جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 66951 / ت 310 هـ - 19/11/1372

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/11/1372 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 ـ کلیه دستگاههای دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 شهرداریها ، قوه قضاییه ، نیروهای مسلح و نیروی مسلح انتظامی ، مجازند به کارکنان خود اعم از لشگری و کشوری ( شامل مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی و اعضای هیات علمی دانشگاههای و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و افرادی که به صورت خرید خدمت ، قراردادی یا موقت به طور تمام وقت به کار اشتغال دارند ) به شرط رضایت از خدمات آنان معادل یک ماه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل از خدمات آنان معادل یک ماه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل و تفاوت حداقل دریافتی آنان را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1372 و حداکثر تا مبلغ یک صد هزار ریال برای کارکنان متاهل و مبلغ هفتاد هزار ریال برای کارکنان مجرد به عنوان پاداش ( عیدی ) آخر سال در بهمن ماه پرداخت نمایند ، پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال یا عناوین مشابه دیگر ممنوع می باشد .
2 ـ دستگاههای مشمول این تصویبنامه مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش موضوع این تصویبنامه را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود را تامین و پرداخت نمایند و منحصرا آن مقدار از اعتبارات مورد نیاز دستگاههایی که در مرکز با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها با تایید سازمان برنامه و بودجه استان و اداره امور اقتصادی و دارایی استان مربوط از محل اعتبارات دستگاه قابل تامین نمی باشد از محل موجودی حساب مخصوصی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مجوز خاص به همین اختصاص می یابد .
توسط خزانه پرداخت خواهد شد .
3 ـ استفاده کارکنان پیمان و خرید خدمت از پاداش موضوع این تصویبنامه منوط به آن است که این قبیل افراد حداقل 6 ماه در سال 1372 در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته و در موقع پرداخت پاداش مذکور نیز مشغول بکار بوده و وجوهی تحت عنوان عیدی یا پاداش سال و مشابه آن دریافت ننموده باشند .
4 ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می شود لیکن در محاسبه پاداش حقوق و فوق العاده شغل خدمت نیمه وقت آنان به تناسب خدمت نیمه وقت در سال 1372 ملاک محاسبه قرار گیرد .
5 ـ پاداش ( عیدی ) آخر سال کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای مشمول این تصویبنامه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت است .
6 ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1372 کارکنان خود را با رعایت مقررات این تصویب نامه از محل منابع داخلی خود پرداخت نمایند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :