
55 ـ ماشینهای عمل آوری پسته
56 ـ انواع تریلر
57 ـ مرز کش
58 ـ شعله افکن
59 ـ انواع دیسک ها
60 ـ لولر
61 ـ مته چاله کن
62 ـ انواع خرمن کوب
63 ـ سفید کن برنج
64 ـ انواع تراش انیورسال
65 ـ صفحه تراش کورس دار
66 ـ اره لنگ
67 ـ انواع فرزانیور سال افقی ـ عمودی
68 ـ دریل رادیال
69 ـ دریل ستونی
70 ـ سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد
71 ـ آچار تخت و آچار رینگ
72 ـ انواع انبر دست ، دم باریک ، فارمتر ، پیچ گوشتی ، انبر کلاغی ، آچار فرانسه .
73 ـ انواع شیر آلات و اتصالات
74 ـ انواع لیفتراک غیر برقی
75 ـ انواع دستگاههای تزریق پلاستیک
76 ـ انواع الکترو موتور های تک فاز تا چهار کیلو وات
77 ـ گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه
79 ـ سیستم های آبیاری بارانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :