جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 58309 / ت 322 هـ - 25/11/1372

وزارت کشاورزی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/11/1372 بنا به پیشنهاد شماره 2007 / د مورخ 15/4/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد مواد 6 و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمایی خدمات ویژه را که در این تصویبنامه به اختصار شرکت نامیده می شود به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ جدول تخصیص مشاغل مستخدمین مشمول این آیین نامه به گروههای جدول موضوع ماده یک نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح زیر است :
1 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها پایان دوره ابتدایی است در گروه یک تخصیص می یابند .
2 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها پایان دوره راهنمایی است در گروه دو تخصیص می یابند .
3 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها دیپلم کامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می یابند .
4 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می یابند .
5 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها لیسانس است در گروه هفت تخصیص می یابند .
6 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها فوق لیسانس است در گروه نه تخصیص یافته می یابند .
7 ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آنها دکترا است در گروه ده تخصیص می یابند .
تبصره 1 ـ خلبانان و تکنسین هایی که در عملیات پرواز شرکت دارند از دو گروه بالاتر برخوردار بود .
تبصره 2 ـ طرح طبقه بندی مشاغل براساس مواد 1 ، 2 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، توسط شرکت تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا می باشد .
ماده 2 ـ ضریب افزایش سنواتی سالانه تا پایان سال 1370 برابر 3 درصد و از اول سال 1371 بین 3 تا 5 درصد براساس ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام می شود خواهد بود .
ماده 3 ـ میزان فوق العاده شغل مستخدمین شرکت با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیتهای آنان حداقل 50% حقوق و حداکثر برای کادر عملیات پرواز 140% حقوق مبنا و برای سایر مستخدمین شرکت 110% حقوق مبنا تعیین می شود .
تبصره 1 ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی تا 25% حقوق مبنا آنان قابل افزایش است .
تبصره 2 ـ فوق العاده شغل مستخدمی که تصدی مشاغل تحقیقی ، تخصصی یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .
تبصره 3 ـ پرداخت فوق العاده موضوع این ماده و تبصره های 1 و 2 آن موکول به پیشنهاد شرکت و تصویب شورای حقوق و دست مزد می باشد .
ماده 4 ـ شرکت می تواند به منظور جذب و نگهداری خلبانان و کادر عملیات پرواز ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده خاص ، مطابق فوق العاده خاص کادر پروازی شرکت هواپیمایی هما ، پرداخت نماید .
ماده 5 ـ فوق العاده کارانه به شاغلینی که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند حداکثر معادل 100% حقوق مبنای آنان قابل پرداخت است . استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ خواهد گردید شرکت در اجرای ماده 5 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استانداردهای مشاغل اختصاصی خود تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد نمود فوق العاده مزبور پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 6 ـ در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمین شرکت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایا و فوق العاده شغل آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 کمتر شود ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت می باشد .
ماده 7 ـ با اجرای این تصویبنامه که از تاریخ 1/1/1371 قابل اجرا می باشد موادی از آیین نامه استخدامی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که با تصویبنامه مغایرت دارد ، لغو می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :